Senternovem

03-04-2009 | Convenanten uitgelicht: het Klimaatakkoord

Steeds meer organisaties leggen in een convenant vast welke bijdrage ze gaan leveren aan de doelstellingen van het programma Schoon en Zuinig. Zo hebben de Nederlandse gemeenten (verenigd in de VNG) en het Rijk al in 2007 het Klimaatakkoord getekend, gericht op de reductie van broeikasgassen en aanpassing aan het veranderende klimaat. Wat zijn de belangrijkste afspraken van dit convenant? En wat is er sindsdien gebeurd?

De belangrijkste afspraken van het Klimaatakkoord tussen de VNG en het Rijk betreffen duurzaam inkopen, duurzame energie en klimaatneutrale nieuwbouw:

* Gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015

* Rijk en gemeenten bevorderen dat het aandeel duurzame energie in 2020 uitkomt op 20%. Dat betekent onder meer een verdubbeling van het vermogen van windenergie op land in 2011. Ook andere vormen van duurzame energie zoals biogas worden gestimuleerd. Hiervoor is in 2008 de subsidieregeling Duurzame Energieproductie opgestart. Per 1 april wordt hier in vervolg aangegeven


* Er is een platform duurzame overheden (www.duurzameoverheden.nl), zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. De VNG draagt in 2012 twintig klimaatneutrale gemeenten als voorbeeld aan. Op dit moment is dat platform gerealiseerd en volop aan de slag


* Rijk en gemeenten willen dat in 2020 de nieuwbouw klimaatneutraal is. Het energieverbruik in woningen en gebouwen moet dan 50% lager zijn. De VNG wijst dit jaar minstens tien woonwijken aan waarin geëxperimenteerd kan worden met innovatieve energiebesparende maatregelen en duurzame energiebronnen

* Biobrandstoffen moeten beter verkrijgbaar zijn langs de snelweg en in gemeentelijke omgeving

Stimuleringsregeling
Op basis van het Klimaatakkoord is in juli 2008 de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) van kracht gegaan. Deze regeling heeft tot doel gemeenten en provincies te stimuleren tot het nemen van extra maatregelen, gericht op de reductie van broeikasgassen. Op dit moment hebben ruim 300 gemeenten een aanvraag ingediend. SenterNovem faciliteert gemeenten en provincies bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Vijf thema's en themateams
Het Klimaatakkoord tussen Rijk en gemeenten is georganiseerd rond vijf inhoudelijke thema's: duurzame overheid, duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, energiezuinige gebouwde omgeving en duurzame (agrarische) bedrijven. Rond elk thema is een themateam geformeerd, bestaande uit een ambassadeur (een wethouder van een innovatieve gemeente op dit thema), andere innovatieve gemeenten (`koplopers') en een secretaris van SenterNovem die het team ondersteunt. Daarnaast zijn VNG, VROM en andere gerelateerde programma's vertegenwoordigd. Elk themateam kiest inhoudelijke speerpunten, stelt een plan van aanpak op en een 10-puntenlijst met basismaatregelen. Ook delen de teams kennis over succesvolle vernieuwende projecten. Deze kennisdeling kan plaatsvinden door het organiseren van bijeenkomsten en excursies, waar mogelijk via bestaande regionale netwerken.

Regionale netwerken
Regionale en lokale netwerken zijn noodzakelijk om daadkrachtig aan de slag te gaan met vernieuwende aanpakken. Het gaat hierbij om samenwerking tussen gemeenten en andere (markt)partijen zoals bedrijven, woningcorporaties, milieudiensten, NGO's, brancheorganisaties, energiebedrijven en provincies. Een aantal van deze partijen sloot, net als de lokale overheden, een klimaatakkoord met het Rijk als onderdeel van het programma Schoon en Zuinig.

De regionale klimaatadviseur van SenterNovem brengt deze partijen bij elkaar en zorgt voor de ondersteuning van de regionale netwerken met contacten, kennis, producten en diensten, zoals bijeenkomsten, stappenplannen, assessments en workshops. Voorbeeldprojecten, nieuws en informatie uit de themateams zullen via deze regionale netwerken verspreid worden naar de gemeenten. De werkwijze is flexibel en sluit aan op regionale en lokale ontwikkelingen en structuren.