Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Contactpersoon
---
T -

Ons kenmerk CEND/HDJZ-2009/403 sector AWW

Datum 3 april 2009 Uw kenmerk
---
Onderwerp Nahang van het Besluit van 21 februari 2009 houdende wijziging van Bijlage(n) het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en 1 verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 144).

Geachte voorzitter,

Ter uitvoering van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 88, tweede lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging, bied ik u hierbij namens mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan het Besluit van 21 februari 2009 houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 144).
Dit besluit, dat op 1 mei in werking zal treden, bevat wijzigingen van de verwijzingen naar het Voertuigreglement in enkele op de Wet milieubeheer en de Wet inzake de luchtverontreiniging gebaseerde algemene maatregelen van bestuur.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

a

Pagina 1 van 1

1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95