Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 5. Maart

Cramer besluit over vertrouwelijke milieuinformatie bedrijven

30-03-2009

Bedrijven moeten ten minste hun emissiegevens altijd geven als bestuursorganen zoals (lokale) overheden daarom vragen. Dat is de kern van een circulaire over vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens die minister Jacqueline Cramer van VROM in maart aan alle provincies en gemeenten heeft gestuurd. Het Ook staat hierin hoe bedrijven om moeten gaan met verzoeken van derden om openbaarmaking van bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens.

Spanning
Voor de uitvoering van het milieubeleid hebben bestuursorganen informatie nodig van bedrijven voor onder andere vergunningverlening, toezicht, monitoring van milieuconvenanten en milieuverslaglegging. Daarbij kan een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van bedrijven en het belang van openbaarheid van milieu-informatie. Regelmatig willen bedrijven uit concurrentieoverwegingen hun brandstofgebruik, energiegegevens, productiegegevens en emissiegegevens op installatieniveau alleen ter beschikking stellen aan hun bevoegd gezag en niet openbaar maken. Tegelijkertijd kunnen derden, zoals milieuorganisaties, verzoeken om toegang tot dergelijke informatie. In de praktijk bestaat er bij bevoegde gezagen en bedrijven nog veel onduidelijkheid over de wet- regelgeving die hierbij van toepassing is.

Emissiegegevens openbaar
Binnen het bredere thema openbaarheid van milieu-informatie richt de circulaire zich specifiek op de vraag hoe om te gaan met verzoeken van derden om openbaarmaking van bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens. Kern van de circulaire is dat emissiegegevens vrijwel altijd openbaar zijn. Het argument van concurrentiegevoeligheid van bedrijfs- en fabricagegegevens vormt geen grond om emissiegegevens vertrouwelijk te behandelen. Voor andere soorten milieu-informatie (niet zijnde emissies) speelt dit aspect in bepaalde gevallen wel een rol en moet het worden afgewogen tegen het belang van openbaarheid.

Zie ook:

* Handreiking Aarhus (Infomil.nl)
Over openbaarheid van milieu-informatie.

* Leidraad Milieujaarrapportages (fo-industrie.nl) Over omgaan met verzoeken om vertrouwelijkheid in het kader van het Milieujaarverslag en zogenaamde PRTR-verslagen.
* Circulaire vertrouwelijke behandeling (Vrom.nl)