Beslissingen van de Vlaamse Regering

03/04/2009 16:05

Vlaamse Overheid

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering kent 180.000 euro subsidie toe aan

Antwerp/Flanders Port Training Center vzw (APEC) voor het kunnen

bijwonen van de standaardseminaries door cursisten uit de

prioritaire partnerlanden van Vlaanderen, grenzend aan de zee. APEC

vzw is een vormingsinstituut met als objectief de kennis en de

expertise van het Vlaamse havenwezen over te dragen naar havens in

de derde wereld in de breedste zin van het woord.

Op voorstel

van minister-president Kris Peeters

Door de gewijzigde marktsituatie, met relatief hoge kosten en

lage afzetprijzen, beslist de Vlaamse Regering, na advies van de

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij,

opnieuw principieel het besluit over de toepassing van de heffing

in de sector melk en zuivelproducten te wijzigen. Het heeft als

doel de regeling rond het quotumbeleid eenvoudiger te maken,

onder meer door een aantal wijzigingen en vereenvoudigingen door te

voeren die de kosten voor de producenten maximaal beperken en door

er voor te zorgen dat de onderlinge samenwerking vlotter verloopt.

Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering kent 370.000 euro subsidie toe aan de vzw

Ex-Change , Vlaams uitzendplatform voor experts, voor de uitvoering

van 160 zendingen in 2009.

Op voorstel van minister-president

Kris Peeters

De Vlaamse Regering stelt de zendtijd vast voor het

kalenderjaar 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen

erkend om televisieprogramma's te verzorgen en voor de

levensbeschouwelijke verenigingen en de gezinsorganisatie erkend

om radioprogramma's te verzorgen op de VRT. Tevens legt ze het

subsidiebedrag vast voor het begrotingsjaar 2009 voor radio- en

televisieprogramma's van die verenigingen.

Op voorstel van

minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering beslist tot ondertekening van de

Euromediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand

wordt gebracht tussen Syrië en de Europese Gemeenschappen en hun

lidstaten . Het doel van die associatie is onder meer een politieke

dialoog op gang brengen en de regionale samenwerking verbeteren.

Ook wordt geleidelijk een vrijhandelszone gecreëerd en wordt

samenwerking voorzien op tal van beleidsdomeinen. Het bevat ook

bepalingen over het vrij verkeer van werknemers en van kapitaal.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

Het strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) van de haven

van Zeebrugge wil de nautische toegankelijkheid verbeteren naar

en terreinen aanwenden in het noordwestelijk deel van de

achterhaven. Bij de opmaak van het Strategisch Plan voor de haven

Brugge-Zeebrugge zijn twee inrichtingsalternatieven voor het SHIP

ontwikkeld; de 'open-getijzone' en de 'snelle zeesluis'. Bij het

uitwerken van deze alternatieven is gaandeweg een derde alternatief

ontwikkeld: de 'beperkte open-getijzone'. Na vergelijking en

kosten-batenanalyse blijkt de 'beperkte open-getijzone' de voorkeur

te krijgen. De Vlaamse Regering bekrachtigt daarom de keuze voor

het voorkeursalternatief 'beperkte open-getijzone' en gelast de

Vlaamse minister voor Havens voor de verdere uitwerking van het

SHIP een project-MER op te dragen.

Op voorstel van

minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering machtigt de Strategische Adviesraad

internationaal Vlaanderen , de Strategische Adviesraad Ruimtelijke

Ordening - Onroerend Erfgoed , en de strategische adviesraden

Vlaamse Woonraad , Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en

Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media principieel tot

deelname aan de pensioenregeling volgens de wet van 28 april

1958, over het pensioen van het personeel van zekere organismen van

openbaar nut. Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda

geplaatst van het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor

advies naar de Raad van State.

Op voorstel van

minister-president Kris Peeters

Het decreet dat een meer evenwichtige participatie van vrouwen

en mannen wil bevorderen in advies- en bestuursorganen van de

Vlaamse overheid , bepaalt dat ten hoogste twee derde van de

stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht mag zijn. De Raad van

Bestuur van Jobpunt Vlaanderen is samengesteld uit 13 leden,

waarvan 9 mannen en 4 vrouwen. Om tegemoet te komen aan het

decreet, moet een bijkomende vrouw worden aangesteld. De statuten

van Jobpunt Vlaanderen stellen daarenboven dat de Raad van Bestuur

maximaal 13 leden bevat. De Vlaamse Regering gaat daarom akkoord

met een statutenwijziging van Jobpunt Vlaanderen waardoor de Raad

van Bestuur wordt uitgebreid met 1 bijkomend lid.

Op voorstel

van minister-president Kris Peeters

De haven van Antwerpen heeft een belangrijke functie binnen de

Vlaamse economie. Een ontsluiting van de Waaslandhaven via een

tweede maritieme toegang is daarom ook noodzakelijk. De Vlaamse

Regering neemt kennis van de informatie, studieresultaten en

plan-MER hierover en gelast de Vlaamse minister bevoegd voor havens

met de opmaak van het project-MER voor de tweede sluis

Waaslandhaven op basis van de voorhanden zijnde informatie.

Op

voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering gaat akkoord met de gunning via openbare

aanbesteding voor een collectieve hospitalisatieverzekering voor

de personeelsleden van de Vlaamse overheid en hun aanverwanten.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en

vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hecht de

Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit over

de regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van

de Raad voor vergunningsbetwistingen . Deze raad spreekt zich uit

over jurisdictionele beroepen die worden ingesteld tegen

vergunnings- en valideringsbeslissingen. Het besluit wordt

geagendeerd voor onderhandelingen met het bevoegde sectorcomité,

daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel

van minister-president Kris Peeters, vice-minister-president Dirk

Van Mechelen en minister Bert Anciaux

De Vlaamse Regering beslist tot ondertekening van een

Overeenkomst met de regering van Australië over samenwerking op het

vlak van de gezamenlijke geschiedenis van de Wereldoorlogen van de

twintigste eeuw .

Op voorstel van minister-president Kris

Peeters en vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de

overdracht van de personeelsleden van de VDAB aan het intern

verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale

Economie . Dit besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen met

het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad

van State.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en

minister Marino Keulen

In het kader van het decreet over de organisatie en erkenning

van toeristische samenwerkingsverbanden keurt de Vlaamse Regering

het uitvoeringsbesluit principieel goed. Het besluit regelt de

erkenning als toeristisch samenwerkingsverband; het toezicht door

de Vlaamse overheid en de eventuele intrekking van de erkenning; de

samenstelling en werking van de organen van het toeristisch

samenwerkingsverband en de democratische controle door de

deelnemende lokale overheden. Over dit besluit wordt het advies

ingewonnen van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen

en van de Raad van State.

Op voorstel van minister-president

Kris Peeters en minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering beslist principieel dat de Strategische

Adviesraad MiNa-raad kan aansluiten bij de pensioenregeling

ingesteld bij de wet over het het pensioen van organismen van

openbaar nut. Het besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen

met het bevoegde sectorcomité.

Op voorstel van

minister-president Kris Peeters en minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering keurt het Ontwerp van Overeenkomst goed dat

een kader vaststelt voor een Economische Partnerschapsovereenkomst

tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap

enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds .

Ze machtigt tevens de federale vertegenwoordiger de Overeenkomst

mede in naam van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest te

ondertekenen.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van

Mechelen

De Vlaamse Regering hechtte vorige vergadering haar principiële

goedkeuring aan het besluit met de coördinatie van de decreetgeving

op de ruimtelijke ordening, de zogenaamde Vlaamse Codex

Ruimtelijke Ordening . In uitvoering van deze Vlaamse Codex

Ruimtelijke Ordening keurt de regering ook principieel een aantal

besluiten goed. Die betreffen onder meer de aanwijzing van de

instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen; de

vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om

als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;

de vaststelling van de deontologische code voor de leden van de

Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke

ordening; de bepaling van de concordantie van bijzondere

bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg naar de

(sub-)categorieën van gebiedsaanduiding; de bepaling van de werken

en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van

de gemachtigde ambtenaar of van de medewerking van de architect; de

aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen

belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse

bouwmeester; de bepaling van de regels voor het planologisch

attest; de wijziging van diverse besluiten door de totstandkoming

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de stedenbouwkundige

attesten, projectvergaderingen en planologische stedenbouwkundige

inlichtingen; de bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen

voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone; de

declaratieve attestering van het (niet-)bestaan en het verval van

het woonrecht; de vergoedingsregeling bij heirkracht; en de regels

voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het

register van de onbebouwde percelen. Over al deze besluiten wordt

advies ingewonnen bij de Raad van State. Het besluit over de

vaststelling van de deontologische code voor de leden van de

Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke

ordening en het besluit over de declaratieve attestering van het

(niet-)bestaan en het verval van het woonrecht gaan wel eerst voor

advies naar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de

Vereniging van Vlaamse Provincies. Het wijzigingsbesluit over de

aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen

belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse

bouwmeester wordt eerst voorgelegd aan de strategische adviesraad

Ruimtelijke Ordening (SARO). Het besluit over de stedenbouwkundige

attesten, projectvergaderingen en planologische stedenbouwkundige

inlichtingen gaat voor advies naar de Vereniging van Vlaamse Steden

en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Provincies, en naar de

SARO.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke

en agrarische structuur in uitvoering van het Ruimtelijk

Structuurplan Vlaanderen beslist de Vlaamse Regering, na advies van

de Raad van State, tot definitieve vaststelling van het gewestelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan in de regio Kust-Polders-Westhoek :

'landbouw- natuur- en bosgebieden Blankaart Merkembroek '.

Op

voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering

tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk

uitvoeringsplan (GRUP) 'Op- en afrittencomplex A12 Willebroek-Noord

'. Aanleiding tot de opmaak voor dit GRUP is de aanleg van een

nieuwe Boulevardbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in

Willebroek, noodzakelijk voor de afwerking van dit kanaalvak tot

10.000 ton.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van

Mechelen

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve

vaststellling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

'Leidingstraat Lommel-Ham-Tessenderlo' in Lommel, Hechtel-Eksel,

Balen, Ham en Tessenderlo. Het besluit wordt voor advies

voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van

vice-minister-president Dirk Van Mechelen

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve

vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

'afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende' . Over dit besluit

wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State. De bevoegde

minister wordt gelast met bijkomend onderzoek naar de mogelijkheden

voor de realisatie van een serreproject met recuperatie van warmte

en CO 2 in het gebied tussen het Kanaal Brugge-Oostende, de

spoorlijn Brugge-Oostende en de Stationsstraat in Oudenburg.

Op

voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke

en agrarische structuur in uitvoering van het Ruimtelijk

Structuurplan Vlaanderen beslist de Vlaamse Regering tot

beleidsmatige herbevestiging van de bestaande plannen van aanleg

voor de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland .

Tegelijkertijd worden er een aantal beslissingen goedgekeurd in

verband met het vervolgtraject van het afbakeningsproces.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

De Vlaamse Regering machtigt de bevoegde minister om tijdens de

eerstkomende gewone Algemene Vergadering van de Vlaamse

Participatiemaatschappij vijf personen als lid van de Raad van

Bestuur aan te duiden voor de periode tot de Algemene Vergadering

van 2011.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van

Mechelen

Naar aanleiding van het grond- en pandendecreet wil de Vlaamse

Regering nadere regels bepalen voor de berekening van de spanning

tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel. Ze hecht daarom

haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de regels

vaststelt voor de vaststelling van de spanning tussen de

woningbehoefte en het bouwpotentieel . Over dit besluit wordt het

advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van

vice-minister-president Dirk Van Mechelen

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hecht

de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit

tot vaststelling van meldingsplichtige handelingen en tot

regeling van de indienings- en betekeningswijze daarvan. In

ditzelfde kader wijzigt ze ook principieel het besluit tot bepaling

van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken,

handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige

vergunning nodig is. Beide besluiten worden voor advies voorgelegd

aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging

van Vlaamse Provincies en de Strategische Adviesraad voor

Ruimtelijke Ordening. Daarna gaan ze naar de Raad van State.

Op

voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen

Met het oog op de bespreking in het Vlaams Parlement bepaalt de

Vlaamse Regering haar standpunt ten aanzien van het voorstel van

decreet tot wijziging van een artikel van het Wetboek van de

inkomstenbelastingen, rond de onroerende voorheffing voor

jeugdverenigingen, amateursport en cultureel werk .

Op voorstel

van vice-minister-president Dirk Van Mechelen en minister Marino

Keulen

In het kader van het grond- en pandendecreet wil de Vlaamse

Regering uitvoering geven aan de nieuwe decretale regelgeving rond

belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. De

renovatieovereenkomst beoogt dat ouders of vrienden financiële

ondersteuning geven bij de renovatie van het pand van de

kredietnemer, en deze steun fiscaal kunnen inbrengen. De Vlaamse

Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het besluit

over de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten . Over

dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president Dirk Van Mechelen en

minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering beslist om 35 miljoen euro bij te dragen aan

de uitbreidingsinvesteringen van vzw IMEC , het

interuniversitair centrum gespecialiseerd in elektrotechnisch

onderzoek op micrometerschaal en de ontwikkeling van op basis van

deze micro-elektronica functionerende componenten, apparaten en

instrumenten.

Op voorstel van vice-minister-president Frank

Vandenbroucke

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de

studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap . Het gaat om enkele

technische aanpassingen, waarvan de belangrijkste de koppeling

betreft tussen de aanwezigheid op school en het recht op een

schooltoelage. De overige aanpassingen brengen het

uitvoeringsbesluit in overeenstemming met wijzigingen van de

belendende wetgeving. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen

van de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president

Frank Vandenbroucke

In 1995 heeft de Vlaamse Regering een aantal onroerende goederen

in het Brussels hoofdstedelijk Gewest overgedragen aan de Vlaamse

Gemeenschapscommissie . De lijst overlapte gedeeltelijk met de

lijst van goederen die in 1991 van de Staat waren overgedragen aan

de Vlaamse Gemeenschap, en in het patrimonium van de ARGO zaten.

Een aantal onroerende goederen kwam in beide besluiten voor en werd

dus betwist door het Gemeenschapsonderwijs . De goederen zijn nu

verdeeld aan de hand van een compromis tussen het

Gemeenschapsonderwijs en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Om die

overeenkomst uit te voeren wijzigt de Vlaamse Regering het

eigendomsstatuut van een aantal goederen door ze uit de lijst van

goederen van het besluit van 29 maart 1995 te schrappen.

Op

voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met het

agentschapsspecifieke personeelsstatuut van de VDAB . Het

wijzigingsbesluit regelt de verankering van het sectoraal akkoord

2008-2009 voor wat de verhoging van de agentschapsspecifieke

salarisschalen betreft. Dit besluit wordt geagendeeerd voor

onderhandelingen met de vakorganisaties en gaat daarna voor advies

naar de Raad van State.

Op voorstel van vice-minister-president

Frank Vandenbroucke

Vilvoorde kent een migratiesaldo dat bijna vier maal groter is

dan het Vlaams-Brabants gemiddelde. Vooral jonge Franstalige

gezinnen met kinderen stromen in vanuit het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest. Daarom hebben alle secundaire scholen in Vilvoorde een

project ingediend om taalachterstand bij leerlingen weg te werken,

de schoolse achterstand dichter bij het Vlaamse gemiddelde te

brengen en de communicatie met en de betrokkenheid van de ouders te

bevorderen. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe van

202.000 euro aan de vzw Katholiek Onderwijs Vilvoorde voor het

begrotingsjaar 2009, om taalachterstand bij leerlingen weg te

werken.

Op voorstel van vice-minister-president Frank

Vandenbroucke

De Vlaamse Regering bevestigt de beslissing van de Commisie

Zorgvuldig Bestuur in het onderwijs in het kader van een beroep

ingesteld door een verzoekster. De commissie is een administratief

orgaan en beslist over vragen en klachten van belanghebbenden over

zorgvuldig bestuur binnen het onderwijs (kosteloosheid van het

onderwijs, eerlijke concurrentie, reclame en sponsoring, verbod op

politieke activiteiten en handelsactiviteiten, participatie). In

het geval er beroep wordt ingediend tegen een beslissing van de

commissie doet de regering in laatste aanleg uitspraak.

Op

voorstel van vice-minister-president Frank Vandenbroucke

In het kader van het economische impulsplan 'Herstel het

Vertrouwen' keurt de Vlaamse Regering de addenda goed bij de

lopende sectorconvenanten 2007-2009 en de daaraan verbonden

werkingssubsidies voor een periode van 1 jaar en vier maanden. Het

gaat om convenanten met zo'n 26 sectoren.

Op voorstel van

vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het

besluit over de organisatie van de arbeidsbemiddeling en

beroepsopleiding (VDAB). Het besluit wordt geactualiseerd om de

leesbaarheid te verhogen, de tekst te vereenvoudigen en de

terminologie in overeenstemming te brengen met de BBB-regelgeving.

Over dit besluit wordt advies ingewonnen van de SERV, daarna gaat

het naar de Raad van State.

Op voorstel van

vice-minister-president Frank Vandenbroucke

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed met het eervol ontslag

en de oppensioenstelling van Joseph Bosmans, regeringscommissaris

van de KU Leuven en de KU Brussel . De functie wordt vanaf 1

oktober 2009 vacant verklaard.

Op voorstel van

vice-minister-president Frank Vandenbroucke en minister Hilde

Crevits

De Vlaamse Regering geeft de Vlaamse ministers bevoegd voor Werk,

Onderwijs en Vorming en voor Openbare Werken opdracht om een Task

Force Gasthuisberg op te richten, onder voorzitterschap van het

agentschap Wegen en Verkeer. Deze Task Force moet de plannen en

procedures uitwerken voor de aanleg van de ontsluiting van het H2O

project en deze aanbesteden in naam en voor rekening van UZ

Gasthuisberg. Bedoeling is een Health Sciences Campus op te

richten op de campus Gasthuisberg, waarbij het UZ Leuven en de KU

Leuven intensief samenwerken. Als tussenkomst in het H2O project

stelt de Vlaamse Regering 20 miljoen euro ter beschikking. De Task

Force zal ook een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opstellen

met een ontwerp van rapportering, dat ter goedkeuring zal

voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Op voorstel van

minister Bert Anciaux

Het decreet over een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via

alternatieve financiering voorziet verschillende types van

sportinfrastructuur die in aanmerking komen voor subsidiëring,

waaronder kunstgrasvelden. In uitvoering van dat decreet keurt de

Vlaamse Regering nu de opstart van een geclusterde

gunningsprocedure goed voor de realisatie van de opdracht tot het

ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de eerste

cluster kunstgrasveldprojecten . Tegelijk wordt de selectieleidraad

goedgekeurd met de procedure en voorschriften met het oog op de

selectie van de kandidaten in het kader van de

toewijzingsprocedure.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

George Nagels wordt benoemd tot afgevaardigde van de Vlaamse

minister bevoegd voor cultuur bij de vzw Vlaamse Opera en Jaak

Floridor als afgevaardigde van de Vlaamse minister bevoegd voor

financiën.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

Risicovechtsporten zijn sporten waarbij het via bepaalde

technieken is toegestaan om slagen of stoten toe te dienen aan de

tegenstander, om zijn fysieke of psychische integriteit te

verminderen. De Vlaamse Regering beslist nu, na advies van de Raad

van State, definitief tot het oprichten van een expertencommissie

risicovechtsporten . Dit is een eerste stap in de uitvoering van de

decretale regelgeving rond risicovechtsporten, die bepaalt dat de

Vlaamse Regering de voorwaarden bepaalt waaronder

risicovechtsporten kunnen worden georganiseerd en de maatregelen

neemt om het toezicht op het naleven van de voorwaarden te

verzekeren.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het

besluit ter uitvoering van het decreet over het Vlaams jeugd- en

kinderrechtenbeleid . Het besluit regelt onder andere de procedure

voor de erkenning van landelijke georganiseerde jeugdverenigingen,

de procedure voor verenigingen 'participatie en informatie', voor

cultuureducatieve verenigingen, voor 'instellingen voor het

jeugdbeleid' en voor de jeugdraad. Het besluit bevat ook de

toekenning van een 'prijs' aan gemeentebesturen voor de geleverde

inspanningen voor de jeugd en bepalingen rond erkennen en

subsidiëren. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de

Raad van State.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van

het vereiste begrotingskrediet en nadat de Europese Commissie haar

goedkeuring heeft gegeven, keurt de Vlaamse Regering een addendum

goed bij de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Audiovisueel

Fonds . Het addendum beoogt jaarlijks een bijkomende subsidie toe

te kennen van 2,85 miljoen euro voor de ondersteuning van

bijzondere (niet reguliere) televisiedramareeksen van Vlaamse

origine en van een hoogwaardig artistiek gehalte met een hoog

potentieel bereik.

Op voorstel van minister Bert Anciaux

De Vlaamse Regering kent 325.000 euro subsidie toe aan zowel het

Kaaitheater als de Ancienne Belgique voor het uitvoeren van

kleine renovaties.

Op voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering wijzigt haar besluit van 5 maart 2004 dat het

statuut van de (adjunct-)arrondissementscommissarissen vaststelt.

Bedoeling is de verouderde salarisschalen en de indexkoppeling

aan te passen aan de praktijk waarbij de

(adjunct-)arrondissementscommissarissen worden uitbetaald volgens

de schalen en indexkoppeling van de ambtenaren van de diensten van

de Vlaamse overheid.

Op voorstel van minister Marino Keulen

In het kader van het decreet over de bestuurlijke organisatie van

de OCMW's hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring

aan het besluit over de aantekeningen in het register voor de

bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor

maatschappelijk welzijn . Het besluit treedt in werking op 1 juli

2009. Over dit besluit wordt het advies gevraagd van de Raad van

State.

Op voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit dat de

voorwaarden vaststelt waaronder de ambten van gemeentesecretaris,

gemeentelijk financieel beheerder, OCMW-secretaris en

OCMW-ontvanger deeltijds kunnen worden uitgeoefend , en dat

vaststelt in welke gevallen de ambten van gemeentelijk financieel

beheerder en van OCMW-ontvanger kunnen worden uitgeoefend door een

gewestelijke ontvanger . Het gaat om noodzakelijke, vooral

technische aanpassingen als gevolg van de goedkeuring van het

OCMW-decreet en de wijziging aan het gemeentedecreet. Het besluit

wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van het bevoegde

sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Marino Keulen

Het OCMW-decreet voorziet voor de statutaire personeelsleden

een tuchtregeling die overeenstemt met de bestaande tuchtregeling

voor de statutaire gemeente- en provinciepersoneelsleden . Het

bepaalt tevens dat de Vlaamse Regering de procedureregels moet

vastleggen voor het toepassen van de tuchtregeling. Hiervoor

wijzigt de Vlaamse Regering de titel van het besluit dat de

tuchtprocedureregels vaststelt voor het gemeente- en

provinciepersoneel en breidt zo het toepassingsgebied ervan uit.

Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van

het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar

definitieve goedkeuring aan het besluit dat diverse bepalingen

van het decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet in werking

laat treden.

Op voorstel van minister Marino Keulen

In het kader van de gunning voor de Verzekering Gewaarborgd

Wonen beslist de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van

een krediet.

Op voorstel van minister Marino Keulen

Het OCMW-decreet bepaalt dat de Beroepscommissie voor tuchtzaken

ook moet optreden als beroepsinstantie voor tuchtsancties van het

statutaire OCMW-personeel . Omdat volgens het OCMW-decreet de

Vlaamse Regering de samenstelling en werking van de

beroepscommissie regelt, wijzigt de Vlaamse Regering principieel

het besluit over de tuchtprocedure voor het statutaire gemeente- en

provinciepersoneel, zodat het toepassingsgebied wordt uitgebreid

tot het statutaire OCMW-personeel. Het besluit wordt voor

onderhandelingen op de agenda geplaatst van het bevoegde

sectorcomité, daarna gaat het naar de Raad van State.

Op

voorstel van minister Marino Keulen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de

procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van

de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige

realisatie van sociale woonprojecten en met de financiering van

verrichtingen. Het heeft als doel het programmatiebesluit, en meer

bepaald de planning van de investeringen in de sociale huisvesting,

af te stemmen op het decreet grond- en pandenbeleid. Het

wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van

State.

Op voorstel van minister Marino Keulen en minister

Veerle Heeren

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar

definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het

OCMW-decreet . Het besluit regelt de inwerkingtreding van diverse

bepalingen van het decreet en wijzigt het besluit over de

boekhouding en administratieve organisatie van de OCMW's.

Op

voorstel van minister Kathleen Van Brempt

In het kader van de gezinsvriendelijke diensten kent de Vlaamse

Regering 162.000 euro toe aan 't Gerief cvba in Herentals voor de

uitvoering van acties in het kader van de opstart van een

strijkdienst voor de medewerkers van lokale besturen, bedrijven en

vzw's uit de regio Midden-Kempen.

Op voorstel van minister

Kathleen Van Brempt

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan een

besluit dat een kader beoogt te scheppen voor het provinciaal

mobiliteitscharter en bijbehorend provinciaal actieplan. Het

introduceert zo een eenvormige werkwijze voor alle provincies. Het

provinciaal mobiliteitscharter is een in gezamenlijk overleg tussen

de Vlaamse Regering en de provincie opgestelde beleidsnota over

specifieke mobiliteitsthema's. Het besluit wordt voor advies

voorgelegd aan de SERV en aan de MORA, daarna gaat het naar de Raad

van State.

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt en

minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering bepaalt haar standpunt over het Europese

voorstel van verordening over een Europees spoorwegnet voor

concurrerend goederenvervoer .

Op voorstel van minister Hilde

Crevits

In het kader van een recurrent tekort in de personeelskredieten

van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie beslist de

Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van een provisioneel

krediet van 385.000 euro.

Op voorstel van minister Hilde

Crevits

In de periode 2009-2010 worden er 4.000 bijkomende

milieuvergunningsaanvragen verwacht op het departement Leefmilieu,

Natuur en Energie . Om deze piek op te vangen beslist de Vlaamse

Regering tot tijdelijke contractuele werving van 5 VTE binnen de

afdeling Milieuvergunningen voor de periode van 1 jaar.

Op

voorstel van minister Hilde Crevits

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering

definitief het besluit dat bepaalt welke wapens tot de

reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De wijziging wil het besluit

in overeenstemming brengen met de herschikte taken en bevoegdheden

van de personeelsleden van het ANB. In de nieuwe organisatie van

het ANB wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen

natuurinspecteurs, boswachters en beleidsadviseurs. Alleen de

natuurinspecteurs en boswachters hebben toezichts- of

opsporingsbevoegdheden en zijn daarom gerechtigd om een dienstwapen

te dragen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Na adviezen van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, de

Vlaamse Hoge Jachtraad, de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij,

de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij, de SERV en de

MiNaraad verleent de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële

goedkeuring aan het besluit over soortenbescherming en

soortenbeheer . Het opzet van dit besluit is de huidige regelgeving

rond soortenbescherming van flora en fauna in het Vlaams Gewest

te integreren in één besluit. De drie koninklijke besluiten waarop

de Vlaamse soortenbescherming tot op heden steunde, zijn verouderd,

niet op elkaar afgestemd en verwijzen naar wetsbepalingen waarvan

sommige ondertussen zijn afgeschaft. Daarnaast zijn ook nog drie

andere uitvoeringsbesluiten die relevant zijn voor het

soortenbeleid geïntegreerd in het besluit. Over het besluit wordt

nu nog advies ingewonnen bij de Raad van State.

Op voorstel van

minister Hilde Crevits

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering

definitief een besluit goed over de aanwijzing van speciale

beschermingszones en de vaststelling van

instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones . Dat

past in de uitvoering van het Natuurdecreet en bij de

verplichtingen uit de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Op

voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk

wijzigingsbesluit dat de organisatie regelt van de controle van de

voorwaarden rond lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de

leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen . Ze

stemt ook in met het ontwerp van ministerieel besluit dat de

voorwaarden vaststelt rond lichamelijke en geestelijke geschiktheid

van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke

luchtvaartuigen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar

definitieve goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het nieuwe

Mestdecreet . Het besluit wil komen tot een reële berekening van

de dierlijke uitscheiding . Daarvoor verfijnt het een aantal regels

rond de verschillende mogelijkheden van de landbouwer om de

dierlijke mestproductie aan te tonen via een

nutriëntenbalansstelsel . De landbouwer kan kiezen tussen het

stelsel convenant, waarbij hij nutriëntenarme voeders gebruikt, het

stelsel regressierechte, waarbij hij zelf de hoeveelheid nutriënten

berekent, of het stelsel andere voeders of voedertechnieken.

Op

voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het

besluit over de inwerkingtreding van het decreet over de

oprichting van een strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad

van Vlaanderen (MiNa-Raad). Het besluit bevat noodzakelijke

uitvoeringsbepalingen ter operationalisering van de MiNa-Raad. Ze

beslist tevens dat de MiNa-Raad vanaf de datum van oprichting onder

het toepassingsgebied van het hospitalisatiecontract met Fortis AG

voor de Vlaamse ministeries valt. Over dit besluit wordt het advies

ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister

Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met wijziging van het koninklijk

besluit tot regeling van de burgerlijke vergunningen

voor vliegtuigpiloten . Het wordt in overeenstemming gebracht met

de Joint Aviation Regulation-FCL1 regelgeving.

Op voorstel van

minister Hilde Crevits en minister Patricia Ceysens

Met het oog op agendering op het Overlegcomité bepaalt de Vlaamse

Regering haar standpunt over de productie van biobrandstoffen in

Vlaanderen . Ze verzoekt de federale regering om de nodige

maatregelen te nemen om het voortbestaan van de Vlaamse

productievestigingen van biobrandstoffen niet in gevaar te brengen.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het

toekenningsstelsel van doctoraatsbeurzen door het IWT

(specialisatiebeurzen). Het heeft tot doel om de toekenning van de

specialisatiebeurzen te herzien volgens de aanbevelingen van de

stuurgroep Benchmarking doctoraatsbeurzen. Het gaat onder meer om

de vereenvoudiging van de tussentijdse evaluaties, een ruimer

openstellen van de beurzen en een snelle operationalisering van de

Baekeland-mandaten. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies

voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister

Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de ondersteuning

van de Strategische Multidisciplinaire Samenwerking

'Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)' . Ze voorziet daarvoor

een bijdrage van 975.000 euro voor het jaar 2009. Het gaat om een

samenwerking tussen de onderzoekspartners Micro-elektronica Centrum

(IMEC), Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de KU

Leuven.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering kent een eenmalige investeringssubsidie van

5,2 miljoen euro toe aan het consortium van de Associaties

Universiteit-Hogescholen, voor de uitbouw van 'Capacity Computing'

en 'Capability Computing' van het Vlaams Supercomputer Centrum .

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

Door de huidige financiële crisis gaan lopende

investeringsdossiers niet altijd door zoals voorzien, en worden

projecten bevroren of stopgezet. Een voorwaarde van de lopende

investeringssteunmaatregelen is nochtans dat de investering binnen

3 jaar moet afgewerkt zijn. Ook kan maar een eerste schijf van 30%

van de subsidie opgevraagd worden als de investering is gestart, en

een tweede schijf van 30% als 60% van de investering is voltooid.

Om hieraan tegemoet te komen, beslist de Vlaamse Regering, na

advies van de SERV en van de Raad van State nu definitief de

voorwaarden voor steun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest te

versoepelen . Zo wordt de investeringstermijn verhoogd tot vijf

jaar en wordt de eerste schijf opgetrokken tot 50% in plaats van

30%.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering beslist tot aanstelling van de leden en tot

nadere regeling van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid.

Op voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het

besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen

en de interfaceactiviteiten van de associaties . Ze gelast tevens

de Vlaamse minister voor het wetenschaps- en innovatiebeleid om 50%

van de subsidie toe te kennen aan de interfaceactiviteiten van de

associaties voor het werkingsjaar 2009, en 50% van de ondersteuning

van de Industriële Onderzoeksfondsen van universiteiten of

associaties tijdens het werkingsjaar 2009. Over dit besluit wordt

het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van

minister Patricia Ceysens

De Vlaamsde Regeirng keurt een besluit goed met diverse

begrotingsmaatregelen kaderend in de overdracht van de activiteiten

en het vermogen van het ontbonden Vlaams Agentschap Ondernemen

aan het Agentschap Ondernemen , respectievelijk het Hermesfonds .

Ze keurt de tarieven goed voor de vergoedingen van de

onderhandelaars van de tijdelijke brownfieldcel die

onderhandelingen voeren over de brownfieldconvenants en beperkt hen

het recht op presentiegelden voor een aantal activiteiten.

Op

voorstel van minister Patricia Ceysens

De Vlaamse Regering verklaart de betrekking vacant van

voorzitter van het directiecomité van het Instituut voor de

Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Ze legt ook de te volgen procedure vast voor de aanwerving en de

functiebeschrijving.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering beslist tot gedeeltelijke herverdeling van

een provisioneel krediet ten belope van 450.000 euro. Het krediet

wordt gebruikt om de subsidies per VTE op te trekken bij die

autonome centra voor algemeen welzijnswerk waar die momenteel het

laagst zijn.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering verlengt de subsidies van de volgende

centra voor algemeen welzijnswerk tot 30 april 2010: De Mare vzw

in Antwerpen , De Viersprong vzw in Brugge , Archipel vzw in

Brussel , 't Dak - Teledienst vzw in Dendermonde , Zuid

Oost-Vlaanderen vzw in Ronse , Visserij vzw in Gent , Sonar vzw

in Hasselt , De Papaver vzw in Ieper , Stimulans vzw in

Kortrijk, Regio Leuven vzw in Leuven , Het Welzijnshuis vzw in

Willebroek en De Kempen vzw in Herentals . Het gaat om een totaal

bedrag van 981.000 euro voor de uitvoering van de omzendbrief over

de opvang van verkeersslachtoffers, de opvang van minderjarige

slachtoffers en de ondersteuning van de vrijwilligerswerking bij de

hulpverlening aan slachtoffers.

Op voorstel van minister Veerle

Heeren

De Vlaamse Regering verlengt de overeenkomst met het

Samenwerkingsverband Federatie van Diensten voor Geestelijke

Gezondheidszorg (FDGG) en Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI)

met drie jaar, tot 31 december 2011. De overeenkomst beoogt de

ondersteuning van acties in de sector van de centra voor

geestelijke gezondheidszorg rond suïcidepreventie,

kindermishandeling en daderhulp. Voor 2009 wordt een subsidie van

145.000 euro voorzien.

Op voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering kent voor het jaar 2009 subsidies toe van

212.500 euro aan de vzw Tonuso in Brussel , voor het project

Intensieve Trajectbegeleiding (De PIT); 217.900 euro aan de vzw

Oranjehuis in Kortrijk voor het project Contextbegeleiding en

155.000 euro aan de vzw Oikonde Tielt , voor het Jongerenproject

Integratie door participatie . Het gaat om projecten rond

intensieve contextbegeleiding voor jongeren in een problematische

opvoedingssituatie of die een misdrijf hebben gepleegd.

Op

voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering kent voor het jaar 2009 subsidies toe aan

de Ondersteuningsteams Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand als

tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten van het

personeel. Het gaat om 144.000 euro voor vzw OTA Antwerpen ,

108.000 euro voor vzw OTA Limburg , 79.000 euro voor OTA Oost- &

West-Vlaanderen , en 75.000 euro voor OTA Vlaams-Brabant en

Brussels Hoofdstedelijk Gewest . De OTA's beogen de interculturele

deskundigheid in de Bijzondere Jeugdbijstand te optimaliseren,

zodat de hulpverlening zo adequaat mogelijk verloopt ongeacht de

etnisch-culturele afkomst van de cliënt.

Op voorstel van

minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering kent voor 2009 een gezamenlijke subsidie van

443.000 euro toe aan de Centra voor de Opsporing van Aangeboren

Metabole Aandoeningen voor de opsporing van 9 aangeboren

metabole aandoeningen bij alle pasgeborenen in Vlaanderen.

Op

voorstel van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2009-2011 goed tussen de

Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging

voor Jeugdgezondheidszorg voor onder meer wetenschappelijk

onderbouwd en praktijkrelevant advies, het ter beschikking stellen

van informatie aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het

uitwerken, toetsen aan de praktijk en verspreiden van methodieken

en materialen en het nemen van vormingsinitatieven.

Op voorstel

van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit over de

erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen

van de Bijzondere Jeugdbijstand . De wijziging beoogt de

subsidiebarema's voor het verblijf van pleegkinderen te verhogen

en het subsidiëringsmechanisme te actualiseren . Tegelijk wordt

een rechtzetting doorgevoerd rond de subsidiëring voor het verblijf

van minderjarigen die begeleid zelfstandig wonen.

Op voorstel

van minister Veerle Heeren

De Vlaamse Regering wil dat gezinnen ook in de zelfstandige

kinderopvang de opvang volgens hun inkomen kunnen betalen.

Mini-crèches, zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige

onthaalouders kiezen zelf of ze met het inkomensgerelateerde

systeem willen werken. Het beheer van de aanrekeningen kan gebeuren

door de voorziening zelf of door Kind en Gezin. Kind en Gezin kan

deze opdracht uitbesteden. De Vlaamse Regering wijst nu het

debiteurenbeheer bij de inkomensgerelateerde opvang bij

zelfstandige opvangvoorzieningen toe.

Op voorstel van minister

Veerle Heeren

De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed met de

aanvullende programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de

zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te

worden. Door dit besluit wordt het aantal vestigingsplaatsen

beperkt tot maximaal 16 in Vlaanderen. Op het vlak van de medische

omkadering en activiteitenniveau worden strengere normen ingebouwd.

Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel