Gemeente Dalfsen

26-04-2002

Zes inwoners van Dalfsen koninklijk onderscheiden

Zes inwoners van Dalfsen kregen vrijdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door burgemeester L.V. Elfers. De decorandi zijn de dames A. Westerman-Sterken, J.B. Bruggeman-van der Linde, H.B.C. Heetbrink-Oerlemans en de heren G. Esselink, H. de Boer, G de Haan,

Mevrouw A. Westerman-Sterken (Lid in de Orde van Oranje Nassau) Decoranda (63) was en is (bestuurlijk) actief op een aantal terreinen van het maatschappelijk leven. Zij vervulde en vervult de volgende functies:


· 1962-heden: welfare vrijwilligster bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Nieuwleusen;

· 1968-2000: vrijwilligster bij Verzorgingshuis De Hulstkampen (bezoeken van bewoners);

· 1979-1983: bestuurslid van de Stichting Cultureel Opbouwwerk Nieuwleusen;

· 1980-1984: bestuurslid van de Vereniging Voor Christelijk Primair Onderwijs in Nieuwleusen;

· 1999-heden: Betrokkene zet zich in voor de Nederlands Hervormde Vrouwendienst.

De heer G. Esselink (Lid in de Orde van Oranje Nassau) Decorandus (67) is gepensioneerd tuinder. Daarnaast was/is hij actief in de volgende functies:

1978-1988 lid van het bestuur van de veiling KZIJ (Greenery); 1985-1995 lid van het hoofdbestuur Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM)
1989-1990 lid van het bestuur OLM verzekeringen; 1989-heden lid Raad van Commissarissen OLM Accountants en Belastingadviseurs
1989-1995 lid dagelijks bestuur OLM;
1989-2000 lid van het bestuur Kruidencoöperatie Angelica; 1990-heden lid ledenraad Avéro;
1995-1996 lid vakgroep Tuinbouw LTO MidOost;
1995-1999 Vice-voorzitter Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) afdeling Dalfsen;
1996-heden lid van de Vakgroep Open Teelten GLTO; 1997-heden lid Mr. Engels van Beverfordefonds;
2000-heden lid Raad van Commissarissen vereniging Nederlandse Kruidencoöperatie.

De heer H. de Boer (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) Decorandus (63)was tot 1998 werkzaam als bedrijfsdirecteur bij het werkvoorzieningschap Zwolle en Omstreken (daarna gebruik makend van de FPU-regeling), was en is (bestuurlijk) actief op een aantal terreinen van het maatschappelijk leven. Hij vervulde en vervult de volgende functies:

Rabobank

· 1970-2001 Bestuurslid en voorzitter (sinds 1976) van de Rabobank Dalfsen-Lemelerveld. Mede dankzij decorandus vond in 1973 de fusie plaats tussen de lokale boerenleenbanken en de Raiffeissenbank;
· lid (gedurende 20 jaar, waarvan 15 jaar als voorzitter) van de kring van Rabobanken Zwolle en in die hoedanigheid lid van de Centrale Kring Vergadering;

· 1987-1996 werkgeverslid van de Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegenheden Rabobanken;

· 1995-2000 voorzitter van de publiciteitscommissie van de kring van Rabobanken Zwolle;

Diversen

· 1968-1998 oprichter en bestuurslid (aanvankelijk als secretaris, vanaf 1973 als voorzitter) van IJsclub Stokvisdennen;
· 1970-1981 raadslid in de gemeente Dalfsen;
· 1990-2000 penningmeester van het gewestelijk bestuur van de KNSB;
· 1995-heden penningmeester van het hoofdbestuur van de KNSB;
· 1999-heden voorzitter van de Stichting Blauwe Bogen Dalfsen.
Betrokkene werd in 1999 benoemd tot erelid van de IJsclub Stokvisdennen. Voorts ontving hij in 1995 de zilveren Rabobankspeld.

De heer G. de Haan (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) Decorandus (62) was tot 2000 inspecteur basisonderwijs en heeft zich daarnaast ingezet voor de samenleving door het aanvaarden bestuurlijke functies op twee terreinen van het maatschappelijk leven.

Politiek
1978 - 1982 Bestuurslid van het CDA, afdeling Dalfsen; 1988 - 2001 Voorzitter van het bestuur van de Afdeling Dalfsen van het CDA;
1999 - heden Lid van het CDA bestuur Overijssel.

Kerkelijke activiteiten
1986 - 1998 Ouderling van de Hervormde Gemeente; 1998 - 1999 Voorzitter van de Kerkenraad;
2001 - heden Lid van de Commissie voor pastoraat van de 'Samen op Weg' kerkenraad te Dalfsen en tevens wijkmedewerker Oudleusen. Decorandus was ook nog organist van de kerk.

Mevrouw J.B. Bruggeman-van der Linde ((Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Decoranda (69) was/is actief in de volgende functies;


· 1972 - 1986 Bestuurslid van gemengd zangkoor Soli Deo Gloria;
· 1972 - 1985 Oprichter kinderkoor, onderdeel van Soli Deo Gloria; voorts dirigente en begeleiding;

· 1972 - heden Decoranda is in 1972 begonnen als organiste van het rouw- en trouwkoor van de Onze Lieve Vrouwe kerk te Zwolle, ook bekend als De Peperbus en als organiste van een koor in de Sint Michaëlkerk te Zwolle.

· 1977 - 1985 Oprichter tienerkoor Deo Cantamus, voorts begeleiding en dirigeren;

· 1979 - 2001 Vanaf 1979 heeft decoranda een freelance contract in verzorgingshuis ' De Nieuwe Haven' te Zwolle, onderdeel van de Theodora Vols de Wael Stichting.

· 1982 Groot jubileumconcert ter gelegenheid van jubilea van beide koren, de Hervormde Kerk puilt uit van de bezoekers en medewerking wordt onder andere verleend door Soli Deo Gloria en alle oud-leden van beide koren.

· 1995 - heden Oproepkracht voor de NUVA, voorheen de Zwolse Begrafenis Vereniging.

Voorts was decoranda actief in de Nederlands Hervormde Kerk te Dalfsen, in verenigingsgebouw Pniël te Dalfsen, Bejaardencentrum Rosengaerde, en de Rooms-Katholieke Parochie te Dalfsen.

Mevrouw H.B.C. Heerbrink-Oerlemans (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
Decoranda (70) vervulde tot augustus 1990 een leidinggevende functie in het Middelbaar Beroepsonderwijs als directeur van een opleidingsinstituut voor activiteitenbegeleiders van het Nederlandse Rode Kruis (in 1984 begiftigd met het Kruis van Verdienste) in Epe en heeft zicht daarnaast verdienstelijk gemaakt voor de samenleving op een aantal terreinen van het maatschappelijk leven.

Bridgen
1974 - 1994 Voorzitter van het bestuur van de Bridge Sociëteit Dalfsen; in 1994 benoemd tot erelid.
1982 - 1986 Lid bestuur van het district Rijnstreek van de Ned. Bridge Bond.

Politiek
1980 - 1989 Lid van de VVD steunfractie gemeenteraad Dalfsen 1988 - 1994 Voorzitter van de VVD steunfractie gemeenteraad Dalfsen 1989 - 1994 Lid van het afdelingsbestuur VVD Dalfsen 1994 - 2001 Gemeenteraadslid VVD fractie en vanaf 1996 fractievoorzitter.
2001 - heden Voorzitter van de VVD steunfractie gemeenteraad Dalfsen en lid van het afdelingsbestuur.

Stichting Dagverblijven voor lichamelijk Gehandicapten (S.D.L.G.) in Heerde
1981 - 1987 Lid van het Algemeen Bestuur
1990 - 1997 Voorzitter van het bestuur, door haar daadkracht en volharding kon het activiteitencentrum Breidablik worden geopend. 1997- 1999 eerst bestuurslid en later lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Instellingen Zorg Arnhem (SIZA).

Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen (SOD), De Trefkoele 1988 - 1989 Lid van het Algemeen Bestuur
1989 - 1994 Lid van het Dagelijks Bestuur
1994 Voorzitter van de werkgroep Vernieuwing Bestuursstructuur SOD

SOS Telefonische Hulpdienst Oost Nederland
1991- 1998 Bestuurslid en tevens secretaris van de SOS THD Zwolle

Interakt (interactief tussen mensen, middelen en mogelijkheden, 20 vestigingen/projecten; 400 clienten en 325 mensen werkzaam) 1997- 1999 Door de inzet van decoranda, haar betrokkenheid, kennis en kunde is in de provincie Overijssel één voorziening, één loketfunctie ontstaan voor wonen/dagbesteding t.b.v. mensen met een (ernstig) lichamelijke handicap. Dit twee jaar gedurende het proces heeft decoranda geleid met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen, mensgerichtheid en integriteit.