LIOF


EUR 200.000 voor aanpak bedrijventerreinen Parkstad Limburg

Parkstad Limburg en de stichting Bedrijventerreinmanagement (BTM) krijgen EUR 200.000 van de ministeries van VROM en EZ om een nieuwe aanpak voor de herstructurering van bedrijventerreinen in praktijk te brengen. Centraal in de nieuwe aanpak staat de regionale samenwerking. De vergevorderde samenwerking in Parkstad Limburg was voor het Rijk één van de belangrijkste redenen om het bedrag ter beschikking te stellen. NV Industriebank LIOF en de provincie Limburg hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verwerven van dit pilotproject. LIOF verzorgt het projectmanagement van de stichting BTM.

Met de oprichting van BTM (de regionale uitvoeringsorganisatie voor bedrijventerreinmanagement) in 2006 beschikt de regio Parkstad Limburg reeds over een krachtige regionale samenwerking. Deze zal met de pilot verder worden uitgebouwd. Hierbij spelen het ontwikkelen en toepassen van nieuwe instrumenten door gemeenten zoals fondsvorming voor herstructurering, gemeenschappelijk grondprijsbeleid en samenwerking met marktpartijen een vooraanstaande rol. De pilot zal zich ook richten op het opstellen van concrete herstructureringsplannen voor vier bedrijventerreinen. Het gaat om de volgende terreinen: Bouwberg in Brunssum, Abdissenbosch in Landgraaf, Willen Sophia in Kerkrade en De Beitel in Heerlen.

Met de uitvoering van het pilotproject kan de regio Parkstad Limburg een stevig fundament leggen voor het verwerven van Rijksmiddelen voor de uitvoering van de herstructureringsopgave vanaf 2010. Deze opgave omvat 14 terreinen met een totaaloppervlakte van bijna 700 ha.

Nederland staat voor een forse herstructureringsopgave. Het Rijk stelt voor de herstructurering van 6.500 ha bedrijventerreinen tot en met 2013 EUR 400 mln beschikbaar. Een van de belangrijkste voorwaarden voor de inzet van dit geld is dat er gewerkt gaat worden volgens een vernieuwendeaanpak. Deze nieuwe aanpak is in lijn met het breed gedragen advies van de Taskforce Herstructurering bedrijventerreinen (de commissie Noordanus). Regio's in het hele land zijn tot medio februari in de gelegenheid gesteld om pilotprojecten hiervoor in te dienen. Hieruit zijn er 5 geselecteerd, w.o. die van Parkstad Limburg. De uitwerking van de vijf pilotprojecten moet voorbeelden opleveren waaraan andere gemeenten en regio's in Nederland zich kunnen spiegelen.

Parkstad Limburg, 31 maart 2009


--------------------------------------------------- einde persbericht
---

Meer informatie:
Lysbeth den Dulk, communicatie-adviseur Parkstad Limburg tel. 045 - 5700174 of 06 54 77 33 97
Eric Schreuders, LIOF, tel: 06 11 368 775