Novem

Subsidie voor nieuw energieonderzoek

Vanaf 18 april 2002 kunnen uitvinders, innovators en ondernemers bij Novem subsidie aanvragen om hun niet-conventionele ideeën voor een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding uit te werken. Op die dag is de subsidieregeling 'BSE Nieuw Energieonderzoek' geopend. Een goed idee is goud waard!

Nieuw energieonderzoek

De subsidieregeling 'BSE Nieuw Energieonderzoek' (NEO) stimuleert nieuw, niet-conventioneel energieonderzoek met een hoge risicograad, dat buiten de doelstellingen van andere subsidieprogramma's valt. Hierbij gaat het vooral om prille ideeën die een sprongsgewijze verbetering van de Nederlandse energiehuishouding tot gevolg kunnen hebben. Het begrip energiehuishouding is breed en omvat alles van de winning van energie tot verbeteringen van het energiegebruik.

Subsidie aanvragen

Zowel bedrijven, onderzoeksinstellingen als zelfstandigen kunnen subsidie aanvragen. De regeling ondersteunt haalbaarheidsprojecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.


* Bij haalbaarheidsprojecten gaat het erom de haalbaarheid van een idee te bepalen. Het maximale subsidiebedrag is ¤ 45.000 per project en het maximale subsidiepercentage 90% van de projectkosten. Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van ontvangst. De indientermijn sluit op 17 oktober 2002. Er is in totaal

¤ 400.000 beschikbaar.


* Het maximale subsidiebedrag voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten is ¤ 100.000. Het maximale subsidiepercentage is 50% (uitzonderingen: 60% voor kleine en middelgrote ondernemingen en 90% voor instellingen voor hoger onderwijs en door het Rijk gefinancierde onderzoeksinstellingen). De aanvragen worden in twee tenders met elkaar vergeleken door een onafhankelijke adviescommissie Nieuw Energieonderzoek. De indientermijn voor de eerste tender sluit op 15 juli 2002 en voor de tweede op 28 november 2002. Per tender is ¤ 500.000 beschikbaar.

Voorbespreken

Voordat u subsidie aanvraagt, kunt u uw 'Nieuw Energieonderzoek'-idee voorleggen aan een Novem-adviseur. Novem behandelt uw idee vertrouwelijk. U krijgt een onafhankelijk en kosteloos advies over de technische en economische haalbaarheid en de financiering van de verdere ontwikkeling.

Meer informatie

Voor een informatiepakket met aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Novem, telefoon 030-23 93 418, e-mail NEO@novem.nl. U kunt de informatie ook vinden op www.novem.nl (Klik op programma's en ga naar NEO).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noot aan de redactie, niet bestemd voor publicatie.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

Frank Witte 030-23 93 752 of

Judith Houtzager, 030-2393542