Partij voor de Vrijheid (PVV)

Interpellatiedebat Agema over spreekverbod medewerkers Winnersway vrijdag 03 april 2009

Interpellatiedebat Agema
Spreekverbod medewerkers Winnersway

Waar gehakt wordt vallen spaanders en ook in de zorg worden fouten gemaakt. In de zorg echter gaat het om zeer kwetsbare mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van anderen. Openheid en transparantie zijn van het grootste belang om kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen bereiken.

Onacceptabel vindt mijn fractie het dat in toenemende mate zorginstellingen medewerkers en ook artsen en zelfs journalisten onder druk zetten om te zwijgen over soms zelfs ernstige misstanden en strafbare feiten zoals zware mishandeling.

Zo hadden we al het voorbeeld van Huis in de Duinen te Zandvoort waar directeur Mulder gemeenschapsgeld inzette om middels een kort geding een afdelingshoofd en een journalist de mond te snoeren. Onder druk gingen de kort gedingen van tafel er werd een zwijgcontractje opgesteld. De afspraken in dat contractje kwam Mulder echter niet na. Vijf verklaringen werden er opgesteld door voormalige medewerkers over (zware) mishandeling, verwaarlozing, vernedering en onvakkundige zorg. De staatssecretaris heeft mevrouw Kras trouwens nog altijd niet de door de commissie gewenste reactie op haar brief gestuurd. Deze mensen verdienen geen pek maar een standbeeld. Een standbeeld voor hun betrokkenheid bij de allerkwetsbaarsten.

Maar ook de Leidse verslaafdenopvang Winnersway kan er wat van. Zij laten het personeel een contract ondertekenen voor een levenslang spreekverbod over voorvallen die de instelling op enigerlei schade kunnen berokkenen. Dit alles op straffe van 10.000 euro. Ook bij deze instelling worden nogal wat klachten gemeld. Het zorgkantoor houdt de financiële handel en wandel tegen het licht. De Inspectie probeert meer grip te krijgen op de particulieren verslavingszorg aldaar en wat vindt de staatssecretaris er eigenlijk van dat iedereen een afkickcentrum mag beginnen, ook als er geen artsen werken?

Er zouden halfbakken zorgplannen zijn, geen werkinstructies, maar één medewerker zou een diploma sociaalpedagogisch werk hebben en de behandeling zou niet uit meer bestaan dan een Bijbelstudie. Intussen zou het geld wel rijkelijk stromen binnen de instelling en Dennis Sieval, bestuurder van Winnersway en voorganger van de kerk in hetzelfde gebouw maakt er geen geheim van dat hij denkt dat AWBZ-instellingen gewoon giften mogen geven aan goede doelen waarbij hier als goed doel natuurlijk zijn kerk word bedoeld. Brer Robin is hoofd zorg van Winnersway. Ook de leider van het kerkgenootschap de heer die inmiddels in Kenia woont zou bijdragen ontvangen voor `project Kenia'.

Voorzitter, hoe dramatisch zou het aflopen en hoeveel gemeenschapsgeld zou er verloren kunnen gaan als niet iemand zijn mond open doet? Natuurlijk moet alles nog onderzocht worden en wachten wij de uitkomsten af maar het kan nooit zo zijn dat in ons land de beoogde en zeer wenselijke openheid met dubieuze contracten de kop in worden gedrukt.

Daarom de vraag aan de staatssecretaris om te bewerkstelligen dat zorgmedewerkers nooit middels contracten of wat voor een druk dan ook de mond gesnoerd kunnen worden. Openheid en transparantie moeten de basis zijn voor goede en veilige zorg in ons land.

Interpellatievragen:
Interpellatievragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het levenslang moeten zwijgen van het personeel van Winnersway op straffe van 10.000 euro.


1.)
Klopt het bericht dat het personeel van Winnersway een contract moet ondertekenen voor een levenslang spreekverbod over voorvallen die de instelling op enigerlei wijze schade berokkenen? Zo ja wat is uw reactie hierop?


2.)
Deelt u de mening dat medewerkers van zorginstellingen in het kader van de gewenste transparantie over de kwaliteit van zorg nooit of te nimmer een spreekverbod opgelegd mogen krijgen? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstellingen? Zo neen, waarom niet?


3.)
Wat vind U van ervan dat het personeel van Winnersway , na vertrek bij de instelling, een jaar lang niet bij een andere opvang aan het werk mag binnen een kring met Leiden als middelpunt met een straal van 100 kilometer? Deelt u de mening dat dit van de gekke is in tijden van krapte op de zorgarbeidsmarkt? Wat is uw mening met betrekking tot het op deze wijze onder druk zetten van zorgmedewerkers in zijn algemeenheid?


4.)
Is het waar dat de opvang een sterkte verweving heeft met de omstreden Leidse Pinksterkerk OCN? Klopt het dat er maandelijks duizenden euro's worden overgemaakt naar de kerk? Gaat het hierbij om AWBZ-middelen?


5.)
Deelt u de mening dat dergelijke incompetente besturen van zorginstellingen die medewerkers op deze wijze onder grote druk menen te moeten zetten om voorkomende misstanden onder de pet te houden moeten worden ontslagen?


6.)
Wat vind u ervan dat het kennelijk de normaalste zaak van de wereld is dat zorgbesturen medewerkers en ook journalisten onder druk zetten om onfrisse zaken onder de pet te houden zoals ook eerder al gebeurde bij mv. Fischer (afdelingshoofd) en de heer Van Middelkoop (journalist) door directeur Mulder van Huis in de Duinen te Zandvoort? Hoe maakt u een einde aan deze praktijken?


* Binnen vier weken komt staatssecretaris Bussemaker met een utigebreide beantwoording van bovenstaande en overige vragen uit het debat.