Provincie Limburg

Provincie financiert opstellen uitvoeringsprogramma

Aanpak wonen-welzijn-zorg Sittard-Geleen voorbeeld voor gehele regio.

Gedeputeerde Staten betalen de volledige kosten van het opstellen van een uitvoeringsprogramma wonen-welzijn-zorg Westelijke Mijnstreek. De gemeente Sittard-Geleen had een verzoek ingediend tot medefinanciering voor het opstellen van een dergelijk programma op wijkniveau. Het college van GS is van mening dat de voorgestelde aanpak van de gemeente inhoudelijk en organisatorisch volledig aansluit bij de door de Provincie vastgestelde beleidslijnen. Reden voor het college van GS om de gemeentelijke aanpak op te schalen naar een regionaal niveau. De financiering van het opstellen van het uitvoeringsprogramma komt volledig voor rekening van de Provincie. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 74.000,-. De aanpak in de Westelijke Mijnstreek wordt door GS gezien als model voor andere regio's in de provincie.

Het op te stellen uitvoeringsprogramma bestrijkt de gehele WGR-regio Westelijke Mijnstreek. Uitgegaan wordt van de doelgroepen ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en (ex) psychiatrische patiënten, gekoppeld aan het thema wonen-welzijn-zorg bij zorgwoningen en ouderenhuisvesting. Het uitvoeringsprogramma moet een inventarisatie bevatten van vraag en aanbod op dit gebied. Op grond van deze inventarisatie wordt een integrale visie ontwikkeld hoe gemeenten en de regio willen omgaan met het thema wonen-welzijn-zorg. Al bestaande projecten lopen daarbij geen vertraging. De integrale visie moet worden neergelegd in een concreet uitvoeringsprogramma op het niveau van een wijk/kern. Het programma bevat dan een overzicht van alle activiteiten en maatregelen die nodig zijn om zo goed mogelijke voorzieningen te krijgen. Dit alles onder het motto: 'van visie naar concreet project'.

Dat er bij de gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek behoefte bestaat aan een dergelijk uitvoeringsprogramma, is neergelegd in het concept-Regionaal Volkshuisvestingplan (RVP) van deze regio. Op korte termijn wordt men concreet geconfronteerd met een aantal initiatieven van intramurale zorginstellingen die gaan deconcentreren en extramuraliseren. De intramurale ouderenzorg in de regio kent behoorlijke wachtlijsten en wachttijden en de bevolking vergrijst relatief snel. In de Westelijke Mijnstreek zijn de gezamenlijke gemeenten verder bezig met het ontwikkelen van een regiovisie, waaronder het thema wonen, welzijn en zorg.

Bureau Companen uit Arnhem gaat het uitvoeringsprogramma opstellen. Companen heeft voor de voormalige gemeente Sittard reeds een dergelijk uitvoeringsprogramma opgesteld. Companen beschikt over veel relevant bruikbaar materiaal over deze regio.
Er komt op regionaal niveau een begeleidingscommissie, met daarnaast twee stuurgroepen: één lokaal voor Sittard-Geleen en één interlokaal voor de gezamenlijke andere gemeenten. Omdat er in Sittard-Geleen al een basis is gelegd, kan daar direct gestart worden met het opstellen van het uitvoeringsprogramma.
25-4-2002 15:10