Partij van de Arbeid

Den Haag, 2 mei 2002

VRAGEN VAN HET LID WAALKENS (PVDA) AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

1. Voldoen alle veemarkten in Nederland inmiddels aan de inrichtingseisen voor verzamelplaatsen? Zo nee, welke veemarkten voldoen niet en op welke punten? (NB. Verzamelplaatsen moesten per 01-11-2001 voldoen aan de inrichtingseisen; voor het bouwen van een overdekte wasplaats gold een ontheffing tot 01-04-2002).

2. Wat zijn de veterinaire risico's van verzamelplaatsen die niet voldoen aan de inrichtingseisen?

3. Waarom wordt de erkenning van veemarkten als verzamelplaats niet ingetrokken als zij nog steeds niet voldoen aan de vigerende inrichtingseisen?

4. Is het u bekend dat de provincie Friesland (samen met de gemeente Leeuwarden) plannen heeft ontwikkeld om met publieke middelen de nog ontbrekende voorzieningen bij de veemarkt in Leeuwarden aan te brengen?

5. Is het bericht waar dat ook het ministerie van LNV hierin financieel participeert? Zo ja, wat is de reden van deze participatie?

6. Bent u met mij van mening dat het niet tijdig voldoen aan de regels een ernstige concurrentieverstoring betekent ten opzichte van de verzamelplaatsen die wel op tijd (per 01-11-2001 c.q. 01-04-2002) aan de inrichtingseisen hebben voldaan en die wel voor eigen rekening en risico de betreffende investeringen hebben gedaan?