Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 102 / FP
Datum: 03 april 2009

2008 productief bouwjaar Fryslân

Hoewel er de laatste tijd vooral berichten zijn over stagnatie in de woningbouw en de bouwsector, geven de gisteren gepresenteerde CBS-cijfers over 2008 nog een heel ander beeld. Er zijn maar liefst 2.865 nieuwbouwwoningen in Fryslân gebouwd. Het is tien jaar geleden dat een jaarlijkse productie in Fryslân deze omvang had. Volgens de laatste provinciale prognose (eind 2007) zijn er jaarlijks maximaal circa 2.100 woningen nodig, om voldoende woningen voor alle huishoudens te hebben. "Hoewel de nettoproductie voor 2008 dus wat aan de hoge kant lijkt, is de voortgang in de bouwproductie positief, en daarmee komt de benodigde kwaliteitsslag die in de bestaande woningvoorraad gemaakt moet worden op gang" reageert gedeputeerde Hans Konst op de CBS-cijfers.

Naast de nieuwbouw zijn er in 2008 486 woningen gesloopt en 123 woningen door functieverandering toegevoegd. Netto resulteert dit in een groei van de woningvoorraad met 2.502 woningen. Ook dit aantal is in geen enkel jaar van het afgelopen decennium gehaald. Zowel de gemeenten in de Stadsregio Leeuwarden als in de A7-zone hebben in 2008 een fors aandeel in de nieuwbouw gehad (resp. 32% en 33%). In 2008 zijn wel minder woningen dan gemiddeld gesloopt: 486 sloop tegen 600-800 in voorgaande jaren.

Ook de woningcorporaties hebben net als in voorgaande jaren flink doorgebouwd. Zo'n 28% van de nieuwbouw is gerealiseerd door de corporatiesector. Gedeputeerde Konst: "Met de bouw van bijna een derde deel van de nieuwe woningen in de huursector, waarvan veel appartementen, blijft er nieuw aanbod voor starters, voor lagere inkomensgroepen en voor senioren op de markt komen." Bovendien verwacht de provincie Fryslân dat in 2009 veel minder nieuwe woningen opgeleverd zullen worden. De vraag naar nieuwbouwwoningen is drastisch teruggelopen, ook doordat het voor doorstromers lastiger wordt de bestaande woning te verkopen.

De provincie rondt momenteel nieuwe woningbouwafspraken met gemeenten af. Deze afspraken worden in regionaal verband gemaakt en geven de woningbouwruimte voor de periode tot 2016 weer. Ingezet wordt op meer binnenstedelijk en binnen de dorpen bouwen, duurzame woningbouw en aandacht voor diverse doelgroepen. "De CBS-cijfers over 2008 en de verwachtingen voor 2009 zijn voor de provincie geen aanleiding om het kader voor de woningbouwafspraken te wijzigen: voor de (middel)lange termijn wordt verwacht dat de bouwproductie zich conform de provinciale prognoses zal gaan ontwikkelen" aldus gedeputeerde Hans Konst.


---- --