Gemeente Breda

Breda heeft landelijke primeur digitale aanpak bestemmingsplannen

Breda heeft de primeur met het eerste, in eigen huis digitaal opgestelde, gepubliceerde en beheerde bestemmingsplan van Nederland.

Het gaat om een groot en complex bestemmingsplan: Buitengebied Zuid. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid staat volgens de nieuwe, wettelijke Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen2008 (SVBP2008) op de landelijke toegangspoort voor ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 1 juli 2009 zijn gemeenten verplicht om alle nieuwe, ruimtelijke plannen digitaal op te stellen en raadpleegbaar te maken. Vanaf dat moment zijn alleen digitaal gemaakte bestemmingsplannen rechtsgeldig. Het digitaal opstellen, publiceren en beheren van bestemmingsplannen is niet eenvoudig: het ruimtelijk planproces is immers technisch, inhoudelijk en organisatorisch erg complex. Gemeenten hebben daarvoor vanuit het ministerie van VROM diverse standaarden aangeleverd gekregen, op basis waarvan gemeenten moeten werken.

Sinds eind jaren 90 werkt de Gemeente Breda aan het maken van digitale ruimtelijke plannen. Deze ervaring heeft ertoe bijgedragen dat Breda zich snel de nieuwe manier van het maken van digitale bestemmingsplannen heeft kunnen eigen maken.

Breda heeft in de voorbereidingsfase veel tijd en energie gestoken in wederzijds begrip en duidelijk maken wat de bedoeling is bij het digitaliseren van ruimtelijke plannen. Deze verandering heeft gevolgen voor het werkproces, de applicaties, de inhoud, de taken en verantwoordelijkheden.

Wethouder Oomen van ruimtelijke ontwikkeling: Breda heeft haar beste beentje voorgezet om als eerste een groot en complex bestemmingsplan op transparante wijze bereikbaar te maken voor burgers, bedrijven en overheden. Ik ben daar bijzonder trots op.
Per 1 juli 2008 is de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening in werking gereden. Daarmee zijn gemeenten verplicht gesteld om vanaf dat moment de ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te stellen. Er zijn echter 460 overheidsorganisaties die ruimtelijke plannen opstellen. Daarnaast hebben de bestanden een specifiek formaat en zijn alleen te raadplegen met behulp van speciale applicaties. De website www.ruimtelijkeplannen.nl zorgt er nu voor dat ruimtelijke plannen via een digitale kaart op een eenduidige manier bij de bron te raadplegen zijn.

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied zuid ligt tot 15 april 2009 ter inzage.

Breda, 3 april 2009