Gemeente Amersfoort

Gratis advies vrijwilligersbeleid voor gemeente Amersfoort

datum: 2 mei 2002

Bij het openingsfeest van hun kantoor in 2001 heeft adviesbureau Lysias de gemeente Amersfoort bij wijze van cadeau aangeboden om een advies uit te brengen over het verder verbeteren van het vrijwilligerswerk in de stad. Onlangs is dit advies aangeboden. 'Verdere professionalisering van de organisatie van het vrijwilligerswerk is nodig,' zo concludeert Lysias. En: 'dit kan worden bereikt door de krachten van de verschillende organisaties in Amersfoort te bundelen.' Het zijn conclusies die de gemeente Amersfoort van harte onderschrijft.

Op basis van interviews met sleutelfiguren uit het Amersfoortse vrijwilligerswerk en twee workshops, heeft Lysias een rapport opgesteld, getiteld 'Vrijwillig Versterkt.' Het rapport constateert dat het in grote lijnen goed gaat met het Amersfoortse vrijwilligerswerk. Een punt van aandacht is het feit dat te weinig jongeren instromen in het vrijwilligerswerk. Bovendien hebben steeds meer mensen behoefte aan flexibele vormen van vrijwilligerswerk. Mensen willen zich graag op projectbasis inzetten met meer afwisseling en minder verplichtingen. Verder concludeert het rapport dat veel vrijwilligersorganisaties de aanwezige capaciteit nog beter zouden kunnen benutten.

Om de vrijwilligersorganisaties adequaat te kunnen helpen om in te spelen op de geschetste ontwikkelingen, is het nodig dat de organisaties die hen ondersteunen (de zogenaamde 'tweedelijns-vrijwilligersorganisaties" zoals bijvoorbeeld de Vrijwilligerscentrale en het Matchpoint Vrijwilligerswerk), hun krachten bundelen. Volgens het rapport kan dat het beste door deze ondersteunende organisaties in een gebouw te huisvesten met één duidelijk loket, een gemeenschappelijk kenniscentrum en een gezamenlijke presentatie naar buiten.

De gemeente Amersfoort heeft het rapport van Lysias onlangs in ontvangst genomen. De gemeente waardeert het zeer dat een adviesbureau, dat zich normaal bezig houdt met heel andere beleids-terreinen, zich belangeloos heeft willen inzetten voor het vrijwilligerswerk.
Een aantal aanbevelingen uit het rapport is reeds in gang gezet. Eind 2001 heeft de gemeente ingestemd met het vestigen van een Vrijwilligerssteunpunt in de Observant. Inmiddels zijn twee vrijwilligersorganisaties, het Matchpoint en Salus (deze laatste is ontstaan uit een fusie van VHA, Vrijwillige Thuishulpcentrale en Steunpunt Mantelzorg) in de Observant gehuisvest. In het najaar zal de Vrijwilligerscentrale daar nog bij komen. De overige handreikingen uit het rapport van Lysias (o.a over het betrekken van het bedrijfsleven bij het vrijwilligerswerk) zullen worden meegenomen in de verdere uitvoering van het Amersfoortse vrijwilligersbeleid.