Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

02-05-2002
Drie commissies van advies

Drie commissies

Op 25 april heeft de gemeenteraad het bestaande commissiesysteem vaarwel gezegd . Er zijn nu nog maar drie commissies die adviseren aan de gemeenteraad:


- de commissie Algemene Zaken (AZ). Deze behandelt onderwerpen van bestuurlijke aard en zaken op het terrein van openbare orde en veiligheid.

In het presidium (de vergadering van fractievoorzitters) zal nog een voorstel w orden besproken van het CDA om de bezetting en het werkterrein van de commissie AZ te vergroten.


- de commissie Welzijn. In deze commissie komen onderwerpen op het terrein van welzijn, verenigingsleven, sport en bibliotheek, educatie, sociale zaken en cul tuur op de agenda.


- de commissie Grondgebied gaat adviseren over ruimtelijke ordening, openbare w erken, verkeer, milieu en economische zaken.

Nieuw is ook dat de commissies niet meer een wethouder als voorzitter hebben (d at is sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur niet meer mogel ijk), maar een technische leiding. Voor bovengenoemde commissies wordt die uitg eoefend door respectievelijk R. Peters (DGH), F. van Wijk (CDA) en Mevr. M. Str ijk (PvdA/GroenLinks).

De commissie AZ bestaat uit de voorzitters van de verschillende fracties in de raad. De commissies Welzijn en Grondgebied tellen elk tien leden. Dat zijn er t wee per fractie, onder wie ook niet-raadsleden.

De volledige samenstelling van de commissies, maar ook de adressen en telefoonn ummers van de raadsleden is op deze site te vinden "Gemeentebestuur" > "Wie i s wie". U komt er ook door hier te klikken.