Partij van de Arbeid

Beoordeling asielverzoeken uit Somalië op individuele gronden

03-04-2009 01:46

Staatssecretaris Albayrak gaat asielverzoeken uit Somalië alleen nog op individuele gronden beoordelen omdat het huidige beleid door misbruik en fraude zeer moeilijk uitvoerbaar blijkt. De staatssecretaris verzekert dat die asielzoekers uit Somalië die op individuele gronden bescherming nodig hebben, die ook zullen krijgen.

Albayrak:Ik wil een duidelijk signaal afgeven. Wie bescherming nodig heeft, krijgt dat. Maar tegen fraude en misbruik wordt hard opgetreden, juist ook om het draagvlak te behouden voor hen die bescherming nodig hebben.

PvdA Tweede Kamerlid Hans Spekman steunt het besluit van Albayrak: De fraude vindt nu op te grote schaal plaats en dat is onacceptabel. Het kan echter niet zo zijn dat mensen worden teruggestuurd naar een oorlogsgebied.

Vingerafdrukken
Bij een deel van de Somalische asielzoekers is niet toetsbaar of sprake is van eerder verblijf in een land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek, omdat zij hun vingers mutileren, of ze medicijnen waardoor ze overmatig zweten er dus ook geen vingerafdukken kunnen worden afgenomen.

Pleegkinderen
Opvallend is dat Somaliërs sinds het invoeren van het DNA-onderzoek voor biologische kinderen meer pleegkinderen opgeven. Wanneer die ouders in Nederland mogen blijven op basis van het categoriaal beleid, komen al deze (pleeg)kinderen ook in aanmerking naar Nederland te komen (gezinshereniging). Er zijn enkele gevallen bekend waarbij ouders onwaarschijnlijk grote aantallen (pleeg)kinderen opgaven.

Vorig jaar vroegen bijna 4000 Somaliers asiel aan in Nederland. Dit betrof ongeveer dertig procent van de totale asielinstroom. In hetzelfde jaar werden bijna 3.600 mvv-aanvragen (aanvragen die vanuit het buitenland worden gedaan) voor gezinshervorming, gezinshereniging en voor adoptie- en pleegkinderen ingediend. Dit is een stijging van 75 procent ten opzicht van 2007. Bijna 1.400 van de door Somaliërs op deze gronden ingediende mvv-aanvragen, werd ingewilligd in 2008.

Individuele beoordeling
Op grond van de constateringen van misbruik en fraude en om het beleid in overeenstemming te brengen met dat van andere Europese landen (waar ook geen categoriaal beleid ten aanzien van asielzoekers uit Somalie geldt) heeft Albayrak besloten om het categoriale beschermingsbeleid voor asielzoekers uit Somalië te beëindigen: Groepsgewijze bescherming wordt afgeschaft; Somaliërs die bescherming nodig hebben blijven dat krijgen, op individuele gronden.

Natuurlijk wordt gegarandeerd dat Somalische asielzoekers die op individuele gronden bescherming behoeven, deze bescherming ook krijgen op grond van de nationale vreemdelingenwet.