Federale regering Belgie


Exportkrediet

Financiering van de levering van bussen aan Jamaica door VDL Jonckheere

De ministerraad heeft de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht volmacht gegeven om de rentevoet voor de euro te stabiliseren dankzij de CIRR-rentevoet (*) die geldig is op het moment van de ondertekening van de kredietconventie voor een exportkrediet van 57.673.890 euro. Dat krediet dient om de levering van bussen door VDL Jonckheere aan Jamaica te financieren.

Jonckheere heeft belangrijke contracten binnengehaald en kan 160 bussen leveren aan Jamaica. De bussen zijn van groot belang voor het openbare vervoer in Jamaica. Het project wordt gefinancierd door een exportkrediet. De betrokken bank vraagt om de intrestvoet van het krediet te stabiliseren.

(*) CIRR, commercial interest reference rates. FINEXPO gebruikt ze voor de rentestabilisering. Die sterkt ertoe een vaste rentevoet (CIRR) aan de interveniërende bank te garanderen voor de hele krediettermijn. Dat krediet wordt aan de buitenlandse koper verleend om de export van Belgische kapitaalgoederen en de daaraan verbonden diensten te financieren.