Gemeente Bussum

Bussumse gemeenteraad verzet zich tegen herindelingadvies

In de vergadering van donderdag 2 april 2009 heeft de gemeenteraad van Bussum unaniem een motie aangenomen, waarin stelling is genomen tegen het op 16 maart 2009 uitgebrachte advies van de Commissie van Wijzen. Staatssecretaris Bijleveld wordt in de motie verzocht af te zien van het in procedure brengen van een ontwerpwetsvoorstel, dat uitgaat van de geadviseerde GV-4-variant.

De Commissie van Wijzen (de Commissie) heeft de staatssecretaris geadviseerd over het door haar te nemen besluit over het provinciale herindelingadvies Gooi en Vechtstreek. Dit advies voorziet in een fusie van Bussum met Naarden, Weesp en Muiden. Bussum verzet zich tegen het advies en uit kritiek op het `Rapport Herindeling Gooi en Vechtstreek: het land van P.C.Hooft' van de Commissie.

Het rapport is volgens de gemeenteraad niet opgesteld vanuit een integrale visie op de Gooi en Vechtstreek. De raad constateert dat er geen analyse is gemaakt van de opgaven van de regio als geheel. Daarmee is niet voldaan aan de door de staatssecretaris van BZK gestelde uitgangspunten voor het onderzoek ten behoeve van het door haar te nemen besluit.

Argumenten

De Bussumse raad voert in zijn motie tal van argumenten aan tegen het advies.

De Commissie heeft zich volgens de gemeenteraad beperkt tot een snel `goedkeuringsstempel' op de door de provincie geadviseerde oplossing voor de problemen van andere gemeenten. De bestuurlijke problemen in de regio zijn zowel in het provinciale herindelingsadvies, alsook in het advies van de Commissie buiten beschouwing gelaten.

Rijkscriteria

Een GV-4 voldoet niet aan de thans geldende Rijkscriteria voor herindeling. Er is geen draagvlak: de grootste gemeente wijst de GV-4 af en de raden van Naarden en Weesp waren niet unaniem. Bovendien is de GV-4 niet duurzaam, maar slechts een oplossing voor de komende 10 tot 15 jaar. Er is geen interne samenhang en er heerst regionale bestuurlijke onbalans, terwijl Bussum zelf over voldoende bestuurskracht beschikt. De GV-4 variant leidt derhalve tot een onevenwichtige bestuurlijke lappendeken, die niet in staat is een optimale regionale bestuurskracht te ontwikkelen.

Politiek novum

De Commissie heeft in de ogen van de Bussumse raad een politiek novum geĂŻntroduceerd, namelijk de mogelijkheid om de grootste gemeente van de beoogde fusiepartners tegen haar wil en tegen de nadrukkelijke wil van haar inwoners, een fusie op te leggen. De raad vindt dit onvoorstelbaar.

De gemeente Bussum is volgens de gemeenteraad bestuurskrachtig genoeg om gedurende decennia zelfstandig te blijven functioneren. Bij de kwaliteit van bestuurskracht staat voor Bussum bovendien de menselijke maat centraal. Bussum vindt het van groot belang dat er een goede balans is tussen enerzijds voldoende bestuurskracht om de taken goed uit te voeren en anderzijds een bestuur dat zo dicht mogelijk bij de burgers staat.

De Bussumse koers

Bussum staat nog steeds een fusie voor, waarbij sprake is van en gemeente die bestaat uit Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent. Zo'n fusie wordt door Bussum echter niet langer actief bepleit, omdat zij niet wil aandringen op een herindelingsvariant, waarbij gemeenten zijn betrokken die zo'n variant niet willen.

Bussum hecht waarde aan de dialoog en nodigt de staatssecretaris dan ook uit om met alle bestuurders uit de Gooi en Vechtstreek in overleg te treden over de bestuurlijke organisatie van de regio.

De raad benadrukt tenslotte dat Bussum een betrouwbare samenwerkingspartner wil zijn, die in regionaal verband een actieve en constructieve bijdrage wil blijven leveren aan het oplossen van bovengemeentelijke problemen, alsook aan het oplossen van problemen van individuele regiogemeenten.

De integrale tekst van de motie kunt u hieronder downloaden.

Motie raad Bussum positie herindeling