Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

02-05-2002
Milieuzaken
vergunningen

De hieronder gepubliceerde (ontwerp) vergunningen, meldingen en bijbehorende stukken kunt u inzien

* elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en op afspraak (0316-279330) van 14.00 tot 16.00 uur op de afdeling Milieu en Bouwzaken van de sector Grondgebied van het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven;
* indien hierom wordt verzocht (0316-279330): elke maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur bij de afdeling Burgerzaken van de sector Burger en Samenleving.

Indien gewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.

Definitieve vergunningen

* Nieuwgraaf 19 ten name van Lips textielreinigingsbedrijven te Duiven ten behoeve van het verbinden van aanvullende voorschriften aan de bestaande milieuvergunning

Deze vergunning ligt ter inzage van 2 mei 2002 tot en met 12 juni 2002. Binnen die termijn kan beroep tegen de vergunning worden ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de wettelijke adviseurs en degenen die al eerder bedenkingen (bezwaren) hebben ingebracht. Ook als u kunt aantonen dat u niet in staat bent gewenst om eerder bedenkingen in te dienen, kunt u nu beroep instellen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

De vergunning wordt pas na 12 juni 2002van kracht, tenzij iemand voor die tijd beroep heeft ingesteld bij de Raad van State en tevens een verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening heeft ingediend. Dan zal eerst op dit verzoek moeten worden beslist alvorens de vergunning van kracht wordt. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.