Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Diemen, 3 april 2009

Randstad Arbeidsmarktverkenning:
Bedrijven somber over 2009, maar signaleren ook lichtpuntjes

Ondanks de economische tegenwind zien bedrijven nog steeds lichtpuntjes. Sommige sectoren groeien tegen de trend in, met name de overheid en de zakelijke dienstverlening. Ook verwachten bedrijven dat de arbeidsmarkt zich ontspant en dat het eenvoudiger wordt om geschikte medewerkers te vinden. De wervingsdruk wordt kleiner en werkelijk getalenteerde medewerkers vinden hun weg naar goede functies in het bedrijfsleven, zo is de algemene verwachting in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit de onlangs gehouden Randstad Arbeidsmarktverkenning.

Voor de Randstad Arbeidsmarktverkenning heeft bureau MarketResponse in januari 695 vertegenwoordigers ondervraagd van bedrijven met meer dan 5 werknemers. De positieve ondertoon in de onderzoeksuitkomsten heeft met name betrekking op het optimisme dat onder meer in de industrie bestaat over het vinden van goed gekwalificeerd technisch personeel. De verruiming van de arbeidsmarkt is inmiddels al zichtbaar en organisaties zetten minder middelen in om sollicitanten te trekken, zo stellen de onderzoekers vast. Overigens blijft technisch personeel zeer gevraagd, ongeacht de crisis. Ook in 2008 heeft de helft van de organisaties nog moeite gehad met het vinden van geschikt personeel, tegen 54 procent in 2007.

Lichtpuntjes
Maar naast de somber gestemde organisaties zijn er ook organisaties die juist verwachten te groeien in 2009. Van de ondervraagden ziet 18% hun organisatie ondanks het slechte economische tij dit jaar groeien. Vooral bij de overheid en zakelijke dienstverleners verwacht men deze groei. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat vooral de wat kleinere organisatie (100-200 medewerkers) zijn die groei verwachten.

Les nu al getrokken: flexibele schil is belangrijk Een belangrijk signaal in het onderzoek is de neiging om nu al over de crisis heen te kijken en lessen te trekken uit de huidige economische teruggang. Meer dan in het verleden zijn bedrijven zich blijkens dit onderzoek bewust van de noodzaak om een flexibele personeelsschil in organisaties te hebben, waarmee groei en krimp beter kunnen worden opgevangen. Chris Heutink, algemeen directeur van Randstad Nederland ziet hierin een belangrijk advies: "De uitkomsten op dit onderwerp bevestigen wat wij zien in het bedrijfsleven: organisaties die al langer serieus kijken naar de gewenste aard en omvang van de flexibele schil, hebben duidelijk minder moeite zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Ik ben ervan overtuigd dat deze organisaties ook als eerste soepel zullen kunnen opschalen als de economie weer aantrekt", aldus Heutink.

Beleid ingevoerd
Opvallend is dat organisaties - mogelijk vooruitlopend op mindere tijden - op verschillende terreinen beleid hebben ingevoerd dat tot dusver weinig prioriteit leek te hebben. Vergeleken met de Arbeidsmarktverkenning van vorig jaar valt op dat veel organisaties beleid hebben ingevoerd op het gebied van kennismanagement (45 procent, was 37 procent), opleidingen voor nieuw personeel (65 procent, was 59 procent), medewerkerloyaliteit (42 procent, was 36 procent) en samenwerking met externe partijen (46 procent, was 38 procent).

Opleiding en training speerpunt (als er budget voor kan worden gevonden) Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat opleiding en training voor de komende jaren een aandachtspunt wordt, als het ware tegen de economische verdrukking in. Managers in het bedrijfsleven geven aan dat ze in de komende jaren nadrukkelijk willen investeren in de kwaliteit en de motivatie van het zittende vaste personeel. Extra investeringen in opleidingen, kennismanagement en binding van medewerkers is volgens de meeste respondenten nodig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.

HR en MT over de toekomst van werk
Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat HR-managers denken dat hun inbreng in het ondernemingsbeleid in de komende jaren groter zal worden. Niet alleen denken veel HR-managers dat hun discipline in 2012 in het Management Team vertegenwoordigd zal zijn. Volgens de HR-managers zal de flexibele schil in de meeste organisaties meer aandacht hebben gekregen, net als beloning op basis van competenties van medewerkers. Overigens zien MT-leden die aan het onderzoek meededen deze ontwikkelingen ook, zij het in iets minder sterke mate. HR'ers en MT'ers zijn het er wel roerend over eens dat nieuwe medewerkers moeten worden geselecteerd op (toekomstige) competenties (52 procent zegt dat), en op de match met de bedrijfscultuur (71 procent). Daarnaast vindt een meerderheid dat medewerkers meer dan nu verantwoordelijk moeten worden voor hun eigen inzetbaarheid.

Wat verder bleek uit het onderzoek
Hoe komen we uit de crisis? Dit zijn de oplossingsrichtingen die het meest genoemd worden: Meer aandacht voor interne waarden en normen 69 procent Meer dan voorheen zelf personeel opleiden 68 procent Meer investeren in productiviteit per medewerker 68 procent Meer investeren in kennismanagement 66 procent Meer inspanningen om medewerkers te binden 62 procent Meer samenwerken met externe partijen 49 procent Meer deeltijders aannemen 25 procent

Noot voor de redactie -