Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk VenW/DGMo-2009/2718 Datum 3 april 2009
Onderwerp Toezegging NO MIRT t.a.v. maliebaan spoorlijn Uw kenmerk 2009Z04856/2009D13923

Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van mijn toezegging in het MIRT overleg van 15 december inzake de opheffing van de aansluiting Oosterspoorbaan/Maliebaanspoorlijn richting Den Bosch heb ik ProRail nog eens gevraagd om aan te geven of het opheffen van de aansluiting voor het goederenvervoer een probleem zal opleveren. ProRail heeft mij naar aanleiding daarvan bericht dat er reële, maakbare en haalbare alternatieven beschikbaar zijn voor de goederenvervoerders die nu gebruik maken van de Oosterspoorbaan/Maliebaanspoorlijn. ProRail geeft daarbij tevens aan dat het huidige gebruik van de bewuste aansluiting op de Oosterspoorbaan/Maliebaanspoorlijn op dit moment minimaal is (ca. 3 goederentreinen per dag in de bijsturing) en dat dit aantal zonder problemen kan worden omgeleid via Utrecht CS, waarbij slechts sprake is van beperkt omrijden over de knoop Utrecht.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

a

Pagina 1 van 1
1 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Ministerie van Verkeer en der Staten-generaal Waterstaat Binnenhof 4 Plesmanweg 1-6 2513 AA DEN HAAG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 351 6171 www.verkeerenwaterstaat.nl