Vlaamse Overheid

strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) voor de haven van Zeebrugge

Vlaamse Regering luidt nieuwe fase in van strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) voor de haven van Zeebrugge

Persmededeling van de Vlaamse Regering

vrijdag 3 april 2009

De Vlaamse Regering erkent en herkent de belangrijke rol die de haven van Zeebrugge in het Vlaamse economisch landschap speelt. Zij probeert dan ook een toekomstgericht beleid te voeren met aandacht voor efficiënte investeringen en een maximum aan maatschappelijk rendement. Infrastructuurwerken zijn prioritair om deze ambitie waar te maken. De Vlaamse Regering heeft daarom vandaag beslist om in het kader van SHIP de keuze voor het voorkeursalternatief 'beperkte open-getijzone' te bekrachtigen.

SHIP of `Strategisch HavenInfrastructuurProject' wil in de haven van Zeebrugge kansrijke types van voorhavenactiviteiten ontwikkelen en dit binnen de planperiode 2030.

SHIP bestaat uit twee met elkaar verwante projecten: verbetering van de nautische toegankelijkheid naar en aanwenden van terreinen in het noordwestelijk deel van de achterhaven.

De verbetering van de nautische toegankelijkheid kan volgens het strategisch plan gerealiseerd worden middels twee inrichtingsalternatieven, namelijk een `open-getijzone' en een `snelle zeesluis'. Er werd een technische haalbaarheidsstudie uitgevoerd op deze twee inrichtingsalternatieven en gaandeweg is er nog een derde alternatief gegroeid: de `beperkte open-getijzone'.

Voor deze drie alternatieven werd een MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse) opgesteld waaruit bleek dat het project maatschappelijk wenselijk is en dit zowel vanuit nationaal als internationaal standpunt. Als de projectalternatieven met elkaar vergeleken worden dan heeft de optie `beperkte open-getijzone' de hoogste netto contante waarde.

De Vlaamse Regering kiest er daarom voor om het voorkeursalternatief 'beperkte open-getijzone' als resultaat van de maatschappelijke kosten-batenanalyse te bekrachtigen.

Om het SHIP verder uit te werken zal minister-president PEETERS, tevens bevoegd voor de havens, voor het alternatief `beperkte open-getijzone een project-MER opdragen. Dat dient te gebeuren binnen de krijtlijnen van het afbakeningsGRUP voor de zeehaven van Zeebrugge en de bijhorende plan-MER van het strategisch plan. Er wordt ook rekening gehouden met de aanvullingen zoals beslist door de Vlaamse Regering op 22 september 2006, houdende goedkeuring van het principieel programma voor het afbakeningsGRUP voor de zeehaven Brugge-Zeebrugge.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Luc De Seranno, woordvoerder van minister-president Peeters Tel: 02 552 60 12
GSM: 0477 38 23 37
Email: persdienst.peeters@vlaanderen.be