Ministerie van Economische Zaken


Verslag bespreking met de heer Großmann (CEO RWE AG) op 17 maart 2009
d.r.b.kramer@minez.nl
Datum 3 april 2009
Ons kenmerk
ET/BDG / 9061670

Betreft Verslag bespreking met de heer Großmann (CEO RWE AG) op 17 maart
2009


In het spoeddebat over de verkoop van Essent op 14 januari 2009 heb ik u
toegezegd in overleg te treden met RWE over de intenties van het bedrijf met
betrekking tot afsplitsing van de hoogspanningsnetten. Tevens heb ik in het
spoeddebat over Nuon en Essent op 11 maart jl. toegezegd de wens van uw
Kamer om Borssele in publieke handen te houden, aan RWE over te brengen.
Op 17 maart jl. heb ik een kennismakingsgesprek gevoerd met de heer
Großmann, CEO van RWE AG. Met deze brief informeer ik u over de belangrijkste
conclusies van dit overleg en voldoe ik aan mijn toezeggingen. Voor de
volledigheid wil ik u melden dat ik op 24 april a.s. een kennismakingsgesprek met
de heer Josefsson van Vattenfall zal voeren.

De heer Großmann heeft in het gesprek de voornemens van RWE toegelicht. Zo
heeft hij bevestigd dat bij een overname van Essent door RWE de eigen identiteit
van Essent behouden zal blijven. Concreet betekent dit dat het merk Essent
behouden blijft, evenals het hoofdkantoor en andere kantoren en dat de
supervisory board een Nederlandse voorzitter krijgt. De kantoren en
werkgelegenheid worden voor minimaal 5 jaar gegarandeerd. RWE heeft zich
derhalve aan het huidige strategische plan van Essent gecommitteerd. Deze en
andere afspraken worden in een overeenkomst tussen RWE en Essent
bekrachtigd; centraal daarin staan `availability, sustainability, affordability'.
RWE is voornemens de investeringen in Nederland te intensiveren, ook in
duurzame energie. RWE respecteert de afspraken die op gebied van
duurzaamheid zijn gemaakt. Het bedrijf committeert zich aan de opgestelde
investeringsagenda voor duurzaam en aan het sectorakkoord.

Unbundling netten RWE
RWE heeft een toelichting gegeven op de voornemens tot splitsing. Daarbij geldt
een onderscheid tussen de elektriciteitshoogspanningsnetten en de
gastransportnetwerken.
Voor wat betreft de hoogspanningsnetten voor elektriciteit in Duitsland heeft RWE
aangegeven niet voornemens te zijn om deze netten af te splitsen. De interne
politieke situatie in Duitsland speelt hierbij een significante rol. Het beleid van
Pagina 1 van 3


Directoraat-Generaal
Energie en Telecom
Directie Energiemarkt

RWE ter zake is dat het bedrijf zich mede oriënteert aan de hand van de
Ons Kenmerk
vigerende politieke wenselijkheid in het betreffende land. ET/BDG / 9061670
RWE is voornemens om vooruitlopend op het derde pakket een `independent
system operator' (ITO) in te stellen. Dit houdt in dat de netwerken die nu nog
onderdeel zijn van een geïntegreerd bedrijf, worden ondergebracht in een
onafhankelijk netbedrijf, dat gescheiden boeken heeft van het moederbedrijf.
Voor de gastransportnetten heeft RWE zich onlangs, onder druk van de Europese
Commissie, gecommitteerd aan het vervreemden van deze netten. De Europese
Commissie heeft inmiddels hierop haar akkoord gegeven en aangegeven dat
hiermee sprake is van een bindende toezegging. Volgens het jaarbericht van RWE
zullen deze netten dan ook op korte termijn worden afgestoten.

De voornemens van RWE ten aanzien van de hoogspanningsnetten voor
elektriciteit zijn wat mij betreft onvoldoende. De keuze van een potentiële partner
is de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders. Zij zijn nu aan zet. Ik reken er
op dat zij het publieke belang hierbij scherp in het oog houden. Daarnaast
verwacht ik van de Europese Commissie dat zij het gelijke speelveld beschermt.
Daarom zal ik de volgende acties ondernemen:

1. Indienen bezwaar bij Europese Commissie
In het kader van de concentratiecontrole door de Europese Commissie heb ik
aldaar mijn zorgen geuit over de gevolgen van de overname van Essent door RWE
voor de marktwerking in Nederland en eventuele gevolgen voor investeringen in
grensoverschrijdende netwerken. De Europese Commissie beoordeelt de
voorgenomen fusie. Hieraan voorafgaand moeten beide partijen, Essent en RWE,
hun voornemen tot fusie officieel aanmelden bij de Commissie. Dit is nog niet
gebeurd. De partijen zijn informeel al wel in gesprek met de Europese Commissie.

2. Level playing field Europese markt
Ik heb u in mijn verslag van de VTE-raad van 10 oktober jl. (kamerstukken II,
2008/2009, 21 501-33, nr. 192) aangegeven wat mijn inzet in Europa was. De
bescherming van het gelijke speelveld in Europa beschouw ik als cruciaal, zolang
de richtlijnen niet verplichten tot volledige eigendomsunbundling. Het gelijke
speelveld kan worden ondermijnd als geïntegreerde bedrijven ongeclausuleerd
gesplitste bedrijven kunnen overnemen. De `level playing field'-clausule stelt
lidstaten in staat dergelijke overnames te toetsen en bij een reëel risico voor het
openbaar belang te blokkeren. Deze clausule is (ongewijzigd ten opzichte van het
gemeenschappelijk akkoord van november 2008) opgenomen in het recent
gesloten principeakkoord tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese
Commissie. Ik zal mij hard maken voor een zo spoedig mogelijke implementatie
van het derde energiepakket, zodat ik ook de bevoegdheid heb om de clausule toe
te passen indien dit nodig is ter bescherming van het openbaar belang.

3. Overleg aandeelhouders
Ik blijf in overleg met de aandeelhouders. In de komende weken zal de
besluitvorming van de aandeelhouders plaatsvinden omtrent de overname van
Essent door RWE. Zoals aangeven in mijn brief van 2 maart jl. aan de Kamer
(kamerstukken II 2008/2009, 28 982, nr. 64 en bijlage) heb ik mijn
verwachtingen ten aanzien van de keuze voor een potentiële partner kenbaar
Pagina 2 van 3


Directoraat-Generaal
Energie en Telecom
Directie Energiemarkt

gemaakt aan de aandeelhouders. Ik verwacht van hen dat zij bij hun keuze voor
Ons Kenmerk
een partner onder meer betrekken: ET/BDG / 9061670
· Bevorderen gelijk speelveld: bedrijven die in Nederland opereren, beschikken
niet over transportnetten op hun thuismarkt;
· Stevige investeringen in duurzame energieoplossingen;
· Behoud van continuïteit van bedrijfsvoering en versterking van de
werkgelegenheid in Nederland;
· Investeringen in innovatie en research and development in Nederland;
· Vergaande investeringen in productiecapaciteit.
Ik zal bij de aandeelhouders mijn zorgen over overname van Essent door een
ongesplitst bedrijf blijven benadrukken.

Kerncentrale Borssele
RWE heeft laten zien veel ervaring op nucleair vlak te hebben. Het bedrijf heeft
6,6 GW aan nucleair vermogen. Medewerkers werken op meerdere fronten reeds
samen met EPZ (werkgroepen, kennisdeling, opleiding van operators).
De statuten van EPZ bepalen dat de aandeelhouders van EPZ "rechtstreeks of
middellijk" in handen moeten zijn van publiekrechtelijke lichamen. In de
gesprekken die ik met betrokken partijen heb gehad, heb ik kenbaar gemaakt
welk belang hier in politiek en samenleving aan wordt gehecht. Deze passage in
de statuten is alleen te wijzigen indien beide aandeelhouders, Essent en Delta,
daarmee instemmen. Wijziging van statuten is echter een kwestie tussen
privaatrechtelijke partijen. Ik beschik niet over formele bevoegdheden om
wijziging van de statuten van EPZ tegen te gaan.

Ik heb RWE uitgelegd dat zowel uw Kamer als ik er aan hechten dat publieke
invloed en zeggenschap in Borssele behouden blijven. De heer Großmann heeft
aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een oplossing. RWE zal de komende
weken een voorstel uitwerken. Ik heb aangegeven dat ik verwacht dat de
partijen, RWE, Essent en Delta, constructief overleg hebben om samen tot een
oplossing te komen, waarna ik zal toetsen in hoeverre het voorstel voldoet aan de
wensen van de Kamer en mijzelf. Daarenboven ben ik ook in overleg met de
betrokken partijen om te bezien welke extra waarborgen mogelijk zijn om het
publieke karakter van Borssele te behouden. Ik heb aangegeven dat ik verwacht
dat de kwestie Borssele tot tevredenheid van alle partijen (dus ook van u en
mijzelf) is opgelost, voordat de overname van Essent definitief wordt.

Vervolg
Om een nader beeld te vormen van de onderneming breng ik in de loop van dit
jaar een bezoek aan RWE. Hoewel mijn indruk is dat RWE serieuze plannen heeft
voor een duurzame relatie met Nederland, blijf ik bedacht op zorgvuldige borging
van de publieke belangen. Met RWE heb ik afgesproken om daarover in gesprek te
blijven. Ik zal uw Kamer uiteraard op de hoogte stellen van verdere
ontwikkelingen.


(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven
Minister van Economische Zaken
Pagina 3 van 3> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag
Directoraat-Generaal
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Energie en Telecom
Directie Energiemarkt
Binnenhof 4
2513 AA `s-GRAVENHAGE Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
T 070-3798911 (algemeen)
www.ez.nl
Behandeld door
drs. D.R.B. Kramer
T 070 379 74 46
F 070 379 78 41

---- --