Ministerraad


Vrijstelling precariobelasting op kabels en leidingen onder de grond

Persbericht | 03-04-2009

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de invoering van een vrijstelling van precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Hiervoor worden de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet gewijzigd.

Precariobelasting is een belasting die wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, boven of op voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. De vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor elektriciteitskabels, waterleidingen, gasleidingen en (in de toekomst) warmtenetwerken.

Nutsbedrijven berekenen de precariobelasting die zij betalen door aan de gebruikers van gas, water en elektriciteit. Ook aan die gebruikers die in een gemeente wonen waar deze precariobelasting niet wordt geheven. Hierdoor worden lokaal gemaakte afwegingen doorkruist en is het voor mensen niet transparant waarvoor zij betalen. De streefdatum voor de vrijstelling is 1 januari 2010.