Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2002-118

Den Haag, 02 mei 2002

Drie jaar PPS in Nederland: gestage voortgang, extra inzet is nodig

Minister Zalm heeft vandaag een voortgangsrapportage van drie jaar publiek-private samenwerking (PPS) naar de Kamer gestuurd. In het rapport wordt beschreven wat het kabinet heeft gedaan aan de ontwikkeling van PPS, wat dit heeft opgeleverd en welke vervolgaanpak nodig is om de ambities te realiseren.

PPS is een verzamelnaam voor verschillende vormen van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de realisatie van publieke voorzieningen zoals bijvoorbeeld snelwegen. Met PPS wordt beoogd de kwaliteit van overheidsdiensten te verbeteren en de efficiency te verhogen. Er zijn twee hoofdvormen van PPS: PPS bij gebiedsontwikkeling en PPS-concessies. Bij PPS-concessies worden de verschillende onderdelen van één investeringsobject geïntegreerd in één aan te besteden contract. Daarbij gaat het meestal om het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering en eventueel exploitatie en facility management. Juist de combinatie van deze verschillende onderdelen kan voor zowel overheid als private partij voordelen opleveren: er wordt bijvoorbeeld al bij het ontwerp en de bouw rekening gehouden met het onderhoud. Op lokaal niveau komt PPS bij gebiedsontwikkeling op grote schaal voor. Lokale overheden en marktpartijen beschouwen deze vorm van PPS als geaccepteerd. PPS-concessies zijn echter relatief nieuw en het kabinet richt zijn inspanningen vooral hierop.

Bij PPS bij integrale ontwikkelingsprojecten, waarbij bijvoorbeeld Rijksinfrastructuur wordt gecombineerd met vastgoedontwikkeling, zijn enkele resultaten geboekt, bijvoorbeeld Sytwende. Er is nog maar beperkte ervaring opgedaan.

Ook in de categorie PPS-concessie zijn er projecten succesvol verlopen. Er zijn eind 2001 twee grote PPS-concessiecontracten afgesloten: voor de HSL-Infraprovider en het HSL-Vervoer. Met het sluiten van het HSL-Infraprovidercontract heeft het private consortium voor 25 jaar een beschikbaarheid van 99% gegarandeerd. Er is daarnaast efficiencywinst geboekt t.o.v. de traditionele uitvoeringsvariant en er bestaat vooraf duidelijkheid over de kosten: de overheid draait niet op voor eventuele meerkosten. Andere projecten, zoals de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Delfland en enkele wegenprojecten bevinden zich in de aanbestedingsfase.

Bij een aantal projecten blijft de voortgang achter bij de verwachtingen, met name doordat er bestuurlijke overeenstemming ontbreekt of omdat er bij nadere studie onvoldoende mogelijkheden bestonden voor overdracht van taken en risico's naar private partijen of doordat er onvoldoende budgettaire middelen bleken.

Geconcludeerd wordt dat er een vervolgprogramma van kansrijke PPS-projecten moet komen. De betrokken departementen zullen hun kennis verder uitbouwen en PPS moet een vast onderdeel worden van de werkprogramma's. In het vervolgprogramma zal de focus liggen op de rail- en wegensector, de nutssector, scholen en andere overheidsgebouwen.

Woordvoerder: William Lelieveldt