Provincie Limburg

Bureau Acona onderzoekt ACN-fabrieken DSM in opdracht van VROM

Bureau Acona onderzoekt ACN-fabrieken DSM in opdracht van VROM ONAFHANKELIJK ONDERZOEK MINISTERIE BINNENKORT VAN START Gedeputeerde Staten zullen het veiligheids-beheerssysteem van de ACN-fabrieken pas toetsen nadat een onderzoek in opdracht van ministerie van VROM is uitgevoerd en daarover is gerapporteerd. Dit om doublures in onderzoeken te voorkomen. Het onderzoek van VROM wordt uitgevoerd door bureau Acona en is naar verwachting in november van dit jaar gereed. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer (nr. 64; Poppe/Van der Steenhoven) en de brieven van minister Pronk aan de Vaste Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer heeft onlangs een gesprek plaatsgevonden tussen VROM Inspectie Zuid en gedeputeerde Driessen. Daarbij is afgesproken dat de Provincie Limburg alle medewerking verleent aan het onafhankelijk onderzoek in opdracht van de minister. Ook is afgesproken dat de Provincie de handhavingsinspanningen onverminderd voortzet. Het onderzoek van het ministerie concentreert zich op de veiligheid van de ACN-fabrieken en op een vergelijkend onderzoek naar de toegepaste techniek van de ACN-fabrieken met de thans wereldwijd beschikbare mogelijkheden. De Provincie heeft het projectplan vóór het onafhankelijk onderzoek van commentaar voorzien. VROM heeft aangegeven dat de kwaliteit van de vergunning, het al dan niet voldoen aan de vergunning, het toezicht van de Provincie, de kwaliteit van het veiligheidsrapport alsmede de beoordeling hiervan door de Provincie geen onderdeel vormen van het onderzoek. Wel is in het projectplan van VROM opgenomen dat het veiligheidsbeheerssysteem getoetst zal worden. De Provincie zal, als onderdeel van het Installatie Veiligheidsrapport (IVR), het veiligheidsbeheerssysteem laten toetsen. Dit gebeurt pas nadat het onderzoek van VROM Inspectie Zuid is afgerond, als dit noodzakelijk mocht blijken. Dit om doublures in het onderzoek te voorkomen. In april 2002 is een bezoek gebracht aan de deelstaat Nordrhein Westfalen om over de problematiek van ACN-fabrieken te spreken. Dit bezoek was bedoeld om meer inzicht te krijgen in de toegepaste technieken en de opgelegde veiligheidsmaatregelen in Duitsland. Over dit bezoek informeert gedeputeerde Driessen de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken op 3 mei a.s. 23-4-2002 16:14