Provincie Flevoland

Provincie keurt nieuw Faunabeheerplan goed

Het in de afgelopen jaren gevoerde faunabeheer in de provincie Flevoland werkt. Dankzij dit beheer is effectief schade voorkomen, met name schade door dieren aan gewassen en in het verkeer. Flevoland kent lage afschotcijfers en de laagste schadecijfers van Nederland.

De provincie Flevoland gaat daarom akkoord met het nieuwe Faunabeheerplan 2009 - 2013, dat in feite een voortzetting inhoudt van het vorige Faunabeheerplan. Opnieuw is gekeken naar hoe aan de ene kant rekening gehouden kan worden met beschermde diersoorten en hoe anderzijds effectief schade kan worden bestreden. De provincie tekent daarbij aan dat het Faunabeheerplan geen vrijbrief is voor ongelimiteerd afschot; in veel gevallen zal verjaging voldoende effectief zijn bij het voorkomen van schade.

Bijvoorbeeld overwinterende ganzen moeten binnen de aangewezen foerageergebied met rust gelaten worden. Buiten die foerageergebieden is verjaging toegestaan en ter ondersteuning daarvan mogen alleen grauwe ganzen en kolganzen worden afgeschoten; afschot dat beperkt blijft tot percelen waar daadwerkelijk schade wordt geleden.

Gedeputeerde Anne Bliek: "We weten wat er gebeurt. Van elk in het plan beschreven dier is de schadehistorie bekend of is het voldoende aannemelijk dat te voorzien is dat zij schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen kunnen toebrengen."

Het Faunabeheerplan is opgesteld door de Faunabeheereenheid Flevoland en dient als onderbouwing bij het aanvragen en verlenen van ontheffingen op grond van de Flora- en Faunawet.

Het goedgekeurde Faunabeheerplan is voor iedereen te raadplegen op het provinciehuis én is in te zien via de provinciale website.

Voor nadere inlichtingen over het Faunabeheerplan kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland, telefoonnummer 0320 - 265 512.