Nieuw-Vlaamse Alliantie


Parlementaire nieuwsflits van 3 maart 2009 (03/04/09)

Regelmatig versturen we een parlementaire nieuwsflits. Hierin brengen we een selectie van de parlementaire initiatieven van onze parlementsleden.

Vlaams Parlement

Het Oosterweel-dossier is dan wel pas de laatste maanden in de actualiteit, Jan Peumans volgt het al jaren, zoals de trouwe lezer van deze fijne rubriek reeds weet. De beslissing van de Vlaamse Regering over het dossier leidde deze week tot een actualiteitsdebat. Dat debat zorgde zelfs voor een primeur: Vlaams volksvertegenwoordiger Patrick Janssens was niet enkel aanwezig maar nam zowaar het woord. Dossierkenner Jan slaagde erin het debat naar zijn hand te zetten: hij wees erop dat de beslissing van deze regering eigenlijk uitstel van beslissing is om SP.A en Open VLD onbeschadigd naar de verkiezingen te laten gaan. Terwijl voor de meerderheid de beslissing eigenlijk reeds genomen is, pleit de N-VA voor een echte keuze tussen de twee enige realistische tracés: het BAM-tracé (de Lange Wapper) en het Straten-Generaal-tracé.

De meerderheidspartijen keurden in de commissie Ruimtelijke Ordening het voorstel van decreet goed om de ringweg in Asse opnieuw in de feiten te herstellen. In februari werd het ringtraject nog door de Raad van State vernietigd wegens een procedurefout. Mark Demesmaeker hekelde het hoog loodgietergehalte van het decreet. Een arrest van de Raad van State snel overrulen met een decreet, dat kan tellen als houding van misprijzen tegenover de Wakkere Burger,stelde Mark. Zowel planologisch als verkeerstechnisch is het traject een miskleun en een bedreiging voor de ontwikkeling van het centrum in Asse. Bovendien is de studie waarop de ringweg is gebaseerd volledig achterhaald.

Tijdens de plenaire vergadering stond deze week ook het voorstel van decreet over een herfinancieringsgarantie voor pps-projecten van de vervoersmaatschappij De Lijn op de agenda. Geert Bourgeois stelde vast dat dit decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering verplicht kan worden om te betalen of de schuld op zich te nemen. Volgens Geert spoort dat niet meer met een pps. Pps houdt net in dat er een vennootschap is die de last op zich neemt. In het decreet gaat het niet alleen om een garantie maar ook om een betalingsverplichting. Eigenlijk gaat dit om een pro-forma-pps-constructie. Dit is een kat in een zak, stelde Geert, een verpakte pps-constructie die er geen is. Ook al is de N-VA het eens met project op zich, in die omstandigheden kon de fractie het voorstel van decreet niet goedkeuren.

Helga Stevens diende deze week een voorstel van resolutie in betreffende het beleid ten aanzien van tienerzwangerschappen. Vandaag blijken de wachtlijsten voor tienermoeders in de Centra voor Integrale Gezinszorg te groot zodat vele potentiële kandidaten voor een opname niet of zéér laat worden opgevangen. Ondanks de bestaande inspanningen op vlak van voorbehoedsmiddelen, daalt ook het aantal abortussen bij jongeren niet. Daarom pleit Helga in haar resolutie voor meer onderzoek naar tienerzwangerschappen en voor het opzetten van een proefproject voor de begeleiding van tienervaders. Verder vraagt zij een verhoging van de financiële middelen voor de omkadering van de Centra voor Integrale Gezinshulp. Ook inzake preventie moeten nog meer inspanningen worden geleverd.

Piet De Bruyn legt zich al enige tijd toe op alles wat te maken heeft met de preventie van zelfdoding. In een antwoord op een schriftelijke vraag sprak minister Heeren over preventiecoaches die ze zou toekennen aan het onderwijs om een geïntegreerd beleid inzake geestelijke gezondheidszorg mogelijk te maken. Piet vroeg in de Commissie Welzijn meer uitleg over dit initiatief. De minister verduidelijkte dat de startfase nog voor dit schooljaar is, zodat men tegen het begin van het volgende schooljaar op kruissnelheid kan komen. De preventiecoaches moeten scholen vooral wegwijs maken in de initiatieven die bestaan en hen bijstaan om deze te integreren in een eigen beleid voor gezondheid op school.

Deze week voelde Kris Van Dijck minister van Welzijn Heeren aan de tand over het gebrek aan plaats in de pleegzorg. Kris vraagt zich af waarom we niet voldoende pleegouders vinden en meent dat we curatief te werk moeten gaan en trachten mensen te sensibiliseren om die rol op te nemen. Hij stelt voor pleegouders ook voor hun pleegkinderen toegang te geven tot systemen als ouderschapsverlof en tijdskrediet. Ook zouden pleegouders moeten kunnen kiezen toe te treden tot een professioneel statuut. De minister bevestigde dat een duidelijk kader het pleegouderstatuut- voor de pleegouder essentieel is. Hierover zou overleg lopen met de federale overheid. Volgens Kris moeten we de discussie in het perspectief van de coherente bevoegdheidspakketten plaatsen. En op dit vlak stellen we een probleem vast. Een aantal hefbomen om tot een goede pleegzorg te komen, bevinden zich op het niveau van de federale regering bevinden. Hierover kan en moet worden onderhandeld.

Kamer

Mirari vos. Het zal u verwonderen. Zo begon Bart De Wever zijn tussenkomst over de resolutie van de paars-groene partijen n.a.v. de pauselijke uitspraken over condoomgebruik. Met verwijzingen naar pauselijke encyclieken, wetenschappelijke artikelen en internationale publicaties maakte Bart brandhout van de resolutie. Een simpele tekstexegese volstond om het ridicule van de resolutie aan te tonen. Als volleerd slager fileerde Bart de gespeelde morele en selectieve verontwaardiging van paars-groen, het uit de context rukken van de pauselijke uitspraken, de schending van de vrijheid van meningsuiting en de scheiding tussen Kerk en Staat. In commissie werd de tekst al wat afgezwakt, zodat CD&V en cdH zich konden aansluiten. Bart richtte zich tot slot dan ook rechtstreeks tot de CD&V: Jullie gaan dit toch niet goedkeuren? Ik heb uw lichaamstaal in de gaten gehouden. Ze sprak boekdelen. Ik hoop dat uw stemgedrag niet het tegenovergestelde zegt. Helaas

In de plenaire vergadering ondervroeg Ben Weyts premier Herman Van Rompuy (CD&V) over een mogelijke afslanking van de federale kabinetten. Na de regionale verkiezingen wil de premier immers werk maken van besparingen. Ben geeft de regering alvast de raad zelf het goede voorbeeld te geven. Uit verscheidene studies en rapporten blijkt immers dat België aan de wereldtop staat inzake de grootte van de kabinetten. Kabinetten die bovendien niet onbesproken uit het Fortisdossier zijn gekomen. Voor de regering Van Rompuy gaat het om 932 kabinetsmedewerkers, alvast geen verbetering. Dat het wel degelijk anders kan, bewees Geert Bourgeois. Als Vlaams minister is hij erin geslaagd 15 tot 20% van zijn eigen contingent in te perken en af te slanken. Als u de bevolking binnenkort met besparingen confronteert, wees dan bereid om eerst in eigen vel te snijden en consequent te zijn, gaf Ben de premier nog mee.

In de bijzondere bankencrisiscommissie werd deze week Yves Leterme (CD&V) gehoord. Jan Jambon hoopte dat Leterme eindelijk klaarheid zou scheppen, maar niets was minder waar. Op vragen van Jan over de tegengestelde uitspraken van Didier Reynders (MR) en Luc Coene (NBB) wilde Leterme niet antwoorden. Op de vraag van wie het idee kwam het stemrecht van de aandelen, die als waarborg diende, te gebruiken voor de cashes-operaties, wist hij het antwoord niet. En over de vraag waar achteraf bekeken het probleem van de controle op de financiële markten lag, moest hij nog eens verder nadenken. Jan vindt dat er dringend een confrontatie moet komen tussen Reynders en Coene, maar vreest dat dit niet zal gebeuren. De bijzondere commissie zal niet aan het licht brengen wat er verkeerd is gelopen. Om volledige klaarheid te krijgen zou er een onderzoekscommissie moeten opgericht worden waarbij niemand zich achter geveinsde onwetendheid kan verschuilen.

Reeds geruime tijd volgt Els De Rammelaere de initiatieven die door Justitie worden genomen om websites te controleren en te blokkeren op. En blijkbaar is er eindelijk wat vooruitgang geboekt in het dossier. Minister Stefaan De Clerck verduidelijkte op vraag van Els dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid heeft internetsites die het voorwerp zijn van een misdrijf of strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, te blokkeren. Internetgebruikers die de geblokkeerde sites willen bezoeken, worden automatisch afgeleid naar een overheidspagina die melding maakt van de beslissing van de magistraat en een contactnummer dat men kan bellen indien men meent dat de blokkering onterecht is. Nu worden de technische mogelijkheden voor het effectief ontoegankelijk maken van de sites verder onderzocht, want dat is vandaag nog steeds niet mogelijk.

Sarah Smeyers woonde deze week de bespreking van het Kankerplan in de Kamercommissie Volksgezondheid bij. Naar aanleiding van die bespreking ondervroeg ze minister Laurette Onkelinx (PS) over de wijze waarop de kostprijs van borstreconstructies met eigen weefsel wordt opgesplitst in een terugbetaald en een niet-terugbetaald deel (met bijhorende hoge erelonen). Daardoor is de ingreep soms onbetaalbaar voor de vrouwen die voor deze techniek willen kiezen. Het is bovendien vreemd om zon ingreep op te splitsen in twee delen. Volgens de adviserend geneesheren én de wet kan en mag een borstreconstructie niet in twee worden opgedeeld. Onkelinx erkende de praktijk, maar gaf niet aan daar onmiddellijk iets aan te willen veranderen. Een antwoord waar Sarah geen genoegen mee neemt. Ze bekijkt het dossier opnieuw, samen met een aantal deskundigen.

Deze week was er in de Commissie Bedrijfsleven een hoorzitting over de hoge energieprijzen in België. Recent Europees onderzoek toont aan dat ons land de 3de hoogste energieprijzen heeft van heel de EU. De energieregulator CREG en de Nationale Bank bevestigen de visie van Flor Van Noppen: de falende liberalisering van onze energiemarkt is de schuldige. Het marktaandeel van Electrabel is nog altijd veel te groot. Daarnaast is de verstrengeling tussen het beheer van het netwerk (de infrastructuur) en bedrijven die gas en elektriciteit verkopen en/of leveren nog altijd veel te groot. Al enige tijd wachten twee wetsvoorstellen van Flor om hiermee definitief komaf te maken op behandeling. Flor wil het marktaandeel van Electrabel beperken tot 45% en het netwerkbeheer volledig onafhankelijk maken van de spelers op de energiemarkt. Vraag is of de regering deze moedige maar noodzakelijke beslissingen nog durft te nemen.

Patrick De Groote ondervroeg minister Didier Reynders (MR) over de BTW op pleziervaartuigen. België hanteert een BTW van 21%. Frankrijk heeft theoretisch een BTW-heffing van 19,6%, maar in de praktijk één van 9,8%, omdat Frankrijk een forfaitaire vermindering geeft voor de periode dat het pleziervaartuig buiten Franse wateren vaart. Gezien dit niet gecontroleerd wordt, maakt iedereen gebruik van dit forfait. Het gevolg is dat vele Belgen via een Franse leasing- of financieringsbedrijf een plezierboot kopen, waardoor de Belgische Staat BTW-inkomsten verliest. Reyndens wou niet ingaan op het voorstel van Patrick om eenzelfde forfaitaire korting te geven, zoals Frankrijk, Spanje en Italië. Reynders heeft blijkbaar liever geen BTW-inkomsten dan de helft. Daarnaast verwees Reynders naar een artikel in een Europese BTW-richtlijn, waardoor leasing alsnog onder de Belgische BTW zou vallen. Bij het nalezen van dit artikel merkte Patrick echter op dat het alle transportmiddelen uitsluit.

Senaat

Een simpele mondelinge vraag lag deze week in de Senaat aan de basis van een politieke rel. Senator Louis Ide stelde in de plenaire vergadering een vraag naar de spanningen tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Beide administraties vallen onder de voogdij van minister Laurette Onkelinx (PS). De laatste weken maakten enkele akkefietjes duidelijk dat beide administraties naast elkaar werken en dat de samenwerking mank loopt. Toen Louis hierover een antwoord vroeg aan minister Onkelinx, ontstak deze in een furie. Louis stelt te veel vragen, haar diensten werken optimaal, er is helemaal geen conflict, Ook Senaatsvoorzitter Armand De Decker sprong in de bres voor Onkelinx. Inhoudelijk antwoorden op enkele concrete, kritische vragen was er echter niet bij Business as usual dus!

Auteur:
Gijs Degrande, universitair medewerker Vlaams parlementsfractie Joachim Pohlmann, universitair medewerker Kamerfractie

Meer informatie:
Contactpersoon: Jeroen Overmeer, woordvoerder
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: jeroen.overmeer@n-va.be
Url: www.n-va.be