Ministerie van Economische Zaken


Datum 3 april 2009

Klachten over sms-dienstverleners na invoering van de aangescherpte
gedragscode van mei 2008

Bijgaand zend ik u de beantwoording van de vragen van het lid Gerkens (SP) over
klachten over sms-dienstverleners na de invoering van de aangescherpte
gedragscode in mei 2008, nr. 2009Z04367, ingezonden 11 maart 2009.
---

Wat is uw reactie op de hoeveelheid klachten over sms-dienstverleners na de
invoering van de aangescherpte gedragscode in mei 2008?
Antwoord
De nieuwe gedragscode sms-dienstverlening, een initiatief van de sector, geldt
sinds juli 2008. Zoals ik in antwoord op eerdere vragen van uw Kamer heb
aangegeven, volg ik de werking van deze gedragscode nauwgezet.1
Het klopt dat in de eerste maanden na inwerkingtreding van de aangescherpte
gedragscode het aantal klachten over sms-diensten toenam. Dat is voor een deel
het gevolg van de reclamecampagne via Postbus 51, waarmee de
naamsbekendheid van ConsuWijzer, het loket van de overheid voor consumenten,
is vergroot. Dankzij deze campagne wisten meer consumenten ConsuWijzer te
vinden. De Consumentenautoriteit en OPTA, samen met de NMa de
toezichthouders achter ConsuWijzer, hebben in 2008 ook extra aandacht besteed
aan sms-dienstverlening en aan de mogelijkheid om hierover via ConsuWijzer
klachten in te dienen.
Ik heb begrepen dat het aantal maandelijkse klachten sinds september 2008 een
dalende lijn vertoont. Dit neemt niet weg dat het aantal klachten nog steeds vrij
hoog is, zodat ook in 2009 deze toezichthouders veel aandacht aan dit onderwerp
zullen blijven besteden.
---

Bent u van mening dat de huidige gedragscode effectief is? Zo ja, waarom? Zo
nee, wat gaat u hieraan doen?
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008 - 2009, 365, Aanhangsel 765 - 767.

Antwoord
Ik ben nog steeds van mening dat de combinatie van zelfregulering, wetgeving en
een actief toezichthoudend en handhavend beleid voldoende effectief moet zijn.
Maar ik houd nauwgezet de vinger aan de pols. Regelmatig voeren mijn
ambtenaren en die van de Consumentenautoriteit en OPTA overleg met de
Stichting SMS-gedragscode, waarin de stichting is aangespoord om
de effectiviteit van de gedragscode en het daarin opgenomen systeem van
handhaving, te vergroten. Ik zal rond de zomer, als de nieuwe gedragscode circa
een jaar in werking is, de balans opmaken en bezien of mijn zienswijze
aanpassing behoeft. Hierover al ik uw Kamer informeren.
---

Hoe oordeelt u over het feit dat direct na het uitdelen van een boete van ruim
118.000 euro opnieuw voor sms-oplichting werd gewaarschuwd door de
Consumentenautoriteit? Bent u van mening dat de boetes voldoende
afschrikwekkend zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
Het feit dat de Consumentenautoriteit boetes en waarschuwingen uitdeelt, laat
zien dat deze toezichthouder actief handhaaft. Naast het opleggen van boetes,
heeft de Consumentenautoriteit de mogelijkheid consumenten te
waarschuwen, indien er een redelijk vermoeden van een overtreding is en er een
acuut en ernstig risico is op benadeling van consumenten en/ of er aantoonbare
economische schade is. Met een dergelijke waarschuwing kan worden bereikt dat
potentiële consumentenschade wordt voorkomen, zodat er preventieve werking
van uitgaat. Het opleggen van een boete heeft een ander doel, namelijk het
bestraffen van met de wet strijdige gedragingen. De Consumentenautoriteit kan
van beide mogelijkheden gebruik maken.
De onderhavige boete van ¤ 118.000 is opgelegd voor een aantal overtredingen,
die dateren van voor de invoering van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Ik ben
van mening dat een boete van deze omvang voldoende adequaat is om naleving
van de betreffende wetgeving af te dwingen. Voorts biedt de Wet oneerlijke
handelspraktijken, die op 15 oktober 2008 in werking is getreden, de
Consumentenautoriteit nu de mogelijkheid boetes op te leggen met een maximum
van ¤ 450.000 per overtreding. Overigens kan ook OPTA, waar het gaat om het
ongevraagd sturen van SMS-berichten, consumenten informeren en handhavend
optreden.
---

Bent u bereid schriftelijke toestemming van de ouders voor dit soort diensten aan
jongeren onder de 16 jaar te verplichten? Zo nee, waarom niet?
---

Bent u bereid te komen tot aanvullende regels ten aanzien van deze smsdienstverleners?
Zo nee, waarom niet?

---

Hoe staat u tegenover de suggestie om de kosten, de duur van de dienst en een
handtekeningvereiste even groot en even lang in beeld te brengen als het
nummer of webadres van de aanbieder?
---

Hoe staat u tegenover de suggestie om diensten die langer dan drie maanden
duren of binnen drie maanden meer dan 100 euro kosten, altijd vergezeld te laten
gaan van een schriftelijk contract?
Antwoord op vragen 4 tot en met 7
Neen. Ik ben nu niet bereid om te komen tot aanvullende regels, verplichtingen of
andere maatregelen. Voor de argumentatie verwijs ik naar mijn beantwoording
van eerdere vragen over de reclamecode voor sms-diensten, Tweede Kamer,
vergaderjaar 2008 - 2009, nr. 365, Aanhangsel 765 - 767. Zoals in het antwoord
op vraag twee aangegeven, zal ik rond de zomer van dit jaar de balans opmaken
hoe deze combinatie van zelfregulering, wetgeving en handhaving in de praktijk
werkt en uw Kamer daarover berichten.
---

Bent u bekend met het verschijnsel dat mensen via internet sms-jes kunnen
versturen die in rekening worden gebracht bij de ontvanger van deze berichten? 2
---

Antwoord
Ja.
---

Is het naar uw mening toegestaan dat een ondernemer die een website beheert
afspraken maakt met telecomproviders over de kosten van ontvangen berichten,
ook wanneer dit ten koste gaat van de consument?
10
Hoe wordt de gebruiker geïnformeerd over dit mogelijk risico? Vindt u deze
eventuele voorlichting voldoende? Indien nee, wat bent u bereid hieraan te gaan
doen?
Antwoord op vragen 9 en 10
In het aangehaalde voorbeeld gaat het om zogenaamde premium sms-berichten.
Dit zijn ontvangen sms-berichten, die op basis van hun inhoud een toegevoegde
waarde hebben. Voor dit soort sms-berichten is een hoger tarief mogelijk, dan het
verkeerstarief voor normale sms-berichten tussen eindgebruikers onderling. Het
gaat om allerlei soorten inhoudelijke diensten en het is in principe toegestaan dat
partijen, die gezamenlijk de genoemde toegevoegde waarde leveren met de
telecomaanbieder, afspraken maken over de tarieven. Van belang is dat de wijze
waarop deze dienstverlening wordt geleverd en de tarieven transparant zijn voor
2 Nu.nl, 11 februari 2009: "Megaboete voor misleidende sms-dienst"
http://www.nu.nl/internet/1914722/megaboete-voor-misleidende-sms-dienst.html
3 http://www.smsgratisversturen.nl

de consument. Bij de dienst zoals omschreven in vraag 8 dient de ontvanger van
het bericht zelf een handeling uit te voeren om het premium sms-bericht
daadwerkelijk te ontvangen. De ontvanger krijgt hiervoor eerst een regulier smsbericht
met instructies, waarin het tarief voor het ontvangen van het bericht
wordt vermeld. De ontvanger kan er vervolgens voor kiezen een regulier smsbericht
terug te sturen, waarmee hij aangeeft het premium sms-bericht te willen
ontvangen. De ontvanger kan ook van de in de sms genoemde internetlink
gebruik maken en wordt dan verzocht via internet de betaling uit te voeren, dus
los van de telefoonnota. Kortom: de gebruiker wordt van tevoren voldoende
geïnformeerd over de tarieven en kan er bovendien voor kiezen de premium smsberichten
niet te ontvangen.
---

Deelt u de angst dat deze constructie kan leiden tot misbruik, waardoor mensen
op kosten worden gejaagd, zonder dit te beseffen? Zo ja, wat bent u bereid
hieraan te doen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Bij ConsuWijzer is slechts één klacht bekend over de genoemde dienst. Ook heb ik
geen signalen uit het buitenland - waar deze dienst ook wordt aangeboden - dat
hierover veel klachten zijn. Het gaat echter om een relatief nieuwe dienst waarvan
het aanbod en het aantal dienstverleners nog zou kunnen toenemen. Daarom
houd ik ook hier nauwgezet de vinger aan de pols. Zie verder het antwoord op
vraag 2.

(w.g.) drs. F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken