Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nieuwsbericht 3 april 2009

165 miljoen euro beschikbaar voor ruimtelijk-economische projecten

De ministers Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu en Maria van der Hoeven van Economische Zaken hebben 83,5 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde uitvoering van diverse ruimtelijk-economische projecten. Omdat er sprake is van co-financiering door gemeenten, komt er direct meer dan 165 miljoen euro beschikbaar. Door nu snel tempo te maken met investeringen in de regio willen de bewindsvrouwen een extra bijdrage leveren aan de bestrijding van de economische crisis.

Door het besluit komt er direct geld vrij voor het opknappen van bedrijventerreinen en het herontwikkelen van verouderde binnenstedelijke gebieden tot aantrekkelijke locaties voor wonen, werken en recreëren. In totaal gaat het om 14 projecten in alle delen van het land, waarbij de schop snel de grond in kan. De projecten hebben met elkaar gemeen dat ze bijdragen aan de economische concurrentiekracht en aan een Mooi Nederland.

Het gaat om de volgende projecten:

Revitalisering bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen (verbetering infrastructuur en verkeersveiligheid, herprofilering) Opknappen bedrijventerrein IJmond-Noord en omvorming Middenhavengebied tot een "Deepsea Intercontinental Frozen Fish Centre of Europe" (opslagcapaciteit, nieuwe verbindingen) Herontwikkeling van het vervallen Hembrugterrein in Zaanstad tot toplocatie voor wonen, werken en recreëren Ontwikkeling van hoogwaardig stationsgebied en Poort van Veendam in Veendam Herontwikkeling Oude-Rijnzone bij Alphen aan den Rijn door opknappen bedrijventerreinen en ontwikkeling van woningen en recreatief groen Ontwikkeling Zevenbergen Noord door betere benutting bestaande ruimte op het bedrijventerrein en investeringen in leefomgeving, milieu en leefbaarheid Transformatie Kanaalzone Helmond (oud industriegebied) naar culturele hotspot met horeca en woningen Vergroten leefbaarheid dorp Soesterberg afgestemd op de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Ontwikkeling groene Corridor bij Emmeloord tot blauw-groen gebied met ruimte voor landbouw, recreatie, toerisme, landschap en natuur, maar ook wonen en bedrijvigheid Transformatie verouderd bedrijventerrein in Oosterwolde tot woonwijk met ruimte voor sportvoorzieningen, detailhandel en bedrijvigheid Herstructurering bedrijventerrein De Mars in Zutphen door betere benutting van de bestaande ruimte en verbetering bereikbaarheid Opknappen Mercuriuspark-Oost in Nijmegen door bedrijfsverplaatsing, herverkaveling en nieuwbouw Transformatie industriegebied Schaepman in Zwolle door investeringen in bodemsanering, koude-warmte-opslag en verbetering openbare ruimte Herontwikkeling bedrijventerrein en spoorzone in Oldenzaal tot aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu.

Het besluit van de ministers volgt op een verzoek van de Tweede Kamer om te bekijken welke projecten binnen 3 jaar kunnen worden uitgevoerd (de zogenaamde motie van Heugten c.s.). De bedoeling was om met Rijksmiddelen de uitvoering te versnellen. Aanvullende voorwaarde was minimaal gelijkwaardige financiering door provincies en gemeenten. De 14 door Van Heugten voorgedragen projecten zijn afgestemd met provincies en gemeenten en door beide ministeries positief beoordeeld. De financiering geschiedt uit incidentele opbrengsten van staatsdeelnemingen. Een aantal projecten wordt via bestaande regelingen afgehandeld (TOPPER-regeling EZ, Nota Ruimte-budget VROM). "Met de keuze van het kabinet om de investeringen zoals voor gesteld in de Motie van Geel cs. uit te voeren zijn de middelen zoals die in de Motie van Heugten worden aangewend beschikbaar.

( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39311 )