Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag
Datum 3 april 2009
Ons kenmerk DMO\DB\2009009083
Onderwerp Antwoorden op vragen van de leden Knops en De Rouwe over de Garuda Maintenance Facility

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de leden Knops en De Rouwe over de Garuda Maintenance Facility ontvangen op 9 maart 2009 met kenmerk 2009Z04183.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

drs. J.G. de Vries

Pagina 1/1
Ministerie van Defensie

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Knops en De Rouwe aan de staatssecretaris van Defensie over de Garuda Maintenance Facility ingezonden op 9 maart 2009

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Garuda Maintenance Facility (GMF) een meerjarig contract heeft gekregen voor groot onderhoud van de drie (K)DC-10's van de Koninklijke Luchtmacht? 1)

Ja.

2. Is het waar dat GMF een dochterbedrijf is van Garuda International, een bedrijf dat onlangs door de Europese Unie op de zwarte lijst gezet is van luchtvaartmaatschappijen? Waarom heeft u desalniettemin gekozen voor GMF?

3. Hoe verhoudt zich dit tot het door u gevoerde beleid om `in beginsel geen gebruik te maken van zwarte lijst luchtvaartmaatschappijen voor het vervoeren van defensiepersoneel'? 2)

In augustus 2007 heeft Defensie met het onderhoudsbedrijf Garuda Maintenance Facility (GMF) een contract gesloten voor de uitvoering van het groot onderhoud aan de (K)DC-10 vloot. GMF is een dochteronderneming van Garuda International. In tegenstelling tot het vervoersbedrijf Garuda International is GMF niet op een zwarte lijst geplaatst. De aanbesteding is volgens de procedures verlopen en GMF beschikt over de vereiste EASA en FAA-145 licenties.

Overigens is het contract met GMF onlangs op technische gronden en met wederzijds goedvinden ontbonden. Defensie is thans in onderhandeling met een nieuwe partij.

1) Luchtvaartnieuws, 30 augustus 2007: "Garuda doet groot onderhoud aan KDC-10's Koninklijke Luchtmacht", zie http://www.luchtvaartnieuws.nl/news/?id=21780 2) Kamerstuknummer 21501-33, nr. 199

Pagina 2/2


---- --