Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beantwoording vragen van het lid Pechtold over het transparantie initiatief van zeven ministers uit vijf EU-lidstaten

03-04-2009

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Pechtold over het transparantie initiatief van zeven ministers uit vijf EU-lidstaten. Deze vragen werden ingezonden op 17 maart 2009 met kenmerk 2009Z04793.

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,
Frans Timmermans

Antwoorden van de heer Timmermans, staatssecretaris voor Europese Zaken, en de minister van Justitie op vragen van het lid Pechtold
(D66) over het transparantie
initiatief van zeven ministers uit vijf EU-lidstaten.

Vraag 1
Bent u bekend met het initiatief van ministers uit Finland, Zweden, Estland, Slovenië en Denemarken om de transparantie van documenten van de Europese instellingen te garanderen? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening van deze ministers dat de huidige initiatieven van de Europese Commissie de publieke toegankelijkheid van Europese documentatie en besluitvorming niet bevorderen, maar eerder beperken?

Antwoord
Het kabinet hecht veel belang aan de vergroting van transparantie van bestuur in de EU. Nederland was destijds een groot voorstander van de totstandkoming van Verordening 1049/2001 (Verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie) en heeft daarbij een actieve rol gespeeld. Nederland is van mening dat deze verordening goed heeft gefunctioneerd de afgelopen jaren en dat er geen ingrijpende wijzigingen nodig zijn. Nederland kan instemmen met de voorstellen van de Commissie gericht op het vergroten van de transparantie, maar plaatst vraagtekens bij de voorgestelde aanpassingen op de reikwijdte van de verordening (zie tevens BNC-fiche). Een beperking van de reikwijdte van de verordening kan leiden tot een beperking van de publieke toegankelijkheid van Europese documentatie en besluitvorming. Nederland is daar geen voorstander van en heeft zich daarom vanaf het begin van de ambtelijke besprekingen aangesloten bij de in vraag 1 genoemde gelijkgezinde lidstaten.

Vraag 3
Bent u gevraagd mee te tekenen? Zo ja, waarom heeft u uw naam niet namens Nederland aan dit initiatief verbonden? Zo nee, bent u bereid alsnog uw steun voor dit initiatief uit te spreken?

Vraag 4
Wat gaat u doen om de transparantie van EU-documenten en Europese besluitvorming ook in de toekomst te verbeteren?

Antwoord
Nederland steunt bovengenoemd transparantie initiatief. Het is door een aantal lidstaten namens de hele groep van gelijkgezinde lidstaten gepubliceerd, dus ook namens Nederland. De zorg dat het Commissievoorstel tot een beperking van de openbaarheid leidt, is een zorg die niet alleen de indieners van het initiatief bezighoudt, maar door de hele groep van gelijkgezinde lidstaten wordt gedeeld. Met het oog op het behalen van een meerderheid in de Raad, zijn verschillende gelijkgezinde lidstaten - waaronder Nederland - actief bezig met het benaderen van andere lidstaten om zich aan te sluiten bij de voorstanders van transparantie. Uiteindelijk hoopt Nederland dat dit ertoe zal leiden dat een voorstel wordt aangenomen dat een vergroting van de transparantie van bestuur in de EU betekent ten behoeve van meer democratische legitimiteit en meer vertrouwen van de burger in de EU.


---