Provincie Limburg

GS provinciale leerstoel duurzame ontwikkeling

Mogelijk dit najaar van start.

De Provincie Limburg wil, samen met de Universiteit Maastricht (UM) en de Hogeschool Zuyd (HZ), komen tot het oprichten van een bijzondere leerstoel Duurzame Ontwikkeling in Limburg. De Provincie denkt circa twee dagen in de week gebruik te maken van diensten van de nog te benoemen hoogleraar.
De bedoeling is dat de overige tijd benut wordt door de HZ, de UM en eventuele andere belanghebbenden. Het streven is om de Leerstoel in het najaar 2002 ingevuld te krijgen.

Het initiatief tot het instellen van een leerstoel Duurzame Ontwikkeling is afkomstig van de statenfractie van Groen Links. De Provincie heeft daarop een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een eventuele oprichting van een dergelijke leerstoel. GS hebben zich nu positief uitgesproken over de zogeheten definitiefase uit dit plan. Die beschrijft het hoe en waarom van het instellen van een leerstoel Duurzame Ontwikkeling.

Keuzes met duurzaamheidsstempel
Limburg heeft zich in het Provinciaal OntwikkelingsPlan (POL) uitgesproken voor het maken van duurzame keuzes. De zogenoemde economische, sociaal-culturele en ecologische kapitalen zullen in samenhang met elkaar moeten leiden tot een duurzaam en waardenvast Limburg. Zowel op strategisch, tactisch maar ook op uitvoeringsniveau is het belangrijk dat de keuzes die de komende jaren gemaakt worden, als het ware voorzien zijn van een duurzaamheidsstempel. De Provincie heeft er behoefte aan om op een zorgvuldige wijze de discussie over de te maken toekomstige keuzes te voeren. De komst van een leerstoel Duurzame Ontwikkeling kan hierbij behulpzaam zijn. Ook de Universiteit Maastricht (UM) en de Hogeschool Zuyd hebben zich uitgesproken voor het instellen van een dergelijke leerstoel. Het belang van de UM is met name het verder verrichten van wetenschappelijk onderzoek om meer inhoud te kunnen geven aan het begrip Duurzame Ontwikkeling. De Hogeschool is erbij gebaat om reeds bestaande kennis op het gebied van Duurzame Ontwikkeling structureel te implementeren in de huidige en nog te ontwikkelen onderwijsmodules. Ook zouden andere maatschappelijke partijen waaronder het bedrijfsleven gebruik kunnen maken van deze leerstoel. 24-4-2002 14:14