Gemeente Gilze en Rijen

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering d.d. 29 april 2002

Agendapunt

Besluit

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda


Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel vastgesteld
3. Spreekrecht

Gebruik van spreekrecht gemaakt door:

- dhr. J. Dubois (namens Natuurwerk-groep Gilze Imker) inzake milieupara-graaf coalitieprogramma 2002-2006 (agendapunt 9)
- dhr. C. Nieuwenhuijse inzake gestelde omtrent aanleg oostelijke rondweg in coalitieprogramma 2002-2006 (agendapunt 9)
4. Onderzoek geloofsbrieven raadsleden ter opvulling van opengevallen plaatsen als gevolg van benoeming wethouders

Geloofsbrieven in orde bevonden

5. Beëdiging en installatie van drie leden van de gmeenteraad
Beëdigd:

- mevrouw E.R.A. de Bont-Bakx (fractie Kern75)
- de heer J.P.C. de Hoon (fractie Locaal Belang)
- de heer G. Sterenborg (fractie Gemeentebelang)
6. Notulen van de vergaderingen van 13, 14 en 25 maart 2002
Notulen 14 maart 2002:

* blz. 2, regel 27: zij volgt nog een opleiding in Ankara wijzigen in zij heeft nog een opleiding in Ankara gevolgd
* blz. 2, regel 28: 1987 wijzigen in 1997
Zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld
7. Ingekomen stukken

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten Voorleggen aan raadscommissie Middelen

8. Instellen en samenstellen raadscommissies
Raadscommissies Middelen, Ruimte en Samenleving ingesteld

Voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden met 18 stemmen voor benoemd conform bijlage bij agendapunt nr. 8
9. Coalitieprogramma 2002-2006

Zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen
10. Voorstel inzake evaluatieonderzoek Wet voorzieningen gehandicapten en wijziging Verordening voorzieningen gehandicapten

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten

Nagaan:

* samenwerking met Diamantgroep;

* invulling artikel 2.1 lid 2 van de verordening

11. Voorstel inzake vervanging bedrijfskleding
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten met de vermelding dat de heren V. Haagh, A. Oomen en W. Teeuwen tegen dit voorstel stemmen

12. Voorstel inzake inrichting Gemeentebalie in bibliotheek Gilze
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten N.B.: privacy waarborgen

13. Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheids-dienst Hart voor Brabant

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten
14. Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Muziekinstituut Dongen - Gilze en Rijen

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten
15. Voorstel inzake aanwijzen vertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen

Conform voorstel besloten met 18 stemmen voor

16. Voorstel inzake intentieovereen-komst Ruimte voor Ruimte
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten

Toelichting in commissie 04-06-2002

17. Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet t.b.v. renovatie voetbalveld

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten

N.B.: dekking uit reserve groot onderhoud sportvelden

Nagaan: eventuele nadelige gevolgen (verontreiniging) van drainage met grindbed

17a. Motie CDA-fractie inzake verlengen voetpad Draaiboom te Gilze

Motie verworpen met 6 stemmen voor en 12 tegen

Overleg voeren met Woonstichting Leyakkers over aanleg van verlichting in brandgang

18. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten

De heren V. Haagh, A. Oomen en W. Teeuwen tegen begrotingswijziging 17/2002 (agendapunt nr. 11)

Begrotingswijziging 19/2002 (agenda-punt nr. 17): dekking ten laste van reserve groot onderhoud sportvelden

19. Sluiting

Rijen, 29 april 2002
de adjunct-gemeentesecretaris,
mr. J.W. Timmermans