Productschap Margarine


Crusher Cereol verkoopt fabriek, verlaat Nederland

De Utrechtse sojafabriek Cereol Benelux B.V. heeft vrijdag haar laatste productie gedraaid en is sinds gisteren officieel gesloten. Protesten van buurtbewoners in de wijk Oog in Al over stank-, stof- en geluidsoverlast hebben de gemeente ertoe gebracht de fabriek eerst te beletten de productie uit te breiden en vorig jaar de boel op te kopen om de zaak deze week te sluiten.

Intussen zijn de 58 medewerkers, van wie een maand geleden 32 nog geen nieuwe baan hadden gevonden, woedend en teleurgesteld. Om letterlijk hun stoom af te blazen, hebben de Cereol-medewerkers op hun laatste werkdag aan de stoomfluit getrokken die speciaal in bruikleen was gekregen van het Stoommuseum in Medemblik. Eerst elke vijf minuten, daarna elk uur. Het janken reikte tot acht kilometer ver en leidde uiteraard opnieuw tot klachten van buurtbewoners. Vorige week hebben algemeen directeur Evert van Korlaar en adjunct-directeur Cees Oomen van Cereol Benelux de definitieve koopovereenkomst met de gemeente officieel ondertekend. De fabriek wordt voor ruim 17 miljoen euro door de gemeente overgenomen en zal door haar worden gesloten. Met de sluiting komt een einde aan een stuk industriële geschiedenis. In 1908 werd de Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek (S.O.L.) gebouwd, in de jaren vijftig werd de extractiefaciliteit voor het winnen van olie en schroot uit sojabonen neergezet, op 1 mei 2002 zijn de poorten dichtgegaan.

Aangezien de Raad van State niet bereid was de zitting te verdagen, heeft hij op 17 april jl. uitspraak gedaan in een conflict over een uitbreidingsvergunning. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente vorig jaar april ten onrechte de capaciteitsuitbreiding heeft geweigerd. Cereol had de verwerkingscapaciteit willen vergroten van 562.000 naar 700.000 ton sojabonen, maar zag zijn verzoek geweigerd op grond van geuroverlast. Dat gemeentelijke besluit is door de Raad van State vernietigd omdat de gemeente voor de uitbreiding een andere geurnorm had opgelegd dan voor de bestaande capaciteit. Door de uitspraak van de Raad van State zou, in het geval Cereol nog zou produceren, het college van B&W van Utrecht alsnog een nieuw vergunningbesluit moeten nemen. Nu Cereol sluit, zal dit niet meer gebeuren. Adjunct-directeur Oomen verwacht dat er geen schadeclaim zal volgen omdat een adequate juridische onderbouwing voor zon claim moeilijk zal zijn. Ook wil hij niet speculeren over wat er was gebeurd als de fabriek wel had mogen uitbreiden. Bekend is dat de fabriek juist het afgelopen boekjaar vanwege het toegenomen gebruik van sojaschroot (door het verbod op diermeel) in mengvoeders goede winst boekte. Maar ook is duidelijk dat het hoofdkantoor in Parijs rekening wilde houden met de voorziene terugloop (20 procent) in de Nederlandse varkensstapel en daardoor niets zag in bouw van een nieuwe fabriek.

Met een ploeg van twintig medewerkers wordt tot eind juni nog doorgewerkt om het extractiegebouw hexaanvrij en de inrichting schoon te maken. Tevens zullen in deze periode de machines worden uitgebouwd die elders worden ingezet. Vele medewerkers vertrekken met pijn in het hart, want de verbondenheid aan Cereol was groot. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de gemiddelde arbeidsduur, die 15 jaar bedraagt. Met de bonden FNV Bondgenoten en De Unie is voor alle werknemers een sociaal plan opgesteld. Krachtens dit sociaal plan krijgen alle werknemers in het laatste halfjaar (dat nu voorbij is) 50 procent extra salaris. Medewerkers van 54 jaar en ouder krijgen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een aanvulling op de wettelijke uitkering die varieert van 70 tot 100 procent van het laatst verdiende loon. Werknemers jonger dan 54 jaar krijgen een vergoeding per dienstjaar, gebaseerd op de zogenaamde kantonrechtersformule. Bovendien krijgen alle medewerkers een extra uitkering, gebaseerd op de brutowinst over de maanden januari tot en met april.

Randstad Mobiliteitsdiensten begeleidt de Cereol-medewerkers die hiervan gebruik willen maken naar een andere baan. Van de 58 werknemers zijn er 36 onder haar hoede van wie 22 inmiddels elders werk hebben gevonden. Zeven werknemers zijn 57 jaar of ouder en zijn niet meer actief op zoek.