Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 2 mei 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunningen

* J.B. Jägers, vergroten terras, Drumptselaan 83 (24-04-2002)
* W.Timmer, plaatsen garage, Haaftenlaan 3 (24-04-2002)
* C.H. Dingemans, plaatsen dakkapel, Hellouwlaan 4 (19-04-2002)
* J.D. van de Berg, plaatsen dakkapel, Opalweg 9 (22-04-2002)
* S.J.P. Schoots, plaatsen tuinhuis, Rembrandtstraat 36 (22-04-2002)
De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunningen

* H.W. Cornelissen, bouwen 4 garage's, Hoveniersweg ongenummerd (22-04-2002)

* L.L. Reuser, vergroten woning, Notarisappel 13 (24-04-2002)
* X.A.G. de Jong, vergroten woning, Nachtegaallaan 52 (24-04-2002)
* Dhr. Veldt, vergroten woning, Notarisappel 15 (24-04-2002)
* W.S.H. Calmeijer Meijburg, gedeeltelijk veranderen garage/ werkruimte in keuken/ werkruimte, Burg. Meslaan 43 (26-04-2002)
* K.J. van Eldik, vergroten woning, Burg. Stolklaan 32 (26-04-2002)
* J.H. Tromp, plaatsen dakkapel, Aletta Jacobslaan 7 (26-04-2002)
Positieve beschikking bouwmelding

* J.L. Wite, plaatsen schuurtje, Kalverbos 4 (22-04-2002)
Verleende sloopvergunningen

* Motel Tiel B.V., slopen gedeelte parkeerdek, de daaronder gelegen ruimten, de entree tot die ruimten alsmede de afrit en de daaronder gelegen ruimten, Laan van Westroyen 10 (22-04- 2002)
* Gebr. Bongers, slopen berging/ magazijn met werkplaats, Zoelensepad 38 (25-04-2002)

Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Milieu

Wet milieubeheer

Meldingen conform artikel 8.41
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 8.41, 4e lid van de Wet milieubeheer bekend, dat de volgende meldingen zijn binnengekomen:

* Chep Benelux Nederland B.V., voor het veranderen van een reeds aanwezige inrichting aan de Morsestraat 36.

Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer

* W.J.van Gelder, voor het oprichten van een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf voor open grondsteelt aan de Rijsakkerweg 14.

Vanaf 3 mei 2002 kunnen de meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, gedurende vier weken worden ingezien bij Publieksvoorlichting, Achterweg 2 in Tiel, iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur, alsmede buiten kantooruren, uitsluitend na telefonische afspraak. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon: (0344) 63 72 44.

Vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunning

* Aan European Interpromotions in Vlaardingen voor:

* het organiseren van een braderie en een hobby- en ambachtenmarkt op de Hoogeindse straat, het Hoogeinde, de Waterstraat, de Markt, de Weerstraat, de Kleibergsestraat, de Tolhuisstraat, het Plein, de Varkensmarkt, de Voorstad, de Damstraat, de Vleesstraat en de Gasthuisstraat op zaterdag 14 september en zondag 15 september 2002;

* het plaatsen van enkele kleine kermisattracties van 6 tot en met 15 september a.s. op diverse lokaties binnen het promenadegebied;
* live optredens van musici vanaf podia, die zullen worden geplaatst op verschillende lokaties in de binnenstad op 14 september a.s. tot uiterlijk 24.00 uur en op 15 september a.s. tot 18.00 uur.

In het belang van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunning een aantal voorschriften verbonden. Tevens zullen diverse straten in de directe omgeving van de promenade tijdelijk worden afgesloten. (verzenddatum: 22 april 2002)

Alle op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlichting.
Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de ontheffing vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Verkeer

Varkensmarkt, het Plein en de Kleibergsestraat
Vanwege diverse evenementen worden van zondag 5 mei 07.00 uur tot maandag 6 mei 01.00 uur de Varkensmarkt, het Plein en de Kleibergsestraat gesloten voor voertuigen.

Oliemolenwal
Door bouwwerkzaamheden wordt de Oliemolenwal gesloten voor alle verkeer op maandag 6 mei van 12.00 tot 17.00 uur en woensdag 8 mei van 07.00 tot 17.00 uur.

Kruispunt Jhr. P.A. Reuchlinlaan-Akelei
Vanwege de aanleg van een rotonde op het kruispunt Jhr. P.A. Reuchlinlaan-Akelei is tot en met vrijdag 10 mei de kruising gesloten voor bestuurders. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Ambtmanstraat
Door bouwwerkzaamheden wordt tot en met vrijdag 15 juni 2002 in de Ambtmanstraat ter hoogte van de Kerkstraat een gedeelte van de rijbaan afgesloten, al het verkeer kan, hetzij met enige vertraging, doorgang vinden.

Overig

Publicatie kennisgeving festiviteiten
Ingevolge artikel 4.1.3. van de Algemene plaatselijke verordening Tiel, hebben alle houders van inrichtingen die vallen onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer het recht om 4x per kalenderjaar een incidentele festiviteit te houden, waarbij bepaalde voor schriften van dit Besluit niet gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de maximaal toegestane geluidsniveaus en (en veelal als gevolg daarvan) het verbod op het ten gehore brengen van live-muziek. De houder dient deze festiviteit 2 weken voor aanvang te melden bij burgemeester en wethouders. Zij maken hierbij bekend een dergelijke kennisgeving te hebben ontvangen van: het bestuur van de Tielse Sportvereniging Theole aan de Groenendaallaan ten behoeve van een disco in de kantine tijdens het tententoernooi op 10 mei 2002, live-muziek in de kantine tijdens het 24-uur toernooi op 1 juni 2002 en een feestavond met live-muziek in de kantine op 15 juni 2002. Er zal bij deze activiteiten in de nachtelijke uren geen gebruik worden gemaakt van de buiten-omroepinstallatie. Het gaat voornamelijk om meer stemgeluid als gevolg van het grote aantal deelnemers en het gebruik na 23.00 uur van de lichtinstallatie.

De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteit te verbie den. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaar schrift indienen bij de burgemeester. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Collectes

De volgende organisatie collecteren in de maand mei in de gemeente Tiel:

* Stichting Corsowagen 5 tot en met 11 mei
* Nationaal Fonds Kinderhulp 12 tot en met 18 mei
* Nederlands Astma Fonds 19 tot en met 25 mei
* Prins Bernhard Fonds/Anjerfondsen 26 mei tot en met 1 juni.
Bezwaarschrift

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is: Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.