Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Raad van State vernietigt milieuvergunning Nieboer (persbericht 021, 2009)

Erkenning gemeente als belangenbehartiger.
Op 1 april 2009 heeft de Raad van State de verleende milieuvergunning aan Nieboer Recycling in Kiel-Windeweer van 25 maart 2008 op formele gronden vernietigd. Een inhoudelijke afweging van de milieuaspecten heeft niet plaatsgevonden. Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer was één van de partijen die beroep hadden ingesteld tegen deze beslissing van Gedeputeerde Staten van Groningen.

In de uitspraak is opgenomen dat de Raad van State de gemeentelijke rol als belangenbehartiger erkent. Hoewel de provincie Groningen bevoegd is dergelijke milieuvergunningen te verlenen, is er wel degelijk sprake van een belang voor de gemeente, namelijk die van de bescherming van het milieu. Al op 11 juli 2008 heeft de Raad van State in een spoedprocedure dit standpunt ingenomen. In de uitspraak in de bodemprocedure van 1 april is dit standpunt dus bekrachtigd. Het college van Burgemeester en Wethouders is ingenomen met deze erkenning.

Het college maakt zich sterk voor de belangen van zowel inwoners als bedrijven in de gemeente. Het is van groot belang dat de correcte procedure wordt gevolgd voor een goede belangenafweging. Het oordeel van de Raad van State wijst daar in de ogen van het college van Burgemeester en Wethouders dan ook terecht op. De gemeente zal de verdere procedure positief en constructief blijven volgen.

Gronden

De verleende milieuvergunning van Nieboer Recycling van 25 maart 2008 is vernietigd om procedureel-technische redenen. De vergunning is aangevraagd en ter inzage gelegd zonder een geurrapport in te dienen. Een naderhand ingediend geurrapport ging uit van een zwaardere geurbelasting dan in de ontwerpvergunning was aangeduid. De aanvraag is vervolgens in overleg tussen de aanvrager en de provincie conform het geurrapport gewijzigd. De Raad van State oordeelt dat `derden' zijn benadeeld door deze handelwijze en dat de provincie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom dat niet het geval zou zijn.