Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk VENW/DGMO-2009/2364

Uw kenmerk Datum 3 april 2009 -

Onderwerp Kamervragen Bijlage(n)
---

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, toekomen de antwoorden op de vragen van de leden Van der Vlies en Van der Staaij over het voornemen van de NS om contracten met scholen te beëindigen.


1. Bent u bekend met het voornemen van de NS om de contracten met scholen met ingang van het komende cursusjaar te beëindigen, waardoor leerlingen een korting van vijf procent mislopen?


1. Ja.


2. Deelt u de mening dat de kosten voor schoolbezoek zoveel mogelijk beperkt dienen te worden, zeker wanneer er enkele schoolgaande kinderen in een gezin zijn? Vindt u het onwenselijk dat de kosten voor leerlingen door deze maatregel van de NS stijgen, terwijl juist een verlaging van schoolkosten door invoering van gratis schoolboeken is beoogd?


2. Wij delen uw mening dat we ernaar moeten streven om de schoolkosten (waaronder de reiskosten) voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zo laag mogelijk te houden. Daaraan doet de staatssecretaris van OCW ook van alles, onder meer door de invoering van gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Bovendien wordt er op dit moment onderhandeld met de vervoerbedrijven over een reiskostenvoorziening voor minderjarige mbo'ers in de beroepsopleidende leerweg.

NS kan als verzelfstandigd bedrijf voorwaarden van zogenaamde grootgebruikcontracten met o.a. scholen aanpassen. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 3.


3. Bent u bereid om met de NS in overleg te treden en erop aan te dringen dat deze regeling behouden blijft? Zo ja, wanneer kunt u over de uitkomst berichten? Zo nee, waarom niet?

a
agina 1 van 2
---

3. Uiteraard hebben wij over dit onderwerp contact met NS opgenomen. Datum NS gaf aan jaren geleden op eigen initiatief een korting voor

scholieren in het leven te hebben geroepen. NS heeft overeenkomsten Ons kenmerk gesloten met scholen waardoor scholieren deze propositie met korting VENW/DGMO-2009/2364 konden afnemen. NS is echter al in 2001 tot de conclusie gekomen dat deze zogenaamde grootgebruikcontracten woon-/school niet voldoende rendabel waren. Daarom zijn in 2001 de scholen erover geïnformeerd dat de kortingsstructuur in een reeks van jaren zou worden afgebouwd.

Vanaf het schooljaar 2009/2010 treedt er daarom een verandering op in het aanbod aan scholieren, waarover scholen en scholieren opnieuw schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Zij kunnen hun Jaartrajectabonnement niet langer via school aanschaffen, maar kunnen rechtstreeks bij NS terecht. Dat betekent een prijsstijging van 5 procent.

NS heeft al in 2001 besloten de scholierenkorting af te bouwen. Wij kunnen hiertegen weinig ondernemen. Via de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet is voor een aantal tweede klas kaartsoorten, de zogenaamde beschermde kaartsoorten, de jaarlijkse ruimte voor tariefstijgingen beperkt. Het betreft hier enkele reizen en retour, jaarabonnementen en het NS-deel van de OV-Jaarkaart (alle voltarief tweedeklas). De grootgebruikcontracten waarop u doelt vallen niet onder deze beschermde kaartsoorten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

Pagina 2 van 2
1

> Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95