Ministerie van Economische Zaken


Huurbescherming voor ondernemers

3 april 2009

Lokaal ondernemerschap en bedrijvigheid dragen wezenlijk bij aan de kracht van
een wijk. Wijkeconomie vormt één van de prioriteiten van ons beleid zoals we
tijdens het algemeen overleg op 29 januari ook hebben aangegeven. In dat kader
sturen wij u bijgaand een brief toe over huurbescherming voor ondernemers.
Hiermee komen wij tegemoet aan de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling
van Economische Zaken van oktober jl. om schriftelijk te reageren op het SPrapport
"Help, mijn winkel wordt gerenoveerd" en op de oproep van de PvdAfractie
om kleinere winkels voor de wijk te behouden.
De minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft verzocht aan de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om, conform
de vervangingsregeling, deze brief mede te accorderen. Dit mede naar aanleiding
van het debat op 29 januari jongstleden waarbij de woordvoerder van de SPfractie
heeft gerefereerd aan het optreden van de huisadvocaat van de betrokken
woningcorporatie De Key in Amsterdam, zijnde het voormalig kantoor van de
minister voor WWI. Hiermee wordt elke schijn van belangenverstrengeling
tegengegaan.
Wij herkennen de problematiek rondom huurverhogingen voor specifieke kleine
ondernemers in tijden van renovatie die wordt geschetst aan de hand van de
ervaringen in de Dapperbuurt in Amsterdam. De SP pleit in hun rapport voor een
betere huurbescherming. Echter, de wet voorziet reeds in huurbescherming voor
ondernemers. Nederland is daarin vrij uniek, in veel Europese landen is de markt
voor bedrijfsruimte volledig geliberaliseerd. Toch kan in oude wijken een renovatie
voor bepaalde ondernemers verstrekkende gevolgen hebben. De oplossing voor
deze specifieke problemen moeten we vooral lokaal en in gedragscodes zoeken en
niet in algemeen bindende wetgeving.
In deze brief gaan we in op de huidige wetgeving, de specifieke problemen van
bepaalde kleine ondernemers en de rol die gemeenten en corporaties (kunnen)
vervullen om ondernemers te helpen de omslag te maken naar een nieuwe
situatie in een gerenoveerde wijk. Daarbij gaan we ook in op de rol die het Rijk
hierbij verder oppakt.
Mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
(w.g.) drs. F. Heemskerk

Staatssecretaris van Economische Zaken