Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

02-05-2002
Zandmaas / Maasroute

Tracébesluit vastgesteld

De inspraakronde voor het project Zandmaas / Maasroute, die in het voorjaar van 2001 van start ging, heeft bijna 4.000 reacties opgeleverd. In enkele gevallen hebben ze geleid tot een bijstelling van het ontwerp, maar de hoofdelementen ( hoogwaterbescherming, verbetering van de vaarroute en (beperkte) natuurontwikke ling) bleven overeind.

Zes weken, gerekend vanaf 15 maart, kon nog in beroep worden gegaan tegen het b esluit. De gemeente Heumen heeft intussen besloten dat niet te doen, hoewel haa r reactie niet in het plan is opgenomen. Heumen had aangevoerd dat de financiël e gevolgen van het verhoogde kanaalpeil voor de waterbeheersing in Hoogenhof do or het Rijk dienen te worden gedragen. In verband daarmee wilde de gemeente ook dat de 'nul-situatie' in Hoogenhof en de bedrijventerreinen Ambachtsweg en Hog e Brug zou worden vastgelegd om latere afwijkingen te kunnen meten. Bovendien d rong de gemeente aan op de aanleg van een fietsverbinding bij de realisering va n de tweede keersluis in Heumen.

De reactie van Rijkswaterstaat komt neer op een uiteenzetting van de plannen di e B&W voldoende vertrouwen geeft dat aan de wensen tegemoet zal worden gekomen. Ter bevestiging daarvan heeft het college dat nogmaals in een brief vastgelegd .