Ministerie van Economische Zaken

165 miljoen euro beschikbaar voor ruimtelijk-economische projecten

3 april 2009 | nieuwsbericht | Kredietcrisis | Bedrijven
Investeringszone | Bedrijventerreinen

De ministers Maria van der Hoeven en Jacqueline Cramer hebben EUR 83,5
miljoen beschikbaar voor een versnelde uitvoering van diverse
ruimtelijk-economische projecten. Omdat er sprake is van
co-financiering door gemeenten, komt er direct meer dan 165 miljoen
euro beschikbaar.

Door nu snel tempo te maken met investeringen in de regio willen de
bewindsvrouwen een extra bijdrage leveren aan de bestrijding van de
economische crisis.

Door het besluit komt er direct geld vrij voor het opknappen van
bedrijventerreinen en het herontwikkelen van verouderde
binnenstedelijke gebieden tot aantrekkelijke locaties voor wonen,
werken en recreëren. In totaal gaat het om 14 projecten in alle delen
van het land, waarbij de schop snel de grond in kan. De projecten
hebben met elkaar gemeen dat ze bijdragen aan de economische
concurrentiekracht en aan een Mooi Nederland.

Het gaat om de volgende projecten:
* Revitalisering bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen
(verbetering infrastructuur en verkeersveiligheid, herprofilering)
* Opknappen bedrijventerrein IJmond-Noord en omvorming
Middenhavengebied tot een "Deepsea Intercontinental Frozen Fish
Centre of Europe" (opslagcapaciteit, nieuwe verbindingen)
* Herontwikkeling van het vervallen Hembrugterrein in Zaanstad tot
toplocatie voor wonen, werken en recreëren
* Ontwikkeling van hoogwaardig stationsgebied en Poort van Veendam
in Veendam
* Herontwikkeling Oude-Rijnzone bij Alphen aan den Rijn door
opknappen bedrijventerreinen en ontwikkeling van woningen en
recreatief groen
* Ontwikkeling Zevenbergen Noord door betere benutting bestaande
ruimte op het bedrijventerrein en investeringen in leefomgeving,
milieu en leefbaarheid
* Transformatie Kanaalzone Helmond (oud industriegebied) naar
culturele hotspot met horeca en woningen
* Vergroten leefbaarheid dorp Soesterberg afgestemd op de
herontwikkeling van de voormalige vliegbasis
* Ontwikkeling groene Corridor bij Emmeloord tot blauw-groen gebied
met ruimte voor landbouw, recreatie, toerisme, landschap en
natuur, maar ook wonen en bedrijvigheid
* Transformatie verouderd bedrijventerrein in Oosterwolde tot
woonwijk met ruimte voor sportvoorzieningen, detailhandel en
bedrijvigheid
* Herstructurering bedrijventerrein De Mars in Zutphen door betere
benutting van de bestaande ruimte en verbetering bereikbaarheid
* Opknappen Mercuriuspark-Oost in Nijmegen door
bedrijfsverplaatsing, herverkaveling en nieuwbouw
* Transformatie industriegebied Schaepman in Zwolle door
investeringen in bodemsanering, koude-warmte-opslag en verbetering
openbare ruimte
* Herontwikkeling bedrijventerrein en spoorzone in Oldenzaal tot
aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu.

Het besluit van de ministers volgt op een verzoek van de Tweede Kamer
om te bekijken welke projecten binnen 3 jaar kunnen worden uitgevoerd
(de zgn. motie van Heugten c.s.). De bedoeling was om met
Rijksmiddelen de uitvoering te versnellen. Aanvullende voorwaarde was
minimaal gelijkwaardige financiering door provincies en gemeenten. De
14 door Van Heugten voorgedragen projecten zijn afgestemd met
provincies en gemeenten en door beide ministeries positief beoordeeld.
De financiering geschiedt uit incidentele opbrengsten van
staatsdeelnemingen. Een aantal projecten wordt via bestaande
regelingen afgehandeld (TOPPER-regeling EZ, Nota Ruimte-budget VROM).
"Met de keuze van het kabinet om de investeringen zoals voor gesteld
in de Motie van Geel cs. uit te voeren zijn de middelen zoals die in
de Motie van Heugten worden aangewend beschikbaar.