Provincie Groningen

Project ganzenringen 3 april 2009

Omdat het belangrijk is inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige problemen door zomerganzen op landbouwgrond is het project Ganzenringen 2009 opgezet en hebben GS ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage van EUR 20.058,-- uit het Programma Landelijk gebied.

Bij dit project gaat het om het volgen van ganzenpopulaties in de provincie Groningen. Met de verzamelde gegevens kan meer inzicht worden verkregen in de processen die van invloed zijn op de populatie van de verschillende ganzensoorten.

Een deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden door vrijwilligers. Het eigenlijke vang- en ringwerk gebeurt door een groep mensen, deels van SOVON en deels van Staatsbosbeheer, aangevuld door vrijwilligers. De waarnemingen worden verzameld via de website www.geese.org.

Project ganzenringen

3 april 2009