Vereniging Bedrijfsleven Curaçao


Politieke verdeeldheid leid tot besluiteloosheid

Friday, 03 April 2009 00:00

Politiek Curaçao is gepikeerd dat de Nederlandse Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd heeft dat de streefdatum 15 december 2008 voor het ingaan van de nieuwe staatkundige structuur niet langer haalbaar is. De Staatssecretaris wordt verweten dat zij eenzijdig te werk is gegaan hetgeen allesbehalve elegant is.

De VBC snapt deze verontwaardiging niet temeer daar het voor een ieder die een beetje het staatkundige proces gevolgd heeft al eerder duidelijk was dat deze datum niet gehaald zou worden. De hamvraag die gesteld moet worden is waaraan dit te wijten valt.

Het antwoord is in feite heel simpel: de politieke besluiteloosheid van het merendeel deel van de lokale politieke gezagdragers. Als gevolg hiervan lukt het deze groep politici niet om de door hun zelf met veel fanfare aangekondigde "heilige" data waarop Curaçao een land binnen het Koninkrijk zal worden, te realiseren. Ter herinnering: Curaçao zou op 1 juli 2007 Pais Korsou worden. Deze deadline is bij lange na niet gehaald. Vervolgens is de datum vastgesteld op 15 december 2008. Ook deze datum lijkt niet haalbaar. Deze ontwikkeling draagt niet bij tot het vergroten van de geloofwaardigheid van de lokale politieke gezagdragers. In de optiek van de VBC is het goed dat met deadline's gewerkt wordt. Een dergelijke aanpak leidt tot duidelijkheid, bevordert de voortgang van het werk en vormt een belangrijk punt om de performance te meten. Het vaststellen van deadline's dient uiteraard niet lukraak te geschieden, doch voorop dient de kwaliteit te staan.

Vanwaar de grote politieke besluiteloosheid?
Een van de voornaamste redenen is de hopeloze interne verdeeldheid bij het gros van de Curaçaose politici. Alle energie wordt gestopt in het onderling politiek bestrijden van elkaar. Met name de oppositiepartijen gaan hierin heel ver. Zo worden vergaderingen en bijeenkomsten over het onderwerp staatkundige hervorming systematisch geboycot, bestaat er nagenoeg geen communicatie met de regering en wordt bovendien op een onevenwichtige, inconsistente en weinig constructieve wijze informatie verstrekt aan het publiek.

Deze verdeeldheid heeft geleid tot verwarring, tweespalt en onderling wantrouwen waardoor er geen breed draagvlak bestaat om belangrijke en ingrijpende besluiten zoals het Staatkundige hervormingsproces eist. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gestelde deadline's door eigen toedoen niet worden gehaald. De klaagzang van politiek Curaçao dat anderen voor Curaçao beslissen is dan ook onterecht. Het wordt tijd dat de lokale politieke gezagdragers bij zich zelf te rade gaan en niet langer anderen de schuld geven.

De VBC betreurt het ten zeerste dat Curaçao niet op 15 december 2008 de status van Land binnen het Koninkrijk zal krijgen. Wederom wenst de VBC in navolging van andere prominenten in de samenleving zoals voormalig Gouverneur Saleh alsmede een aantal voormalige Minister Presidenten te benadrukken dat het in het belang van Curaçao is om het staatkundige hervormingsproces zo snel mogelijk af te ronden. Er moet zo snel mogelijk zaken gedaan worden met het huidige Nederlandse kabinet omdat het onduidelijk is wat ons in de nabije toekomst te wachten staat.

Indien de Slotverklaring onverhoopt niet door gaat vanwege de besluiteloosheid van het merendeel van de lokale politieke gezagdragers dan is de kans groot dat Curaçao in een vertrouwenscrisis terecht zal komen. De gevolgen hiervan zullen voor de samenleving ernstig zijn. Hiertegen kan niet genoeg gewaarschuwd worden.

De VBC doet dan ook een dringend beroep op de politieke gezagdragers om een eind te maken aan het proces van onderlinge zelfdestructie en snel over te gaan tot het ontwikkelen van saamhorigheid. Slechts op deze wijze kan de wens van de bevolking om zo snel mogelijk de autonome status binnen het Koninkrijk gerealiseerd worden en zich te concentreren op die zaken die daadwerkelijk in het belang zijn van de Curaçaose burger te weten duurzame werkgelegenheid en inkomen, goed onderwijs en gezondheidszorg, veiligheid, rechtszekerheid, deugdelijk bestuur, structurele economische groei kortom verbetering van de welvaart en het welzijn.

Curaçao, 8 april 2008

Bestuur VBC