Provincie Limburg

GS steunen innovatiefondsen voor agrarische bedrijven

Gedeputeerde Staten van Limburg zijn bereid om deel te nemen in twee op te richten fondsen, bedoeld om innovatieve ontwikkelingen bij agrarische bedrijven te bevorderen. De fondsen zijn een initiatief van de Limburgse Land- en Tuinbouw-bond (LLTB). In totaal gaat het om een provinciale ondersteuning van 567.225,-.

De beide nog op te richten fondsen, Agro Venture Fund B.V. en Agro Venture Exploring Fund B.V., kunnen risicodragend kapitaal (venture capital), gekoppeld aan kennis en ervaring, inzetten voor innovatieve bedrijven of initiatieven die gerelateerd zijn aan de agrarische sector. Het onderscheid tussen beide fondsen komt tot uitdrukking in de mate waarin er duidelijkheid is over de haalbaarheid van een bepaald initiatief. Het eerste fonds, het Agro Venture Fund (AVF), heeft tot doel om risicodragend vermogen (venture capital) te verstrekken voor uitontwikkelde innovaties en daarbij tegelijk een coach ter beschikking te stellen. Het tweede fonds, genaamd Agro Venture Exploring Fund (AVEF), financiert de doorontwikkeling van innovatieve ideeën die nog in een pril stadium verkeren.

GS hebben de LLTB laten weten dat ze bereid te zijn als stakeholder te willen participeren. Dit wordt bekrachtigd via het ondertekenen van een intentieverklaring onder een aantal voorwaarden. Deze hebben onder meer betrekking op het Europaproof zijn van de ondersteuning en op de uiteindelijke goedkeuring van de overeenkomst door Provinciale Staten. Naast de Provincie Limburg hebben inmiddels ook het ministerie van LNV, Interpolis en de LLTB aangegeven als stakeholder te zullen fungeren. Daarnaast wordt een twintigtal aandeelhouders gezocht. De Industriebank LIOF heeft zich bereid verklaard om het fondsmanagement voor haar rekening te nemen.
24-4-2002 14:11