Vlaamse Overheid

gebied Oostende definitief af

Vlaamse Regering bakent regionaal stedelijk gebied Oostende definitief af

Persmededeling van de Vlaamse Regering

vrijdag 3 april 2009

Meer ruimte om te wonen(81 ha) , werken (148 ha) en ontspannen.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk VAN MECHELEN, keurde de Vlaamse Regering vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Oostende principieel goed, en wordt het advies gevraagd aan de Raad van State.

"Met dit plan worden de contouren vastgelegd waarbinnen de badstad zich de komende jaren kan ontwikkelen." Aldus minister van Mechelen. "Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan een gezonde mix van wonen, werken en ontspannen. Het plan stelt de stad Oostende in staat om 148 ha bijkomende ruimte voor economie te ontwikkelen en meer dan 2000 nieuwe woningen te creëren."

Het plan omvat delen van de gemeenten Oostende, Bredene, Middelkerke en Oudenburg en geeft aan waar in het stedelijk gebied volgens de Vlaamse Regering de beste locaties liggen voor bijkomende woningen, bedrijven en groen. Het wil voor deze locaties de nodige bestemmingswijzigingen doorvoeren.

WONEN

Wonen in het stedelijk gebied Oostende Het ruimtelijk uitvoeringsplan biedt 81 ha aan ruimte voor meer dan 2000 nieuwe woningen . Hiervoor wordt op een aantal plaatsen de huidige bestemming omgezet in woongebied. De sites die hiervoor in beeld komen zijn Oosteroever, de stationsomgeving, Sas Slijkens, Stuiverstraat - Gistelsesteenweg, kazerne Bootsmans Jonson en een site aansluitend aan het bestaande woongebied van Middelkerke, goed voor ca. 125 woningen.

Nieuwe mogelijkheden voor bestaande woningen op het luchthaventerrein van Oostende
Langsheen de Zakstraat, de Schoolstraat en de Luchthavenstraat zijn verschillende woningen gelegen op het luchthaventerrein van de regionale luchthaven van Oostende. Door het zonevreemde karakter werden er ruime tijd geen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor deze woningen en konden geen renovaties worden uitgevoerd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan geeft aan de eigenaars van deze woningen de mogelijkheden om uit te breiden en te verbouwen. Bovendien wordt het mogelijk om de braakliggende percelen aan het einde van de Schoolstraat in te richten als park of speelplein.

Herontwikkeling van de stationsbuurt van Oostende De ruime omgeving van het station wordt herbestemd om de opgestarte herinrichting van de stationsomgeving te ondersteunen. Het gaat hier om een ontwikkeling van wonen, tweede verblijven en eventueel andere stedelijke activiteiten die perfect verzoenbaar zijn met de uitbouw van een gecombineerde ferry, cruiseterminal, treinstation en knooppunt bus- en tramlijnen. Ten zuiden van het station is nog plaats voor kantoren, dienstverlening, woongelegenheden en socio-culturele functies.

NATUUR

Stedelijke project Oosteroever
Oosteroever ligt vlakbij zee, strand, duinen en haven. Hierdoor heeft het heel wat troeven om uit te groeien tot een volwaardig stadsdeel met stedelijke en toeristische activiteiten. In aanvulling op de herbestemmingen uit dit RUP heeft de stad Oostende een studie opgemaakt die de mogelijke inrichting en ordening van het gebied meer in detail onderzoekt.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan creëert ook de mogelijkheid om het "glacis" rond het Fort Napoleon te herstellen.

Windturbines Thorton-bank
De bouw van een off-shore windmolenpark voor de Belgische kust is in Oostende duidelijk zichtbaar. De zone tussen Buskruitstraat en Vuurtorenweg werd door de initiatiefnemer, energieproducent C-Power ingericht als bouwwerf. Hier gebeurt de prefabricage van de betonnen funderingen en de assemblage van de windturbines. Het ruimtelijk uitvoeringsplan maakt een uitbating op lange termijn mogelijk voor deze werken.

Stedelijk groen
Het ruimtelijk uitvoeringplan heeft uiteraard ook aandacht voor stedelijk groen. Zo wordt het woonuitbreidingsgebied ten noorden van de luchthaven bestemd naar parkgebied (park Steense Dijk). De open ruimte tussen Raversijde en Mariakerke is een van de weinige plekken aan de Belgische kust waar de overgang van zee naar strand, duinen en polders nog intact is. Hier krijgt natuurontwikkeling alle kansen.

WERKEN

Werken in het stedelijk gebied Oostende De 148 ha bijkomende ruimte voor economie en werkgelegenheid is een cruciaal aspect van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De belangrijkste bedrijventerreinen die worden uitgebreid zijn Zandvoordestraat, Plassendale 2, de zone voor kleinhandel en KMO langsheen de Torhoutsesteenweg. Op Plassendale 3 worden bijkomend mogelijkheden voorzien voor de vestiging van kantoren en bedrijven in de tertiaire sector. Tussen Oostende en Middelkerke wordt een nieuw bedrijventerrein voorzien van 20 ha groot.

Mogelijkheden creëren voor glastuinbouw Het ruimtelijk uitvoeringsplan creëert mogelijkheden voor glastuinbouw op het grondgebied van Oudenburg tussen de A10 en de spoorlijn. De locatie werd uitgekozen omwille van de nabijheid van de electriciteitsproducent Electrawinds en het chemiebedrijf Proviron gesitueerd op Plassendale 2. Bij beide bedrijven is er sprake van een belangrijk overschot aan restwarmte. Volgens de vergunning van Electrawinds dient het bedrijf afzetmogelijkheden te zoeken voor haar restwarmte. Deze restwarmte kan gebruikt worden bij het verwarmen van het serrecomplex.

WAAROM STEDELIJKE GEBIEDEN AFBAKENEN?

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bakent de Vlaamse Regering dertien stedelijke gebieden af. Dit gebeurt door de opmaak van ruimtelijk uitvoeringsplannen die aangeven op welke locaties het stedelijk gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Centraal staat hierbij een doordacht en evenwichtig aanbodbeleid dat niet enkel rekening houdt met kwantiteit maar ook met ruimtelijke kwaliteit. De vraag is dus niet alleen: hoeveel bijkomende woningen, bedrijventerreinen en groengebieden hebben we nodig, maar ook: welke zijn hier de meest geschikte locaties voor en hoe kunnen we die locaties duurzaam invullen? Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is belast met de opmaak van deze plannen.

"De ontwikkeling van de verschillende deelgebieden kunnen vele woningen en jobs creëren. Dat is niet enkel goed nieuws voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid van de `Koningin der Badsteden', maar het komt de hele regio rond Oostende ten goede", stelt Dirk Van Mechelen.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen Tel: 02 552 67 00
GSM: 0495 23 16 90
Email: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be