Provincie Limburg

Agenda's Vaste Commissies

Profielschets vacature burgemeester Mook en Middelaar VASTGESTELDE PROFIELSCHETS BURGEMEESTER VAN MOOK EN MIDDELAAR

Het omgevingsprofiel

Mook en Middelaar is gelegen in Noord-Limburg en maatschappelijk verweven met Zuid-Gelderland. Deze twee pijlers vormen de basis voor eigenheid en zelfstandigheid.

Mook en Middelaar is een woon- en recreatiegemeente in een omgeving die zich kenmerkt door een fraai landschap met belangrijke natuurwaarden en ligging aan de Maas. De kwaliteit moet behouden en verhoogd worden voor zowel de eigen inwoners als de bezoekers. De leefbaarheid van de dorpen en kernen is gebaseerd op een eigentijds voorzieningsniveau. De woonfunctie is gericht op het opvangen van de natuurlijke groei van de bevolking en draagt bij aan de vitaliteit van de lokale samenleving, aan het sociaal draagvlak en een evenwichtige demografische samenstelling.

Een belangrijke economische drager wordt gevormd door toerisme, recreatie en cultuurhistorie. De agrarische sector heeft geen ruimte voor groei en zal afnemen. Voor overige bedrijven is beperkt ruimte beschikbaar om de eigen groei op te vangen van plaatselijk gebonden ondernemers.

Bovendien is Mook en Middelaar vanwege haar ligging sterk georiënteerd op het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN). In 1993 heeft de gemeente zich uitgesproken voor deelname hierin. Als Limburgse gemeente neemt zij een bijzondere positie in. Dit vraagt extra aandacht en inspanning. Vooral in KAN verband wordt bestuurlijk en ambtelijk samengewerkt. Daarnaast kent Mook en Middelaar tactische opgaven in verband met gemeentelijke samenwerking, zoals verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, gebaseerd op de nota Wonen en werken in het groen.

Het gemeentebestuur wil voor de burgers een slagvaardige en kwaliteitsgerichte organisatie zijn en de doelmatigheid en doeltreffendheid vormgeven die de inwoners ten goede komt. Een kleine organisatie met als kenmerken: laagdrempelig en toegankelijk. Het gemeentebestuur werkt lokaal en regionaal samen als dat nodig of gewenst is. Het wil midden in de samenleving staan en de betrokkenheid, impulsen en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het welbevinden, de wensen en de verbondenheid van en met (groepen uit) de plaatselijke bevolking, tijdelijke inwoners of gasten.

Taken en rol van de nieuwe burgemeester
Naast de wettelijke taken van openbare orde en veiligheid zal de te benoemen burgemeester een eigen portefeuille krijgen met als voornaamste taken:

- Financiën

- Bestuurlijke samenwerking

- Representatie, personeel en organisatie, I.C.T.
- Kunst en cultuur

- Communicatie

De raad spreekt de wens uit dat de burgemeester voor de aanvaarding van eventuele nevenfuncties dit vooraf bespreekt.

Competentieprofiel
Uitgangspunt is dat de kandidaat voldoet aan de volgende basiscondities te weten:

- Identificatie
De burgemeester neemt in iedere situatie die zich voordoet een passende positie in en identificeert zich met de mensen met wie hij/zij op dat moment van doen heeft. Bij een incident dat inwoners van de gemeente aangrijpt, legt hij/zij voldoende empathie aan de dag.


- Bindend vermogen
De burgemeester is het verbindende element tussen mensen en belangen en kan als dat nodig is bijdragen aan het tot stand komen van een gemeenschappelijke visie. Hij is een bruggenbouwer en goed in staat samenwerkingsverbanden te smeden en te onderhouden.
- Integriteit
De burgemeester geeft het goede voorbeeld, handelt transparant, eenduidig, volgens geaccepteerde normen en waarden, draagt deze uit en spreekt anderen erop aan.

- Onafhankelijkheid
De burgemeester staat boven de partijen en heeft voldoende natuurlijk gezag.

- Stressbestendigheid
De burgemeester onderneemt acties en treedt op in situaties die daarom vragen. In crisis-situaties straalt de burgemeester vertrouwen uit.

De raad geeft er prioriteit aan dat de burgemeester op een diplomatieke, sociale, en verantwoordelijk wijze, zelfstandig en op het juiste moment als netwerker gaat functioneren. Daarnaast zal de burgemeester als coördinator zijn functies op een creatieve, ordelijke en betrouwbare wijze moeten uitvoeren. Wij gaan ervan uit dat de kandidaat ook beschikt over de volgende vaardigheden:


- Mondeling communiceren
Ideeën en feiten in begrijpelijke taal voor anderen duidelijk maken. Laten zien ook anderen te verstaan.

- Daadkracht
Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Acties ondernemen om doelen te bereiken.
- Signaal gevoelig
Oppikken van signalen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken naar terzake doende informatie.

- Besluitvaardig
Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.

- Visie uitdragend
De richting waarin de gemeente zal gaan en de doelen die moeten worden nagestreefd op een aansprekende wijze overbrengen en er een draagvlak voor creëren.

- Organisatie vermogen
Op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties aangeven. Tijd en middelen benoemen om deze doelen te kunnen bereiken.

De raad is voornemens jaarlijks een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester met behulp van een in goed overleg samen vast te stellen reglement. Bedoelde gesprekken zullen altijd een vertrouwelijk karakter hebben en houden. De burgemeester dient mee te werken aan de eventuele te realiseren verbeterpunten.

Om zich snel op de hoogte te stellen van de cultuur waarin wij leven en werken verwachten wij dat de burgemeester spoedig in onze gemeente zal komen wonen. Wij gaan ervan uit dat de burgemeester tenminste één ambtsperiode in onze gemeente blijft functioneren.

De raad geeft bij de selectie de voorkeur aan kwaliteit boven politieke herkomst en heeft geen voorkeur voor een vrouw of een man dus het woord hij kan ook als zij gelezen worden.

Mook, 23 april 2002
2-5-2002 16:56