Minister Van der Laan intensiveert toezicht op integriteit woningcorporaties

Het toezicht op integriteit bij woningcorporaties wordt geïntensiveerd, om eventueel misbruik vast te stellen, aan te pakken, én om waar nodig een cultuuromslag bij corporaties teweeg te brengen. Dat schrijven de ministers Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie en Cramer van VROM vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de aanpak zijn onder meer de constateringen bij de woningbouwcorporaties Rochdale in Amsterdam en SGBB in Hoofddorp.

Van der Laan en Cramer kondigen aan dat er meer dan voorheen op basis van onderzoek en analyses actief zal worden nagegaan of er sprake is van integriteitsrisico's. Daarbij zullen mogelijkheden worden onderzocht om meer toe te zien op grond- en vastgoedtransacties. Tegelijkertijd moet het intern toezicht binnen corporaties volgens de ministers alerter worden.

'Er moet een sterker bewustzijn komen van wat goed en fout is, zodat het moeilijker wordt voor individuen om op oneigenlijke manier vermogen aan de corporaties te onttrekken', aldus Van der Laan. 'Als dat toch gebeurt moet het vroeg worden gesignaleerd, aangepakt en moet de schade worden verhaald.'

Van accountants en notarissen verwacht Van der Laan dat ze - meer dan voorheen - hun verantwoordelijkheid id zullen nemen en misstanden zichtbaar zullen maken. Bekeken wordt of het bestaande accountantsprotocol kan worden aangescherpt. Daarnaast stelt hij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op de hoogte van zijn verwachting.

Risico-analyse

De ministers hebben de VROM-Inspectie gevraagd te bepalen welke corporaties het meeste risico op problemen lopen. Aan de hand van objectieve indicatoren, zoals onder meer mandaten van directeuren bij aan- en verkoop en niet gemelde complexgewijze verkoop van woningen aan derden, zal worden vastgesteld welke corporaties de aandacht van een interventieteam zullen kriigen.

Ook hebben zij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) verzocht de - eerder via de motie van het Kamerlid Depla gevraagde - nulmeting naar integriteit bij de woningcorporaties te doen en die vooralsnog jaarlijks te herhalen. Daarmee wil Van der Laan bereiken dat er een beter inzicht komt in het beleid en de maatregelen die individuele corporaties hebben ontwikkeld op het gebied van integriteit.

Lessen leren

Om te bevorderen dat van eerdere fouten wordt geleerd, zal de VROM-Inspectie met leden van het intern toezicht van corporaties, waar integriteitproblemen hebben gespeeld, bespreken hoe de problemen zijn ontstaan en wat er in algemene zin nodig is in het intern toezicht om grip te krijgen op integriteitsproblemen.

Daarnaast hebben de ministers de VROM-inspectie opdracht gegeven onderzoek te doen naar de nevenfuncties van bestuurders. Dat zal zich richten op de leden van de Raden van Bestuur, maar ook op het management van de woningcorporaties. De Inspectie zal bovendien een onderzoek laten verrichten naar de corporatie-sector, zoals dat het ministerie van Justitie dat eerder deed naar de zorgsector en de transportsector.

De onderzoeken zullen in 2009 worden uitgevoerd, waarna de Tweede Kamer zal worden geinformeerd. Het meldpunt integriteit zal beter onder de aandacht worden gebracht. In april zal een apart telefoonnummer, postbusnummer en emailadres worden ingesteld. Op basis van de meldingen zal een interventieteam - indien nodig -