Gemeente Hilvarenbeek


Uit de collegebesluitenlijst van 31 maart 2009

Verkeersbesluit 30 km zones
Het college heeft een verkeersbesluit genomen voor de bebouwde kom van Esbeek en van Diessen. Het besluit houdt in dat een snelheidslimiet van 30 km per uur wordt ingesteld en dat de voorrangskruisingen in deze gebieden worden opgeheven. Doel van dit besluit is, verhogen van de verkeersveiligheid.
Het besluit ligt vanaf 9 april 2009 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen tegen dit besluit.

Sloopvergunning mcc
Het college heeft besloten alsnog de sloopvergunning te weigeren die op 15 oktober 2008 is verleend voor het slopen van de voormalige Mavo aan de Ypelaerstraat en voor de twee woningen aan het adres Achter ât Raadhuis 4 en 6 in Hilvarenbeek.
Het college volgt daarmee het advies van de bezwarencommissie die concludeerde dat het college in zijn afwegingen voorbij is gegaan aan het feit dat voor de twee woningen ook een sloopvergunning op grond van de Monumentenwet nodig is. Deze woningen liggen namelijk binnen beschermd stads- en dorpsgezicht.