Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

02-05-2002
Bestemmingsplan "De Nieuweling, herziening ex artikel 30 WRO" Goedkeuring Gedeputeerde Staten

Goedkeuring Gedeputeerde Staten
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maakt ingevolge het bepaalde in artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 19 april 2002, nr. RE2001.114822 goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan "De Nieuweling, herziening ex artikel 30 WRO".

Woningbouw en bedrijfskavels
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatiemogelijkheid van ca. 480 woningen en 25 bedrijfskavels. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door het park De Nieuweling, in het oosten door de Heiliglandsestraat, in het zuiden door de spoorlijn Arnhem -Zevenaar en in het westen door de woonwijk Vergert-Zuid en het bedrijventerrein 't Holland. Inmiddels zijn ca. 360 woningen reeds gerealiseerd en bewoond.
Onderhavig bestemmingsplan is een zogenaamd reparatieplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft op 23 november 2000 goedkeuring onthouden aan het oorspronkelijke bestemmingsplan "De Nieuweling" uit 1997. Daarom diende op grond van artikel 30 WRO een nieuw bestemmingsplan voor het gebied te worden opgesteld.

Inzage en beroep
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 2 mei 2002, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in het gemeentehuis.
Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan beroep worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit door degene die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening. De beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.
Het goedkeuringsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verschuldigd.

Informatie
De afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken is gevestigd in het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven en iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inzage in de stukken buiten de openingstijden of buiten de werkuren kan desgevraagd een afspraak worden gemaakt (0316-279383).