Provincie Limburg

Persberichten

Herindelingsadvies Eijsden en Margraten naar minister Gedeputeerde Staten van Limburg hebben minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om het herindelingsadvies van de gemeenten Eijsden en Margraten voor te leggen aan de Ministerraad. Dit sluit aan bij de ambitie van beide gemeenten om per 1 januari 2011 als één gemeente verder te gaan. Volgens de Provincie Limburg is in het proces gebleken dat er sprake is van een grote mate van draagvlak binnen de betrokken gemeenten voor het nu voorliggende herindelingsadvies. De Provincie stelt vast dat met deze fusie een robuuste plattelandsgemeente ontstaat die op haar taken is voorbereid als gemeente en als partner in de regionale samenwerking.

Beide gemeenten delen een gelijke identiteit en opgavenprofiel. In demografisch, sociaaleconomisch en geografisch opzicht is er sprake van een nieuwe gemeente die een grote mate van interne samenhang vertoont. De samenhang is onder meer terug te vinden in de aandacht voor aspecten van leefbaarheid en voorzieningen (kernenbeleid), landschap en natuur, regionale oriëntatie en toerisme en recreatie. Deze gemeente levert ten opzichte van de omliggende gemeenten (Maastricht, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul) naar de overtuiging van de Provincie een evenwichtige partner in de regionale samenwerking.

Gedeputeerde Staten hechten waarde aan initiatieven vanuit gemeenten om te komen tot versterking van bestuurskracht.

3-4-2009 15:49