Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

02-05-2002
Verkeerd geadresseerde oproepingskaarten verkiezingen

Oproepingskaarten verkeerd geadresseerd?

Onlangs zijn de oproepingskaarten voor de Tweede Kamerverkiezingen verzonden. H et kan zijn, dat er oproepingskaarten aan kiezers, die pas zijn verhuisd, nog n aar het oude adres zijn gegaan. Dat is vooral het geval bij mensen, die na 2 ap ril 2002 verhuisd zijn. Op deze datum is namelijk het adressenbestand van de ki ezers uitgedraaid, terwijl de oproepingskaarten enkele weken daarna door de PTT verspreid worden.

Maar het kan ook gebeuren, dat burgers die al vóór 2 april verhuisd zijn, verge ten zijn aangifte van verhuizing te doen bij de gemeente en daardoor op het oud e adres ingeschreven blijven staan.

Ontvangers van oproepingskaarten voor vorige bewoners van een huis kunnen de ka arten het beste terugsturen naar de afdeling burgerzaken van de gemeente Heumen (dus niet naar het nieuwe adres van de kiezer). De kiezersadministratie kan da n gericht worden bijgewerkt. Het voorkomt bovendien dat de nieuwe bewoner in de toekomst problemen krijgt met bijvoorbeeld aanvragen om huursubsidie en uitker ingen en de aanslagen van (gemeentelijke) belastingen en heffingen.

U doet er daarom goed aan de oproepingskaarten niet door te sturen naar het nie uwe adres van de vorige bewoners of weg te gooien, maar u kunt ze het best teru gsturen naar de gemeente.